Fundacja Wolność i Demokracja

Walny zjazd członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie


26 września w Belwederze odbył się doroczny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w którym wzięli udział polscy dziennikarze z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W trakcie obrad wybrano nowego prezesa, Andrzeja Pisalnika i uchwalono trzy ważne uchwały.

Przedstawiciele redakcji polskich gazet, portali, programów radiowych i telewizyjnych spotkali się, by debatować o przyszłości polskiej kultury na Wschodzie, o przyszłości, szansach i zagrożeniach reprezentowanych przez nich mediów. Spotkanie uświetnili swoją obecnością ministrowie: Adam Kwiatkowski, Jan Dziedziczak i Michał Dworczyk oraz senator Artur Warzocha.
Zjazd rozpoczął się mszą świętą, którą w kaplicy prezydenckiej odprawił ks. Leszek Kryża, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.
– Jesteście odpowiedzialnymi szafarzami słowa i służycie słowu poprzez zaangażowanie w media – powiedział w homilii. Kaznodzieja zaznaczył, że fundamentem wszelkiego słowa jest Słowo Boże, gdyż ma moc sprawczą i poprzez nie Bóg stwarza świat. Zaznaczył, że również ludzkie słowo ma swoją siłę. – Słowo człowieka może drugiego człowieka podnieść, ale i poniżyć, może być źródłem radości, ale może też być przyczyną smutku. Dlatego tak ważne jest, byśmy to nasze codzienne słowo pielęgnowali i przekazywali innym w jak najlepszym wydaniu. Żeby były to słowa, które niosą wartość i podnoszą, informują, uczą i wskazują drogę. Tego wam życzę i o to się szczerze modlę – powiedział ks. Leszek Kryża.
Walne zebranie otworzył minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który przywitał zebranych w imieniu gospodarza, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy: – Prezydent Andrzej Duda od początku prezydentury mówił, i te słowa realizuje, że wszyscy Polacy, bez względu na to, gdzie mieszkają, są jedną wspólnotą i że ci, którzy mieszkają za granicą, są dla Pana Prezydenta bardzo ważni, w sposób szczególny zaś ci którzy mieszkają na wschodzie. Cieszę się, że będę mógł dzisiaj wysłuchać państwa głosu, usłyszeć o waszych problemach i waszych osiągnięciach. Jest to też moment, żeby Państwu podziękować za waszą codzienną pracę, bo często za tę pracę spotykają was nie tylko zaszczyty, ale i nieprzyjemności, oraz podziękować za to, że służycie Polakom tam na wschodzie.

Za: „Kurier Galicyjski”

Zjazd został zorganizowany przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy wsparciu Senatu RP.

Fot. Maria Basza, Konstanty Czawaga

Polska Platforma Medialna na Białorusi

Projekt pomocy mediom polskim na Białorusi – „Polska Platforma Medialna na Białorusi”  Fundacja prowadzi od 2006 roku. Dzięki niemu nasi Rodacy zyskują łatwiejszy dostęp do mediów papierowych i elektronicznych w języku polskim. Projekt umożliwia rozwój tych mediów, poprawę jakości i atrakcyjności, a także poszerzenie grona ich odbiorców.

Za pośrednictwem ukazujących się na Białorusi gazet i witryn w języku polskim polska mniejszość narodowa ma lepszy kontakt z krajem przodków, wgląd w bieżącą sytuację w Polsce i w kraju zamieszkania, otrzymuje informacje i publicystykę z zakresu historii i współczesności RP oraz wiadomości z życia mniejszości polskiej na Białorusi. Niebagatelne znaczenie ma też kontakt z językiem polskim.

Liczebność potencjalnej grupy odbiorców szacuje się na – według danych oficjalnych – łącznie 300 tys., według danych realnych – co najmniej 400 tys. Są to mieszkańcy przede wszystkim obwodów grodzieńskiego i brzeskiego, w mniejszym stopniu obwodów mińskiego i witebskiego.

Media papierowe są wydawane głównie z myślą o ludziach starszych, słabiej radzących sobie z nowoczesnymi technologiami i mieszkających w gorzej skomunikowanych informatycznie regionach. Rozwój technologiczny umożliwił poszerzenie zakresu oddziaływania mediów internetowych na młodszych przedstawicieli mniejszości polskiej. Obecnie na Białorusi w języku polskim ukazują się cztery pisma, działają trzy nowoczesne portale oraz nowa dla regionu forma – audycje radiowe na FM.

W ramach projektu prowadzone są również szkolenia ukierunkowane na wykreowanie na Białorusi grupy polskich administratorów-redaktorów mających umiejętności samodzielnego tworzenia, prowadzenia i rozwijania nowoczesnych portali internetowych. Najważniejszym atutem projektu jest stworzenie jednolitego, spójnego i logicznego mechanizmu medialnego, opartego na realnej ocenie miejscowych uwarunkowań, skierowanego do mniejszości polskiej na Białorusi, który może być multiplikowany i udoskonalany w następnych latach.

Czas trwania projektu: 2 lata (2014, 2015)

Partnerzy: ZPB – Związek Polaków na Białorusi

Działania w ramach projektu opierają się na przygotowywaniu, wydawaniu i rozkolportowywaniu w latach 2014-2015 przez polskie redakcje na Białorusi dwutygodnika „Słowo Życia”, miesięczników „Magazyn Polski”, „Głos znad Niemna” oraz kwartalnika „Echa Polesia”, prowadzenie portali informacyjnych: Znadniemna.pl, Redakcja Białoruska Kresy24.pl, portal Echa Polesia oraz audycji radiowej Znad Niemna i Berezyny.

Odbiorcami „Magazynu Polskiego” i „Głosu znad Niemna” są z reguły osoby zamieszkałe w mniejszych miejscowościach, skupione wokół lokalnych oddziałów ZPB, za pośrednictwem których odbywa się większa część kolportażu. Mniej lub bardziej regularnie nakłady trafiają do łącznie ok. 60 tys. takich osób rocznie.

Czytelnikami pisma „Echa Polesia” są z kolei Polacy w obwodzie brzeskim, nauczyciele, miłośnicy kultury polskiej i Polesia, biblioteki, muzea i parafie. Łącznie nakłady trafiają do ok. 30 tys. odbiorców rocznie.

„Słowo Życia” jako pismo o tematyce głównie religijnej obejmuje zasięgiem diecezję grodzieńską (obwód grodzieński)

Potencjalnymi słuchaczami audycji Znad Niemna i Berezyny są wszyscy Polacy zamieszkali w obwodach grodzieńskim i brzeskim co najmniej 300 tys. osób we wszystkich grupach wiekowych.

Odbiorcą mediów internetowych Znadniemna.pl, Redakcja Białoruska Kresy24.pl, portal Echa Polesia jest młode pokolenie Polaków, z reguły mieszkające w większych miastach z dostępem do Internetu (Grodno, Brześć, Pińsk, Baranowicze, Mińsk, Witebsk, Borysów, Mołodeczno).

Koordynator projektu:
Olga Semeniuk

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: