Fundacja Wolność i Demokracja

Nauczycielki języka polskiego na Białorusi uhonorowane medalami

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przyznała 5  nauczycielkom języka polskiego na Białorusi Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia wręczył ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik podczas spotkania z kilkudziesięcioma polskimi nauczycielami.

Nagrodzone nauczycielki pracują w swoim zawodzie ponad 20 lat. To: Ałła Makarewicz, Danuta Jarmuszewicz, Halina Oleszkiewicz, Irena Wańkowicz i Halina Gajdamowicz. Wszystkie są zatrudnione na terenie Mińskiego Okręgu Konsularnego. Są również animatorkami polskiego życia kulturalnego na Białorusi.
„Wzajemnie wymieniacie się doświadczeniami, wspomagacie i dzielicie materiałami. To jest bardzo ważne w waszej pracy” – mówił ambasador Pawlik, życząc przy okazji pedagogom radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Latem poloniści z Białorusi odbyli wakacyjne staże zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja finansowane ze środków MEN.

znadniemna.pl

Więcej na http://znadniemna.pl/19977/medale-dla-nauczycielek-jezyka-polskiego/

Wizyta studyjna w Warszawie

14787058_1210698772337627_1312939291_o

W dniach 15-19 października w Warszawie odbyła się wizyta studyjna dla nauczycieli szkół społecznych oraz prezesów organizacji prowadzących działalność oświatową na Ukrainie.

Nauczycielki z Ukrainy spotkały się z grupą nauczycieli szkół polskich. Tą wizytą rozpoczęła się realizacja programu studyjnego. W poniedziałek i we wtorek nauczycielki odwiedziły najlepsze warszawskie szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Zobaczyły, jak wyglądają zajęcia w polskich szkołach i opowiedziały młodzieży o ukraińskim systemie oświaty.
W programie wizyty nie zabrakło zwiedzania Warszawy, a na koniec nauczycielki miały możliwość goszczenia w Sejmie RP.
Spotkanie było bardzo ważne dla wszystkich, ponieważ ten staż stworzył możliwość nawiązania relacji między szkołami i nauczycielami z Polski i Ukrainy.
Grupa gościła w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce”, które faktycznie okazało się bardzo przyjazne dla gości z Ukrainy.

Lilia Bogaczuk, nauczycielka języka polskiego, Gimnazjum m. Krasiłów

14795754_1210698485670989_693251270_o 14796261_1210698019004369_1053458364_o 14803218_1210697182337786_1364625045_o 14807859_1210698105671027_720262145_o


Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MEN małe

Wizyta studyjna w Sieradzu

sieradz

W dniach 15-19 października odbyła się wizyta studyjna, podczas której trzy nauczycielki języka polskiego z Ukrainy odwiedziły szkoły w regionie sieradzkim. 

Katarzyna Dykun, Anna Grek i Olga Zubriczewa przyjechały do Sieradza na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Nauczycielki uczestniczyły w lekcjach języka polskiego w II LO w Sieradzu, w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu i w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej. Dzięki temu miały możliwość poznać warsztat pracy polskich nauczycieli, metodykę nauczania języka polskiego oraz wymienić się doświadczeniami zawodowymi.
Nauczycielki z Ukrainy odwiedziły ponadto Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Bibliotekę Pedagogiczną i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wolny czas wypełniły im wycieczki tematyczne po Sieradzu oraz wizyty w księgarniach.
Wizyta studyjna została zorganizowana przez Fundację Wolność i Demokracja, a sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

sieradz sieradz2 sieradz3

Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi

Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_Andzelika_Borys2-480x324

W dniach 27-28 czerwca 28 pedagogów z polskich ośrodków edukacyjnych działających na terenie Białorusi wzięło udział w warsztatach metodycznych inaugurujących cykl szkoleń dla nauczycieli języka polskiego, który zakończy się wizytą studyjną w Warszawie.
Koordynatorem warsztatów jest przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, a głównymi trenerkami są dwie doświadczone polonistki z Białegostoku: Anna Kietlińska, będąca także prezesem Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oraz Katarzyna Słowikowska, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.
W inaugurujących cykl szkoleń warsztatach wzięli udział nauczyciele języka polskiego z Grodzieńszczyzny, obwodów mińskiego i brzeskiego oraz z Mohylewa.
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Źródło: Znadniemna.pl

Przeczytaj cały artykuł o warsztatach

Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_grupa1-480x330 Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_grupa-480x318 Grodno_Warsztaty_Katarzyna_Slowikowska_grupa1-480x327 Grodno_Warsztaty_Katarzyna_Slowikowska_grupa-480x309

Doskonalenie nauczycieli

 

Głównym zadaniem projektu jest wdrożenie programu pilotażowego mającego na celu wyszkolenie grupy edukatorów, którzy w przyszłości przejmą rolę lokalnych metodyków i ekspertów. Edukatorzy zostaną wyłonieni spośród kadry szkół stacjonarnych, niektórych placówek społecznych oraz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. 45 zrekrutowanych nauczycieli pochodzących z różnych obwodów Ukrainy odbędzie czterotygodniową wizytę studyjną w Polsce. W jej ramach zaplanowany jest kurs z zakresu: Specyfika nauczania dorosłych, Sprawny edukator albo psychologiczne umiejętności w pracy edukatora, Szkolenia w praktyce albo organizacja procesu doskonalenia, Zarządzanie projektem planowanie, realizacja i ewaluacja, Kompetencje instytucjonalne w pracy edukatora, Przygotowanie do praktyki edukatorskiej, który poprowadzą eksperci z danej dziedziny, oraz 20 godzin praktyki edukatorskiej. Jednym z najważniejszych aspektów wizyty studyjnej będzie doskonalenie znajomości języka polskiego. Program przewiduje również wymianę doświadczeń z polskimi metodykami i nauczycielami w trakcie wizyt w wybranych szkołach w Warszawie i w ośrodku doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy uczestnik wizyty studyjnej otrzyma pakiet materiałów metodycznych i edukacyjnych. Ważnym zadaniem, które stawiamy sobie w projekcie, jest wdrożenie nauczycieli polonijnych do samouczenia się, kultury współpracy i uczenia się od siebie. Następnym etapem projektu będzie wykorzystanie przez przeszkolonych edukatorów zdobytego doświadczenia w praktyce. Praktyka edukatorska wymagać będzie przygotowania dwóch zajęć warsztatowych z dorosłymi przynajmniej dwie 1,5-godzinne sesje na tematy, które wynikać będą ze zdiagnozowanych potrzeb. Zajęcia zostaną przeprowadzone w parach. Element praktyczny pozwoli osiągnąć efekt multiplikacji, a zarazem wprowadzić indywidualne podejście do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wymienione działania skierowane są na tworzenie w oparciu o kadrę szkół stacjonarnych i niektórych placówek społecznych ośrodków, które dzięki swojemu doświadczeniu staną się lokalnymi punktami konsultacyjnymi z zakresu metodyki nauczania i zarządzania szkołą dla mniejszych (jedno-, dwuosobowych) zespołów szkolnych, a także nowo powstałych punktów nauczania. Kolejnym elementem projektu będzie zorganizowanie trzech szkoleń i warsztatów dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych w oparciu o Centrum Metodyczne w Drohobyczu. W sposób szczególny chcielibyśmy objąć wsparciem przedmiotowym i metodycznym pedagogów rozpoczynających pracę, w tym studentów studiów podyplomowych języka polskiego w Drohobyczu i absolwentów. Nauczyciele języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego muszą wnikliwie obserwować współczesne procesy zachodzące w kulturze oraz nieustannie aktualizować swą wiedzę, by móc lepiej i skuteczniej przekazywać polskie dziedzictwo narodowe zwłaszcza dzieciom i młodzieży, dla których świat nowych technologii jest czymś całkowicie naturalnym. Proponowane przez nas szkolenia/warsztaty stawiają w centrum uwagi współczesną polszczyznę, ponieważ stanowi ona dla naszych rodaków wartość największą. W polszczyźnie zakodowane są treści kulturowe, zarówno tzw. wysokiego, jak i niskiego kanonu. Język polski XXI wieku ewoluuje w tempie dotąd niespotykanym; dlatego warto rozmawiać m.in. o potocyzacji mowy, o rozmyciu granic między językiem oficjalnym i nieoficjalnym, o zmieniającym się dyskursie społeczno-politycznym. Wiedza na powyższe tematy pozwoli uzyskać lepszą kompetencję językową i świadomość językową słuchaczy. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej wprowadzić tematy poświęcone zmieniającej się po 2004 roku niezwykle dynamicznie i pod wpływem tzw. nowych technologii polskiej kulturze. W celu dotarcia do szerszej grupy uczestników szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Kolejnym działaniem projektu jest wsparcie bieżącej działalności Centrum Metodycznego w Drohobyczu, dofinansowanie kosztów dojazdu pracowników metodycznych centrum do Beneficjentów projektu, w celu udzielenia konsultacji merytorycznych. Sfinansowane zostanie co najmniej 37 wyjazdów konsultacyjnych. Ważnym wydarzeniem projektu będzie zorganizowanie we współpracy z Centrum metodycznym konferencji naukowej pt. Romantyzm, Tradycja. Pogranicze” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Narodowego w Kijowie. Konferencja, poza tematem badawczym dot.polsko-ukraińskich stosunków w epoce Romantyzmu, będzie miejscem dyskusji na temat perspektyw rozwoju polonistyk na Ukrainie. Działanie to zakłada również skoordynowanie działań poszczególnych polonistyk w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i lektoratów na ukraińskich uczelniach, mających na celu promocję Polski i języka polskiego w środowisku ukraińskim.

Uczestnicy kursów założyli grupę na facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczają relacje z warsztatów czy informacje na ten temat.

Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz

Materiały do pobrania

błędy językowe cv i list motywacyjny korespondencja pisana ćwiczenia na pamięć

zapamiętywanie


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: