Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych

 

ZAPRASZAMY DO 6 EDYCJI SZKOŁY LIDERA POLONIJNEGO 2019 

 

W ramach projektu, od 2014 roku, odbywają się w Polsce szkolenia liderskie, podczas których młodzi liderzy polonijni rozwijają swoje umiejętności liderskie, poznają sposoby pracy projektowej, dowiadują się jak pozyskiwać środki na działalność społeczną oraz planują projekty społeczne, które służą ich lokalnym społecznościom.
Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, efektywnego kierowania zespołem, roli lidera, motywowania do działania, asertywnego reagowania na sytuacje trudne, zarządzania projektem społecznym, w tym: praca metodą projektową, analiza potrzeb, pozyskiwanie funduszy, planowanie, zarządzanie, realizacja, ewaluacja projektu.

Dodatkowo, podczas każdego turnusu, przeprowadzane są warsztaty obywatelskie oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego i historii Polski. Uczestnicy mają okazję spotkać się z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie lokalnej społeczności, a także biorą udział w wycieczkach edukacyjno-poznawczych do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom zapoznanie się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi.

W pierwszych dwóch edycjach projektu, w latach 2014-2015, udział wzięła młodzież polska jedynie z Ukrainy.

W kolejnych latach, projekt rozrastał się i mogliśmy przeszkolić uczestników z następujących krajów:

 • Edycja trzecia, 2016 rok: 90 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
 • Edycja czwarta, 2017 rok: 50 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
 • Edycja piąta, 2018 rok: 90 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomaga młodzieży polskiego pochodzenia przygotować się do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie swoich kompetencji w tym względzie, buduje i inspiruje do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzi Polacy zostają ambasadorami polskości w swoich środowiskach lokalnych.

W tym roku, zapraszamy do udziału w projekcie młodzież polską z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Mołdawii, Słowenii i Białorusi. Szczegóły szóstej edycji poniżej:

 

Poprzednie edycje


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz Formularza Kontaktowego. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator / Fundacja WiD – Fundacja pod nazwą „Wolność i Demokracja” z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 30, lok. 14, 00-024 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249712, posiadająca NIP: 7010004121 oraz REGON: 140429708; dane kontaktowe: tel.: +48 22 628 85 05, e-mail: fundacja@wid.org.pl;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej i/lub Formularza Kontaktowego;
 • Strona Internetowa – domena internetowa https://wid.org.pl, której administratorem jest Fundacja WiD;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że w Fundacji WiD powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „IODO”). Z osobą pełniącą funkcję IODO można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: fundacja@wid.org.pl

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi Formularza Kontaktowego (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z powyższej usługi.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem; nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności podmiotom zajmującym się techniczną obsługą Strony Internetowej. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:

 • żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 • sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
  2. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 • przenieść swoje dane osobowe, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość na adres podany w ust. 1 Polityki Prywatności (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w treści niniejszej wiadomości danych kontaktowych, umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (preferowany, choć nieobowiązkowy, jest numer telefonu).

 1. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda Stronę Internetową.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, tworzenia statystyk oglądalności, określenia lokalizacji Użytkownika oraz zapamiętania wybranej wersji językowej, Administrator oświadcza, iż korzysta z kilku rodzajów plików cookies:

 • pliki cookies niezbędne do działania Google Analytics;
 • pliki cookies sesji Użytkownika (bez wrażliwych danych);
 • Pliki cookies wtyczki językowej.

Administrator oświadcza, że w celu tworzenia statystyk oglądalności, wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

 1. Formularz Kontaktowy

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

 1. wypełnić pole „Wiadomość”, wskazując treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 2. wypełnić pole „Adres e-mail” oraz „Imię i nazwisko” podając odpowiednio adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora oraz imię i nazwisko w celu weryfikacji tożsamości osoby wysyłającej wiadomość.

 

 1. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego?

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Użytkownika.

Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Z kolei podanie imienia i nazwiska pozwoli na zweryfikowanie tożsamości osoby, która chce nawiązać kontakt z Administratorem.

Użytkownik może również podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres korespondencyjny, poprzez umieszczenie ich w treści wysyłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

 1. Profilowanie

Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje (korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego);
 • poprzez gromadzenie plików cookies.

 

 1. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w ust. 1 Polityki Prywatności.

 

 

3 marca 2019 r. odbędzie się VII edycja Biegu Tropem Wilczym  w 360 miejscowościach w Polsce oraz kilkunastu miejscach na świecie ponad 75000 biegaczy pobiegnie upamiętniając Żołnierzy Wyklętych. 

Ideą Biegu jest propagowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla osób w każdym wieku oraz popularyzacja biegania jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu. Więcej o idei biegu …

Biegacze z całego kraju mogą już zdobyć numer startowy za pomocą formularza zgłoszeniowego i rozpocząć treningi do jednego z kilku biegów wybierając odpowiednią trasę dla siebie. W każdej edycji, będzie można pobiec trasą honorową, obligatoryjną dla wszystkich miast – 1963 m. Symboliczny dystans to rok śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka pseud. Lalek, Laluś.

Na uczestników biegu czeka wyjątkowy pakiet startowy, który zawiera między innymi unikatowe koszulki z Bohaterami edycji Biegu Tropem Wilczym, wybranych do spośród tych Żołnierzy, którzy przeżyli represje i pokazali swoją niezłomność w życiu codziennym, w czasach pokoju i teraźniejszości.

 

BOHATEROWIE VII EDYCJI BIEGU

W 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja, główny organizator i pomysłodawca biegu, przybliży historię bohaterów takich jak Barbara Otwinowska, Stanisława Rachwałowa, Antoni Heda, Władysław Siła Nowicki, Paweł Jasienica oraz Kapitan Jerzy Stawski – ostatni żyjący żołnierz Warszyca.

 

 

Barbara Otwinowska (1924-2018) ps. Witek Błękitny, Baśka, starszy strzelec, sanitariuszka i łączniczka AK, uczestniczka powstania warszawskiego. Po jego upadku wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Aresztowana w 1947 roku w związku z procesem rtm. Witolda Pileckiego, skazana na 3 lata więzienia. Więziona m.in. w Fordonie.

 

 

 

Antoni Heda (1916-2008) ps. Szary, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, po wojnie żołnierz formacji niepodległościowych: Ruch Oporu Armii Krajowe, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, NIE. Dosłużył się stopnia gen. Bryg. Wojska Polskiego. Wsławił się odbiciem w 1945 roku z kieleckiego więzienia UB kilkuset więzionych akowców. Poszukiwany przez UB w 1948 roku aresztowany. Karę śmierci zamieniono mu na dożywocie. Siedział na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach do 1956 roku.

 

 

 

 

Kpt. Jerzy Stawski (ur. 1927) ps. Lubicz, Giewont, członek Szarych Szeregów, żołnierz AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, uczestnik wielu akcji zbrojnych i sabotażowych aż do wkroczenia wojsk sowieckich. Poszukiwany przez UB ukrywał się. Dzisiaj w stopniu kapitana.

 

 

 

Leon Lech Breynar (Paweł Jasienica) (1909-1970), oficer AK, w 1944 roku uczestnik walk o Wilno. W Brygadzie Wileńskiej AK adiutant Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Aresztowany przez UB w 1948 roku podczas akcji likwidacji grupy wileńskiej do końca życia inwigilowany.

 

 

 

 

Stanisława Rachwał (1906-1984) działaczka konspiracyjna od 1939 roku. Dwukrotnie więziona w aresztach w Krakowie oraz w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Ravensbruck i Neuestadt-Glewe. Po wojnie zaangażowała się w działalność WiN. Aresztowana

 

 

 

Władysław Siła-Nowicki (1913-1994) ps. Stefan, Bogdaniec, żołnierz AK, walczył w powstaniu warszawskim. Od 1945 roku w WiN. Aresztowany w 1947 podczas próby ucieczki na Zachód. Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie. Z więzienia wyszedł w 1956 roku. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik KOR.

 

 

 

 

Cel charytatywny biegu!

Wzorem żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełny aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym, będzie też można oddać krew by nie tylko biegiem ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

Wyklęci walczyli ryzykując życie – my walczymy aby ratować życie. Mówimy wiele o wartościach najwyższych.

 • zachęcamy do oddawania krwi, w Warszawie będzie możliwość oddania krwi w trakcie Biegu Tropem Wilczym,

 • wspieramy zbiórkę pieniężną na Małgosię. Do pokonania choroba genetyczna Canavan, która zaatakowała malutką Małgosię. To musi być szybki bieg, żeby zdążyć zebrać pieniądze na kurację Małgosi w USA, do której się zakwalifikowała. Wiele dzieci nie zdążyło. Ale Małgosia może żyć! https://www.siepomaga.pl/tropemwilczym

Pokażmy, że nosimy nie tylko koszulki z wizerunkami Niezłomnych ale też ich niezłomne postawy staramy się nieść, bo my też możemy zachować się jak trzeba!

 

 

TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

O BIEGU

Od 2013 roku Fundacja Wolność i Demokracja realizuje projekt Tropem Wilczym – bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W setkach miast Polski tego samego dnia odbywają się okolicznościowe biegi dla uczczenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Ideą Biegu jest propagowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla osób w każdym wieku oraz popularyzacja biegania jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu. Więcej o idei biegu …

Biegacze z całego kraju mogą już zdobyć numer startowy za pomocą formularza zgłoszeniowego i rozpocząć treningi do jednego z kilku biegów wybierając odpowiednią trasę dla siebie. W każdej edycji, będzie można pobiec trasą honorową, obligatoryjną dla wszystkich miast – 1963 m. Symboliczny dystans to rok śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka pseud. Lalek, Laluś.

Na uczestników biegu czeka wyjątkowy pakiet startowy, który zawiera między innymi unikatowe koszulki z Bohaterami edycji Biegu Tropem Wilczym, wybranymi spośród tych Żołnierzy, którzy przeżyli represje i pokazali swoją niezłomność w życiu codziennym, w czasach pokoju i teraźniejszości.

3 marca 2019 r. VII edycja Biegu Tropem Wilczym  odbędzie się w 360 miejscowościach z udziałem 75 000 biegaczy w różnym wieku. Z ideą Pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegną takie metropolie jak Sydney oraz Keysborough Melbourne, bieg odbędzie się również w Wilnie, Wiedniu, Londynie, Chicago, Nowym Yorku czy Herdorf.

Zapisz się na bieg: www.tropemwilczym.pl 

BOHATEROWIE VII EDYCJI BIEGU

W 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja, główny organizator i pomysłodawca biegu, przybliży historię bohaterów takich jak Barbara Otwinowska, Stanisława Rachwałowa, Antoni Heda, Władysław Siła Nowicki, Paweł Jasienica oraz Kapitan Jerzy Stawski – ostatni żyjący żołnierz Warszyca.


Barbara Otwinowska (1924-2018) ps. Witek Błękitny, Baśka, starszy strzelec, sanitariuszka i łączniczka AK, uczestniczka powstania warszawskiego. Po jego upadku wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Aresztowana w 1947 roku w związku z procesem rtm. Witolda Pileckiego, skazana na 3 lata więzienia. Więziona m.in. w Fordonie.


Antoni Heda (1916-2008) ps. Szary, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, po wojnie żołnierz formacji niepodległościowych: Ruch Oporu Armii Krajowe, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, NIE. Dosłużył się stopnia gen. Bryg. Wojska Polskiego. Wsławił się odbiciem w 1945 roku z kieleckiego więzienia UB kilkuset więzionych akowców. Poszukiwany przez UB w 1948 roku aresztowany. Karę śmierci zamieniono mu na dożywocie. Siedział na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach do 1956 roku.


Kpt. Jerzy Stawski (ur. 1927) ps. Lubicz, Giewont, członek Szarych Szeregów, żołnierz AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, uczestnik wielu akcji zbrojnych i sabotażowych aż do wkroczenia wojsk sowieckich. Poszukiwany przez UB ukrywał się. Dzisiaj w stopniu kapitana.


Leon Lech Breynar (Paweł Jasienica) (1909-1970), oficer AK, w 1944 roku uczestnik walk o Wilno. W Brygadzie Wileńskiej AK adiutant Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Aresztowany przez UB w 1948 roku podczas akcji likwidacji grupy wileńskiej do końca życia inwigilowany.


Stanisława Rachwał (1906-1984) działaczka konspiracyjna od 1939 roku. Dwukrotnie więziona w aresztach w Krakowie oraz w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Ravensbruck i Neuestadt-Glewe. Po wojnie zaangażowała się w działalność WiN. Aresztowana w 1946 roku, została skazana na śmierć. Wyrok zamieniono jej na dożywocie. Na wolność wyszła w 1956 roku.


Władysław Siła-Nowicki (1913-1994) ps. Stefan, Bogdaniec, żołnierz AK, walczył w powstaniu warszawskim. Od 1945 roku w WiN. Aresztowany w 1947 podczas próby ucieczki na Zachód. Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie. Z więzienia wyszedł w 1956 roku. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik KOR.

HISTORIA BIEGU:

2013 – Warszawa 50 biegaczy

2014 – Warszawa 1500 biegaczy

2015 –  81 miast 21 000 biegaczy

2016 – 170 miast 40 000 biegaczy

2017 – 230 miast 60 000 biegaczy

2018 – 300 miast 70 000 biegaczy

2019 – 360 miast 75 000 biegaczy

Mapa biegów 2019

Cel charytatywny biegu!

Wzorem żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełny aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym, będzie też można oddać krew by nie tylko biegiem ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

Wyklęci walczyli ryzykując życie – my walczymy aby ratować życie. Mówimy wiele o wartościach najwyższych.

 • zachęcamy do oddawania krwi, w Warszawie będzie możliwość oddania krwi w trakcie Biegu Tropem Wilczym,
 • wspieramy zbiórkę pieniężną dla:
  • Małgosi: https://www.siepomaga.pl/tropemwilczym Do pokonania choroba genetyczna Canavan, która zaatakowała malutką Małgosię. To musi być szybki bieg, żeby zdążyć zebrać pieniądze na kurację Małgosi w USA, do której się zakwalifikowała. Wiele dzieci nie zdążyło. Ale Małgosia może żyć!
  • Bartka: 98 1140 1010 0000 5060 3200 1046 – konto Fundacji Wolność i Demokracja z dopiskiem: dla Bartka. Bartek zbiera na protezę nóżki.

Pokażmy, że nosimy nie tylko koszulki z wizerunkami Niezłomnych ale też ich niezłomne postawy staramy się nieść, bo my też możemy zachować się jak trzeba!

Warto być z nami!

Zaangażowane miasta dostarczą sportowcom, kibicom oraz wszystkim, którzy zdecydują się spędzić ten dzień w atmosferze historyczno-kulturalnego eventu, moc atrakcji takich jak koncerty, gry terenowe, spotkania z żywymi świadkami historii, prezentacje wyposażenia żołnierzy oraz emisje filmów pokazujących losy Żołnierzy Wyklętych, a także przybliżą historię pokazami VR-owymi. Wzorem żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełny aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym, będzie też można oddać krew by nie tylko biegiem ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

Zapisz się na bieg: www.tropemwilczym.pl 

Bieżące informacje na FB i YouTube 

Zapraszamy wraz z Ambasadorami Biegu!

Tak było – Relacja z 2018 roku

Idea biegu

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

 

Historia biegu

Rok 2017,w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

4 marca 2018 r. w VI edycji  Biegu Tropem Wilczym wzięło udział 70 000 biegaczy w 333 polskich miastach, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 17 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

3 marca 2019 r. VII edycja Biegu Tropem Wilczym  odbędzie się w 360 miejscowościach z udziałem 75 000 biegaczy w różnym wieku. Z ideą Pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegną takie metropolie jak Sydney oraz Keysborough Melbourne, bieg odbędzie się również w Wilnie, Wiedniu, Londynie, Chicago, Nowym Yorku czy Herdorf.

 

2013 – Warszawa 50 biegaczy

2014 – Warszawa 1500 biegaczy

2015 –  81 miast 21 000 biegaczy

2016 – 170 miast 40 000 biegaczy

2017 – 230 miast 60 000 biegaczy

2018 – 300 miast 70 000 biegaczy

2019 – 360 miast 75 000 biegaczy

Mapa biegów 2019

Cel charytatywny biegu!!!

Wzorem żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełny aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym, będzie też można oddać krew by nie tylko biegiem ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

 

Warto być z nami!
Zaangażowane miasta dostarczą sportowcom, kibicom oraz wszystkim, którzy zdecydują się spędzić ten dzień w atmosferze historyczno-kulturalnego eventu, moc atrakcji takich jak koncerty, gry terenowe, spotkania z żywymi świadkami historii, prezentacje wyposażenia żołnierzy oraz emisje filmów pokazujących losy Żołnierzy Wyklętych, a także przybliżą historię pokazami VR-owymi. Wzorem żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełny aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym, będzie też można oddać krew by nie tylko biegiem ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

 

Within the framework of our public activity and in order to promote the idea of public society we pay much attention to helping people in need. We strongly believe that the profit it brings about is mutual and multifaceted.

First of all, as much as we can, we support our compatriots in Donbas (Eastern Ukraine) which fell prey to the Russian aggression in 2014. Many people there found themselves living in very difficult conditions due to lack of water, electricity as well as shortage of food. Freedom and Democracy Foundation made it possible for 67 Ukrainians of Polish ancestry to settle in Poland. For those who, despite everything, decided to stay in the warzone, we conducted several collections, thanks to which we bought cleaning & hygiene products, alimentation as well as bedlinen.

Secondly, we prepare Christmas parcels for Poles living in what is often called “Eastern borderlands” which nowadays are parts of Lithuania, Belarus and Ukraine but belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth back in the day. Once again the effort is put into helping our compatriots, by offering them long-term food and cleaning products.

Baring in mind that every  community – be it local or national, is as strong as ties binding its members – we take many efforts to support the Polish diaspora worldwide.

In the year 2018 – one century after Poland regained its independence – we feel obliged to focus on celebrating that great anniversary. In order to make it popular with the youth, we asked young Polish people from Ukraine to make  presentations on their ancestors who experienced the rebirth of Polish statehood in 1918.

The anniversary, albeit extremely important, does not constitute the only target for our efforts. Over the past years, in Yaremche (Ivano-Frakivsk Oblast), we have been organising debates involving Polish ad Ukrainian intellectuals trying each time to sum up our relations and to chart directions for the future

Following the tradition of Polish gymnastic societies established even before WW I, we support Polish physical activity abroad, especially in Belarus. That is why Freedom and Democracy Foundation supports a local sports club from Grodno called “Falcon”.

Being conscious of the fact that no community or society can exist without a leader, all across former Polish borderlands (Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine) we organise courses whose goal is to identify natural-born leaders to be capable of coordinating future Polish initiatives abroad.

Another important worth-mentioning project would be “I’ll tell you about Poland – my tale” which consists in running a contest for the best puppet play after having invited a number of teenagers to Poland for the purpose of teaching them how to prepare such a show.

There is no properly working civil society or nation without free and independent media. Quoting the authors of the American constitution, “we hold this truth to be self-evident”.

Therefore, each year Freedom and Democracy Foundation carries out a number of projects whose goal is to strengthen Polish media abroad.

Our long-term objective is to maintain the Polish “state of possession”, by which we understand the working knowledge of our language and history. The priority in this matter is given to former Polish borderlands which nowadays lay in Latvia, Lithuania, Belarus and Ukraine. Only in the last two countries  we support as many as 35 media titles (newspapers, radio broadcast, TV programmes, internet sites).

Freedom and Democracy Foundation, being seriously engaged in the East does not however forget about Polish societies in other part of the world. We help  our partners issue their titles mostly in Germany – being home, according to unofficial estimations, for a two-million Polish community We also help our compatriots in Canada, Australia and Turkey.

The idea of strengthening the Polish diaspora worldwide also consist in tightening relations between Polish people living in the same area. Such actions are possible thanks to socialising elements which are to be found in our actions.

Speaking of which, one should recall Polish media redactions established in the East – especially those having behind a strong and long-term tradition, e.g.: “Kurier Galicyjski” from Lviv or “Głos znad Niemna” issued in Grodno.

We also take efforts to help the media otherwise. Freedom and Democracy pays a lot of attention to publishing news form the East at the site kresy24.pl which was and still is an international agora open to our compatriots worldwide.

Apart from that established the “Federation of Polish Media In the East”, gathering journalists form Latvia, Lithuania, Belarus and Ukraine so that they can express their opinions as a milieu.

In order to keep our readers up-to-date we took the effort of uploading every single Polish newspaper that we support. The full list of our titles and issues is available on the site: kresy24.pl under the “Gazety Kresowe” tab.

Contact us!

Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa
+48 22 628 85 05
fundacja@wid.org.pl
I agree to the processing of my personal data by the Freedom and Democracy Foundation based in Warsaw.

Foundation board

Robert Czyżewski
President

Radosław Poraj-Różecki
Vice President

Lilia Luboniewicz
Secretary of the Board

Foundation staff:

Anna Bordzoł
Accounting

Agnieszka Bućko
coordinator

Jan Dubiel
coordinator

Małgorzata Jastrzębska
Chief Accountant

Maciej Maria Jastrzębski
coordinator

Katarzyna Kapaon
coordinator

Łazarz Kapaon
coordinator

Łukasz Kotowski
webmaster

dr Jerzy Kowalewski (Lviv, Ukraine)
coordinator

Natalia Michajłowska
coordinator

Julia Savelieva
coordinator

Dominik Szczęsny-Kostanecki
editor-in-chief of the Kresy24.pl portal

Halina Wojnarska

Editor of the Polish media in the East

Małgorzata Wójcik
coordinator

 

Freedom and Democracy Foundation is an independent non-government organization not linked with any political party. It was established in 2006 and since then it has been operating in two main fields: support for Poles in the East and support for the democratic changes in the area of former Soviet Union.

The impulse for the establishment of the Foundation was closing of two independent Polish magazines connected with Union of Poles in Belarus in the summer of 2005 by the Belarussian government. The necessity of publishing magazines for Poles in Belarus and gathering financial resources for this activity resulted in the establishment of the Foundation.

The Foundation operates basing on principles arising from Christianity and conservative beliefs. All the members of the Board of the Foundation have great and acknowledged experience of anti-communist activities in the Polish People’s Republic.

By realizing projects in both fundamental fields of its activity the Foundation also promotes knowledge about the Polish cultural heritage and the Polish history of the Eastern borderlands.

A significant objective of the Foundation is to regain the feeling of unity and to raise awareness of the necessity of cooperation between the nations that used to be part of the First Republic.

The most important projects of the Foundation include: support for the Polish media in Belarus and Ukraine, support for the development of the Polish education in Ukraine, remembrance of the Cursed Soldiers and promotion of knowledge about them, e.g. in the project “Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (“Wolf’s Trail. Run to Commemorate the Cursed Soldiers”), finding graves of the soldiers of the Polish Army fallen near Lvov in 1939, projects aimed at activation of the Polish youth in the East, ten-year support for the independent television Belsat, support for the victimized in Belarus. The Foundation also runs the website kresy24.pl.

Board of the Freedom and Democracy Foundation

Zofia Romaszewska – cooperated with Worker’s Defence Committee (KOR), later Committee for Social Self-Defence KOR; from 1977, with her husband, she has been a director of the Intervention Office of Worker’s Defence Committee and later Committee for Social Self-Defence KOR that recorded cases of breach of human rights. In the early “Solidarity” she has directed the actions of Intervention Committee of MKZ (City Committee of Founders), later of the Mazovian Region. She co-created the first underground radio station “Solidarity” and was sentenced with three years of imprisonment in the trial of the radio station. From 1989 to 1995 she was the director of the Intervention Office of the Chancellery of the Senate. From 1991 to 1993 she was member of the State Tribunal. In 2006 she has been awarded with the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta.

Łukasz Abgarowicz – active participant of the academic students’ protests in 1968, former activist of the Independent Self-governing Labour Union “Solidarity” (NSZZ Solidarność) (member of the Board of the Mazovian Region). In the years of Martial law in Poland he was engaged in the underground activity. As a member of the Citizens’ Committee he co-organized parliamentary election in 1989 and self-government election in 1990. He was MP for the Sejm of the Republic of Poland for the 4th and 5th term, vice-president of the Senate Committee of Emigration and Connection with Poles Abroad. He regularly visits Belarus, Lithuania, Ukraine in order to monitor the needs of the Polish communities and organizes help for them.

Rafał Dzięciołowski – historian, political scientist, journalist. In the ‘80s he was a member of the Independent Students’ Union, Federation of Fighting Youth; he distributed underground publications. He is one of the founders of the Republic League. He was in the Board of the Foundation „Aid to the Poles in the East”. He is interested in the transformation process in Ukraine and other post-Soviet countries. He cooperated with the makers of movies about the plane crash in Smoleńsk 10.04.10, Anatomy of the Fall, Anatomy of the fall 2. He is a co-author of the album Palaces and manor houses of the Eastern borderlands.

Adam Lipiński – opposition activist before August 1980, organized Students’ Solidarity Committee, spokesperson of the Committee for Social Self-Defence KOR in Legnica. Director of the publishing house of the Independent Self-governing Labour Union “Solidarity” in the region of Lower Silesia. In the time of the Martial law in Poland he was hiding and acting in conspiration until 1989; he was a director of polygraphy in Wroclaw, he founded Social Movement Solidarity, he edited underground publications. He was an MP of the 1st, 4th, 5th, 6th and 7th term. He is the Chair of the Sejm Committee of Connection with Poles Abroad.

Tadeusz Płużański – journalist, historian and publicist. He specializes in after WWII history of Poland. He cooperates with the World Association of Home Army Soldiers. He publishes in „Biuletyn Informacyjny” ŚZŻAK, “Najwyższy Czas!”, “Nasza Polska”, “Uważam Rze”, “W sieci”, „Do Rzeczy”, „Tygodnik Solidarność”, „Gazeta Polska Codziennie” and „Gazeta Polska”. He is the director of the opinion journalism in TVP Info.  In late 2013 he became president of the “Łączka” (Meadow) Foundation that takes care of the Quarter in the Meadow. In 2016 he was awarded with the Knights’ Cross of the Order of Polonia Restituta for remarkable actions for preservation of remembrance of the latest history of Poland.

 

Managing Board of the Freedom and Democracy Foundation

Robert Czyżewski – historian, high school teacher in Warsaw. For several years he has been organizing youth exchange programmes with schools from Ukraine; he organizes conferences and exhibitions about Polish-Ukrainian history. From 1993 to 2000 the was an active participant of the Republican League. In 2013 he had a historic column in “Kurier Kresowy” (Borderlands Currier) in the TV Polonia television.

Lila Luboniewicz – specialist on the education in Ukraine, graduated from Polish philology and the faculty of law with the specialization in the international law; from 2000 to 2005 she was the director of the Saturday-Sunday School in Sambor, she coordinated many educational projects realized in Ukraine from 2009 to 2013; from 2014 to 2015 she coordinated project “White and Red ABC”.

Radosław Poraj-Różecki – historian, documentalist, independent film producer. In the late 1980s he cooperated with the Eastern Archives. In the ‘90s he was a member of the statutory bodies (revision committee, board) of the Guard of the Polish Graves (the objective of this organization is to commemorate the graves of the Poles murdered in the Eastern borderlands) and the “Polish Community” Organisation Lower Silesia Division. He co-organises the Independent Belarussian Culture Festival in Wroclaw. Currently he is the member of the programme board of TVP Polonia.

 

АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ

Witamy na stronie

Fundacji Wolność i Demokracja

Kim jesteśmy

Fundacja Wolność i Demokracja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie i wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Pracujemy na rzecz zachowania więzi Rodaków na Wschodzie z Macierzą, przywracania pamięci o polskiej historii i dziedzictwie na Kresach.

Co robimy

Realizujemy kilkadziesiąt projektów, których celem jest podtrzymywanie polskości na Wschodzie poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych wśród Polaków na Kresach, wspomaganie rozwoju oświaty polskiej i wspierania mediów polskich.

Contact us

Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa
+48 22 628 85 05
fundacja@wid.org.pl


Firmy i instytucje wspierające

Partnerzy

2015

 

DLA NIEPODLEGŁOŚCI

Projekt promujący świętowanie przez społeczeństwo polskie na Ukrainie

100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

 aktywizujący włączanie się w obchody: uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków, oraz lokalnych środowisk,

a także upowszechnienie pamięci o przeszłości i teraźniejszości Polski.

w ramach projektu przeprowadzane są zadania:

„NIEPODLEGŁOŚĆ i PAMIĘĆ”

oraz

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE OBCHODOM 100.rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


„Niepodległość i Pamięć”

Uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opisali, na podstawie zeszytu opracowanego przez ekspertów, wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, wspomnienia dawnych obchodów niepodległości, polskie tradycje z tamtych czasów oraz własne sposoby na pielęgnowanie polskości.

Zeszyty Zapomniane Odzyskane Polska Pamięć Pokoleń zostały nadesłane do 40 ośrodków na terenie Ukrainy, a następnie ocenione przez specjalnie powołane komisje konkursowe w różnych miastach Ukrainy.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, w:

Chmielnickim, Żytomierzu, Równem, Winnicy

Nagroda główna jest niespodzianką, natomiast dla pozostałych nagrodzonych upominki są już w drodze!
Dziękujemy za wsparcie naszych nagród o upominki od Instytutu Pamięci Narodowej oraz Niepodległej.

W ten sposób otrzymaliśmy niezwykły pamiętnik powstały z niesamowitych relacji, zdjęć i dokumentów, pełen emocji i wzruszeń…. więcej znajdziecie tutaj… 

Drugim komponentem projektu są:

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE OBCHODOM 100.rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

przygotowane przez organizacje polonijne na Ukrainie 

W 35 miejscach Ukrainy zostanie zaaranżowane miejsce – na wzór kiermaszowego stoiska, w którym uczestnicy, przechodnie będą mogli otrzymać  biało-czerwony kotylion,  poczęstować się rogalem Świętomarcińskim oraz włączyć do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Będzie to okazja wyjścia z uroczystością niepodległościową “na zewnątrz” angażując nie tylko aktywnych członków, ale również lokalną społeczność.

Specjalnie przygotowany śpiewnik Polskich Pieśni Patriotycznych, w którym znajdują się teksty pieśni oraz ich opisy…

“Pieśń powstała w lipcu 1797 roku we Włoszech w czasie, …”

Miejscowości w których odbędą się uroczystości.

Berdiańsk, Borodianka, Borysław, Chmielnicki, Czerniowce, Dnipro, Drohobycz, Gródek Podolski, Gródek Jagielloński, Husiatyn, Iwano-Frankiwsk, Kamieniec Podolski, Kijów, Kołomyja, Korostyszew, Kowel, Krasiłów, Kropywnycki, Krzywy Róg, Lwów, Łuck, Nowograd-Wołyński,Odessa, Stawiszcze, Stryj, Szepietówka, Tarnopol, Zdołbunów, Żmerynka, Żytomierz

 

(more…)

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego.

Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2005 roku dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Konieczność wydawania czasopism na uchodźctwie oraz pozyskiwania na ten cel środków finansowych doprowadziła do utworzenia Fundacji.

Fundacja prowadzi swoje działania w oparciu o wartości chrześcijańskie i przekonania konserwatywne, a wszyscy członkowie Rady Fundacji mają bogatą kartę historii działalności antykomunistycznej w PRL.

Realizując projekty w obu zasadniczych obszarach działania Fundacja nie zapomina o popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym i polskiej historii Kresów.

Ważnym dążeniem Fundacji jest odzyskanie poczucia wspólnoty oraz świadomości konieczności współpracy przez narody tworzące I Rzeczpospolitą.

Do najważniejszych projektów Fundacji należy zaliczyć: wspieranie polskich mediów na Białorusi i Ukrainie, wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych i popularyzację wiedzy o nich – wyrazem czego jest projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.”, poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem w  1939 roku, projekty na rzecz aktywizacji młodzieży polskiej na Wschodzie, wspieranie przez dziesięć lat niezależnej telewizji Bielsat, pomoc represjonowanym na Białorusi. Fundacja prowadzi również portal kresy24.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA

 • Robert Czyżewski
  prezes Zarządu
 • Radosław Poraj-Różecki
  wiceprezes Zarządu
 • Lilia Luboniewicz
  sekretarz Zarządu


 • Anna Bordzoł
  księgowa
 • Agnieszka Bućko
  koordynator projektów
 • Jan Dubiel
  koordynator projektów
 • Małgorzata Jastrzębska
  główna księgowa
 • Anna Śmigielska
  koordynator projektów
 • Katarzyna Kapaon
  koordynator projektów
 • Łazarz Kapaon
  koordynator projektów
 • Łukasz Kotowski
  webmaster
 • Dr Jerzy Kowalewski (Lwów)
  koordynator projektów
 • Julia Savelieva
  koordynator projektów
 • Marcin Herman
  redaktor naczelny portalu Kresy24.pl
 • Halina Wojnarska
  redakcja mediów polonijnych
 • Małgorzata Wójcik
  koordynator projektów

Rada Fundacji Wolność i Demokracja


Zofia Romaszewska – współpracowniczka KOR, później KSS KOR, od 1977 kierownik (z mężem) Biura Interwencyjnego KOR, następnie KSS KOR, dokumentującego przypadki łamania praw człowieka.
W pierwszej „Solidarności” kierowała pracami Komisji Interwencji MKZ, następnie Regionu Mazowsze. Współtwórczyni pierwszego podziemnego Radia „Solidarność”, skazana w procesie Radia na 3 lata więzienia. W latach 1989-1995 dyrektor Biura Interwencji Kancelarii Senatu, w 1991-1993 – sędzia Trybunału Stanu. Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Łukasz Abgarowicz – aktywny uczestnik protestów studenckich w 1968 r., były działacz NSZZ „Solidarność” (członek Zarządu Regionu Mazowsze). W stanie wojennym zaangażowany w działalność podziemną. Jako członek Komitetu Obywatelskiego współorganizował wybory parlamentarne ’89 i samorządowe ’90. Poseł na Sejm RP IV i V kadencji, senator VII i VIII kadencji, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Wielokrotnie gości na Białorusi, Litwie i Ukrainie, gdzie monitoruje potrzeby środowisk polskich i zabiega o pomoc dla nich.

Rafał Dzięciołowski – historyk, politolog, dziennikarz. W latach 80. członek NZS, Federacji Młodzieży Walczącej, kolporter wydawnictw podziemnych. Jeden z założycieli Ligi Republikańskiej. Był w Zarządzie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Interesuje się procesami transformacji na Ukrainie i w innych państwach postsowieckich. Współpracował przy realizacji filmów o katastrofie smoleńskiej: „10.04.10”, “Anatomia upadku” i “Anatomia upadku 2”. Współautor albumu fotograficznego „Pałace i dwory Kresów”.

Tadeusz Płużański –  dziennikarz, historyk i publicysta. Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Publikuje m.in. w „Biuletynie Informacyjnym” ŚZŻAK, “Najwyższym Czasie!”, “Naszej Polsce”, “Uważam Rze”, “W sieci”, „Do Rzeczy”, „Tygodniku Solidarność”, „Gazecie Polskiej Codziennie” i „Gazecie Polskiej”. Szefa publicystyki w TVP Info. Pod koniec 2013 został prezesem Fundacji „Łączka”, sprawującą opiekę i działalność wspierającą wobec Kwatery na Łączce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja


Robert Czyżewski – historyk, nauczyciel w warszawskim liceum. Od kilkunastu lat prowadzi programy wymiany młodzieżowej ze szkołami z Ukrainy, współorganizator konferencji i wystaw poświęconych historii polsko-ukraińskiej. W latach 1993-2000 działał Lidze Republikańskiej. W roku 2013 prowadził felieton historyczny w „Kurierze Kresowym” w TV Polonia.

Lilia Luboniewicz – ekspert ds. oświaty na Ukrainie, z wykształcenia polonistka oraz prawnik ds. prawa międzynarodowego, dyrektor Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Samborze w latach 2000-2005, koordynator wielu projektów oświatowych realizowanych na Ukrainie w latach 2009-2013, koordynator projektu „Biało-czerwone ABC” w latach 2014-2015.

Radosław Poraj-Różecki – historyk, dokumentalista, niezależny producent filmowy. Pod koniec lat 80. współpracował z Archiwum Wschodnim. W latach 90. członek władz statutowych (komisja rewizyjna, zarząd) Straży Mogił Polskich (organizacji, której głównym celem było upamiętnienie mogił Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich) i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Dolnośląski. Współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Obecnie członek rady programowej TVP Polonia.

Statut Fundacji “Wolność i Demokracja”

(tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 12 listopada 2012 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1.

Fundacja pod nazwą “WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA”, zwana w treści statutu “Fundacją”, ustanowiona przez Stanisława Kostrzewskiego i Michała Pawła Dworczyka, zwanych w treści statutu “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 stycznia 2006 r. (Repertorium A nr 1107/2006) przez notariusza Tomasza Cygana, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43 w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

§ 6.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§7.

Cele Fundacji:

1. wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w Europie Wschodniej oraz Azji,

2. wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej i Azji,

3. działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone,

4. działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane,

5. niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej,

6. podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,

7. poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,

8. tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków,

9. pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie,

10. wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

11. działania na rzecz wspierania rodziny.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

1. wspomaganie ruchów na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach Europy Środkowej i Azji, a także wszystkich innych krajach, gdzie wartości te byłyby zagrożone,

2. udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych, represjonowanym za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach nie respektujących tych wartości,

3. prowadzenie działalności medialnej na rzecz demokracji i praw człowieka, w tym w krajach nie respektujących tych wartości,

4. współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz partiami politycznymi działającymi w Europie Wschodniej i Azji, a także w innych krajach, gdzie działalność demokratyczna jest utrudniana lub uniemożliwiana,

5. organizowanie współpracy międzynarodowej na rzecz demokracji i praw człowieka w krajach nie respektujących tych wartości,

5a. organizowanie międzynarodowych działań rzeczniczych na rzecz środowisk demokratycznych działających w krajach nie respektujących wartości demokratycznych i praw człowieka,

5b. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z demokracją i prawami człowieka,

6. wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego (m.in. także dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego),

7. wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i książki, oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej kultury,

8. pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej),

9. szkolenie menedżerskie i zawodowe Polaków ze Wschodu w zakresie wprowadzania zasad gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych i przedsiębiorczości w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie i rzemiośle,

10. fundowanie stypendiów i organizowanie staży i praktyk w instytucjach życia publicznego i gospodarczego,

11. pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej Polaków na Wschodzie,

12. zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej pomocy (finansowa, doradcza, podejmowanie działalności gospodarczej) na rzecz Polaków na Wschodzie,

13. pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie,

14. wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego,

15. udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,

16. współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie,

17. pomoc w wydawaniu i kolportażu wszelkiego typu wydawnictw oraz druków ulotnych,

18. pomoc organizacyjną i finansową wszelkim organizacjom i partiom, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji,

19. podejmowanie działań na rzecz rodzin, poprawiających ich funkcjonowanie i podkreślających znaczenie dla społeczeństwa,

20. inne działania mające na celu realizację celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9.

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych wniesionych gotówką przez Fundatorów,

2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania przeznaczone na wypełnianie celów statutowych Fundacji.

§10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów,

2. subwencji,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5. dochodów z działalności gospodarczej.

§11.

1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą stanowić one źródła zysków dla Fundatorów i donatorów.

2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

§ 12.
1. Fundacja w ograniczonym zakresie prowadzić będzie działalność gospodarczą.

2. Na cele działalności gospodarczej z majątku Fundacji zostaje wyodrębniony i przeznaczony na działalność gospodarczą osobny fundusz w wysokości 1500 (tysiąc pięćset) złotych.

3. Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na:

a) (PKD 22.13.Z) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

b) (PKD 22.11.Z) Wydawanie książek

c) (PKD 74.40.Z ) Reklama

d) (PKD 73.20.I) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

e) (PKD 74.87.A) Działalność związana z organizacją targów i wystaw

f) (PKD 74.87.B) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

g) (PKD 80.42.B) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

h) (PKD 92.20.Z) Działalność radiowa i telewizyjna
4. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizowanie celów statutowych Fundacji.
Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§13.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§14.

1. Radę Fundacji składa się z 5-10 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów i założycieli Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.

3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na trzyletnią kadencję. Fundatorzy mogą odwołać każdego członka Rady Fundacji w trakcie trwania jego kadencji. Fundatorzy mogą stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji w razie jego ustąpienia, śmierci albo zaistnienia innej przyczyny skutkującej brakiem możliwości sprawowania przez członka Rady Fundacji powierzonej mu funkcji.

4. Jednym z członków Rady Fundacji jest jej Przewodniczący. W sytuacji gdy w skład Rady Fundacji wchodzi jeden z Fundatorów, to wówczas piastuje on funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Jeżeli w skład Rady Fundacji wchodzą obydwaj Fundatorzy, to wówczas wybierają oni Przewodniczącego Rady Fundacji spośród siebie. W przypadku gdy w składzie Rady Fundacji nie znajduje się żaden z Fundatorów, to Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji spośród swoich członków.

5. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku.

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji. Rada Fundacji może podejmować uchwały jedynie przy obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. W posiedzeniach Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§15.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, inicjatywnych i nadzorczych.

§16.

Do Rady Fundacji należy:

a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

c) rozpatrywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań Zarządu,

d) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

e) uchwalanie jej regulaminu,

f) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie,

g) określanie priorytetów dla merytorycznej działalności Fundacji,

h) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności Fundacji.

§17.

(paragraf celowo pominięty w wyniku wykreślenia)

§ 18.

(paragraf celowo pominięty w wyniku wykreślenia)

§19.

Zarząd Fundacji liczy trzech członków. Prezes Zarządu Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Pozostałych członków, tj. wiceprezesa i sekretarza, Rada Fundacji może powołać na czas oznaczony, na wniosek Prezesa Zarządu.

§20.

Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków, w szczególności w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub wyrządzenia szkody Fundacji.

§21.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§22.

Zarząd w szczególności:

1. kieruje działalnością Fundacji,

2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

6. wnioskuje zmiany do Statutu Fundacji,

7. dokonuje wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację,

8. składa Radzie Fundatorów informacje na temat działalności Fundacji.

§23.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym uchwałą Rady Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.
Rozdział V

Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji

§25.

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmian w Statucie może dokonywać Rada Fundacji, biorąc w szczególności pod uwagę propozycje Zarządu. Zmiany w Statucie podlegają zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§26.

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych uchwałą obydwu Fundacji. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i o planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§27.

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Likwidacja może być przedstawiona na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.

4. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje Likwidatora.

§28.

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

 

Sprawozdania i bilanse

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem gońcem, a nocą próbuję swoich sił w aktorstwie. To jest moja witryna. Mieszkam w Los Angeles, mam wspaniałego psa, który wabi się Jack i lubię piña coladę (a także spacery, gdy pada deszcz).

… lub taki:

Firma Wihajstry XYZ została założona w 1971 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją najlepszych wihajstrów. W naszej siedzibie w Gotham City pracuje ponad 2000 osób, które zajmują się robieniem całej masy fantastycznych rzeczy dla mieszkańców Gotham.

Jako nowy użytkownik WordPressa powinieneś przejść do swojego kokpitu, aby usunąć tę stronę i utworzyć nowe strony z własną treścią. Baw się dobrze!

Do pobrania bilanse, sprawozdania merytoryczne oraz Rachunki Zysków i Strat za lata:

2013

Bilans 2013

Sprawozdanie 2013

2014

Bilans 2014

Sprawozdanie 2014 

2015

Bilans 2015

Sprawozdanie 2015

2016

Bilans 2016

Sprawozdanie 2016

2017

Bilans 2017

 

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich


Adres

provułok Proiznyj 10, p.105/5, 29-010 Chmielnicki, obwód chmielnicki


Data założenia

2007 rok


Podmiot zakładający

Centrum Języków i Kultur Słowiańskich


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenia użyczone przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Nela Szutiak


Liczba uczniów/nauczycieli

94/5


Liczba klas

18


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

Kursy krótkoterminowe, roczne; nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

literatura polska, podstawy historii, geografii, kultury i tradycji polskiej


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim istnieje od ośmiu lat. Jego głównym zadaniem jest nauczanie języka polskiego i poszerzanie wiedzy o Polsce wśród uczniów.

Szkoła zatrudnia trzy nauczycielki: Nelę Szutiak, Alisę Oginską i Eugenię Bryczańską, mające wyższe wykształcenie i ukończone szkolenie w Centrum Metodycznym w Drohobyczu, oraz dwie wolontariuszki: Natalię Jurczuk i Tetianę Kalininę.

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 18.00. Gdy jest zaplanowane wyjście do kina, trwają do godz. 20.00.

Miejscem nauczania są salki w Chmielnickim, Kuryłowcach Murowanych, Wińkowcach, Mohylowie Podolskim, użyczane przez parafię oraz inny podmiot. Są wyposażone w meble szkolne, drukarkę, podręczniki, słowniki, plansze dydaktyczne, mapy.

Oprócz lekcji w szkole działa koło literackie, są organizowane wycieczki turystyczno-historyczne, spotkania dotyczące doradztwa prawnego, przygotowania do rozmowy w sprawie otrzymania Karty Polaka, a dla kandydatów na studia spotkania edukacyjno-doradcze.

Potrzeby szkoły to: podręczniki i zeszyty do nauki języka polskiego, zestawy tablic dydaktycznych i sprzęt multimedialny.

Kontakt: centrumpol.chm@gmail.com

Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych – relacja z warsztatów

27.02-12.03.2017

13.03 – 26.03.2017

27.03 -09.04.2017

10.04 – 23.04.2017

24.04 – 05.05.2017


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017

TV Biełsat

 

Telewizja Biełsat to niezależny od białoruskich władz kanał telewizyjny, którego codzienny program powstaje na Białorusi, a emitowany jest drogą satelitarną z Polski. Programy Biełsatu przygotowywane są przez białoruskich dziennikarzy, w całości w ich ojczystym języku. Idea powołania pierwszej niezależnej telewizji na Białorusi zrodziła się w 2006 roku w gronie polskich i białoruskich dziennikarzy z Agnieszką Romaszewską-Guzy na czele. Inicjatorów projektu wspierało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. W Polsce poparły go zgodnie najważniejsze siły w Parlamencie. Stacja rozpoczęła nadawanie w Światowym Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia 2007 roku, jako wyspecjalizowany kanał zagraniczny polskiej telewizji publicznej.

Telewizja Biełsat powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie na prawdziwą informację i niezależną kulturę, zgłaszane przez białoruską inteligencję w sytuacji nasilenia cenzury i represji wobec oponentów reżimu Aleksandra Łukaszenki. Stacja ma służyć budowaniu mostów pomiędzy Europą a Białorusią oraz wspierać społeczeństwo obywatelskie w tym kraju.

Biełsat jest największym w Europie i na świecie projektem wspierającym wolne media na Białorusi. Pod wieloma względami przypomina przedsięwzięcia medialne takie jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki, które w czasach komunistycznych z sukcesem budowały w Polsce fundamenty wolności i społeczeństwa obywatelskiego.

Kanał powstał i działa na mocy porozumienia między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Telewizją Polską S.A., które zakłada wieloletnie finansowanie i współtworzenie Biełsatu.

Dodatkowo, kierownictwo stacji dąży do jak najszerszego umiędzynarodowienia źródeł finansowania kanału. Fundacja Wolność i Demokracja, która od początku była zaangażowana we współtworzenie i wspieranie kanału, dziś jest organizacją partnerską m. in. pośredniczącą w pozyskiwaniu oraz wdrażaniu wsparcia międzynarodowego dla Telewizji Biełsat. Jak dotąd udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości ponad 30 mln zł od wielu organizacji i rządów państw demokratycznych. Wśród nich są m.in.: SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady i Komisja Europejska.

 

Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych

Prezydent RP Ignacy Mościcki zwiedza hutę szkła ” Niemen ” pod Lidą.
fot. NAC

Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie propagującym wkład polskich działaczy pochodzenia kresowego w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz postaw sprzyjających przedsiębiorczości, realizowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska, a także mieszkańców pięciu miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Dusznik-Zdroju i Dzierżoniowa) wiedzy na temat wkładu Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe:

 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska wiedzy o wkładzie Polaków z Kresów w życie ekonomiczne i gospodarcze Polski;
 • Popularyzacja wśród mieszkańców pięciu miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Duszników-Zdroju i Dzierżoniowa) wiedzy o wkładzie Polaków z Kresów w życie ekonomiczne i gospodarcze Polski;
 • Zainteresowanie grupy docelowej projektu historią Kresów;
 • Rozbudzenie w grupie docelowej projektu zainteresowania bankowością, ekonomią oraz przedsiębiorczością.

Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska. W założeniu ma objąć co najmniej 30 uczniów z dwóch klas z każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Placówki oświatowe, które zgłoszą chęć udziału w inicjatywie, niezmiernie zyskają na jej realizacji. W ramach projektu, dzięki prezentacji wystawy o ludziach sukcesu pochodzenia kresowego, szkoła zapozna swych uczniów z użyteczną wiedzą na temat bankowości, przedsiębiorczości oraz gospodarki. Ponadto uczestnictwo w projekcie umożliwi szkole skorzystanie z 45-minutowego interaktywnego warsztatu z zakresu przedsiębiorczości, gospodarki oraz historii bankowości przeprowadzonego dla każdej z dwóch wybranych klas przez wykwalifikowanych szkoleniowców. Niezwykle ciekawa wystawa i angażujący warsztat z pewnością zainteresują i zachęcą uczniów do zgłębienia tak atrakcyjnych, ważkich i perspektywicznych dziedzin, jakimi są bankowość, ekonomia, gospodarka oraz przedsiębiorczość.

Kolejną grupą odbiorców projektu będą mieszkańcy 5 miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Duszników-Zdroju i Dzierżoniowa), w których wystawa będzie eksponowana na rynkach miejscowości lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Wystawa:

Wystawa pod tytułem „Wiek Pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”, przygotowana przez ekonomistów i historyków z Fundacji Instytut Druckiego-Lubeckiego zajmującej się m.in. edukacją ekonomiczną, będzie eksponowana przez dwa tygodnie na terenie szkoły w formie 15 roll-up’ów. Celem wystawy jest prezentacja sylwetek działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z Kresami Wschodnimi oraz wyeksponowanie ich osiągnięć na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zaszły w XIX wieku na ziemiach polskich. Wśród zaprezentowanych postaci znajdą się Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.

Na wystawie są zaprezentowane najistotniejsze wydarzenia z życia politycznego, społecznego i gospodarczego na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, od III rozbioru Polski do kongresu wiedeńskiego, od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego, od powstania listopadowego do powstania styczniowego oraz od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawa we Wrocławiu

Wystawa w Dusznikach-Zdroju

Wystawa w Wałbrzychu

Wystawa w Dzierżoniowie

Wystawa w Warszawie

Warsztaty:

Celem warsztatów jest zafascynowanie uczniów tematyką przedsiębiorczości, ekonomii, gospodarki oraz historii bankowości zaprezentowaną w atrakcyjnej, interaktywnej formie. Zostaną przeprowadzone dwa 45-minutowe warsztaty – po jednym dla każdej z dwóch wybranych klas. Realizacja warsztatów może nastąpić w dowolnym terminie w trakcie ekspozycji wystawy w danej placówce oświatowej – to jest w ciągu dwóch tygodni. Warsztaty są opracowane przez historyków i doświadczonych ekonomistów z Fundacji Instytut Druckiego-Lubeckiego, natomiast przeprowadzone zostaną przez uważnie wyselekcjonowanych wolontariuszy Fundacji Wolność i Demokracja.

Relacja z warsztatów

Rekrutacja do projektu:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w nim jest użyczenie przez szkołę korytarza do ekspozycji wystawy wewnętrznej przez co najmniej 2 tygodnie w taki sposób, by była ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli danej szkoły. Kolejnym warunkiem jest zapewnienie możliwości udziału w warsztatach co najmniej 30 uczniów reprezentujących dwie klasy oraz udostępnienie sali lekcyjnej do przeprowadzenia dwóch warsztatów (po 45min. każdy), a także umożliwienie ewaluacji poziomu wiedzy uczestników przed przeprowadzeniem warsztatu oraz po jego zakończeniu w formie krótkiego testu.

Do e-maila, w którym zostało przesłane niniejsze zaproszenie, jest dołączony formularz rejestracyjny. Uprzejmie prosimy o wypełnienie go, podając nazwę placówki, preferowaną datę ekspozycji wystawy, preferowaną datę odbycia warsztatów, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację działania ze strony placówki oraz adres e-mail i numer kontaktowy tejże osoby. Najwcześniejszym terminem ekspozycji wystawy może być 6 lutego 2017 roku, natomiast najpóźniejszym – 10 kwietnia 2017 roku.

Ze względu na atrakcyjność projektu i duże zainteresowanie nim Fundacja WiD zastrzega sobie prawo do proponowania alternatywnych terminów prezentacji wystawy i przeprowadzenia warsztatów. Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy wysłać na adres: maciej.jastrzebski@wid.org.pl.

Do e-maila dołączamy również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych szkolnego koordynatora projektu – osoby odpowiedzialnej za kontakt z Fundacją Wolność i Demokracja ze strony danej placówki oświatowej.

Dane kontaktowe:

Maciej Maria Jastrzębski – specjalista do spraw rekrutacji Fundacji Wolność i Demokracja:

tel.:+48 605 225 604; e-mail: maciej.jastrzebski@wid.org.pl

tel. /faks: +48 22 628 85 05 (09:00-17:00; pon.-pt.)

Julia Savelieva – koordynator projektu:

tel. Fundacji: + 48 608 691 363; e-mail: julia.savelieva@wid.org.pl

 


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017

Relacje z I etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

husarzlogo-2


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT

Miniprojekty realizowane przez uczestników Projektu “Ja – LIDER. Obóz dla animatorów środowisk polskich za granicą”


“Beresteczko vs Krystynopol” – Beresteczko


“Legendarny Stanisławów” – Stanisławów


“Polski Kijów” – Kijów


“Polska już blisko” – Dnipro


“Odnowienie przystanku w Łanowicach w barwach polskich i ukraińskich” – Łanowice


“Nocne tajemnice szkoły” – Gródek


Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”MEN małe

Młodzi liderzy z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie, 24 września zrealizowali swój mini-projekt pt. „Szlakiem Tadeusza Czackiego”. Była to wycieczka do Krzemieńca, w której udział wzięli uczniowie i członkowie Centrum.

Wycieczka była realizowana w ramach mini-projektu, który grupa ze Zdołbunowa opracowała podczas warsztatów liderskich, odbywających się w Polsce w ramach projektu „Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider”. Poniżej relacja organizatorów projektu:

Przyjechawszy do Krzemieńca wyruszyliśmy do słynnego Liceum    Krzemienieckiego. Dyrektor KOC Aleksander Radica opowiedział o historii jego powstania i założycielach. Przeszliśmy się po terytorium liceum – obecnie znajduje się w nim Szkoła średnia i Akademia Pedagogiczna. Dążyliśmy do pomnika Tadeusza Czackiego, który znajduje się na terytorium szkoły.  Przy pomniku dzieci usłyszały opowieść o życiu Czackiego, przygotowaną przez jedną z uczestniczek szkoły lidera. Ponieważ częścią wycieczki była gra edukacyjna, każde dziecko otrzymało książeczkę, w którą musiało nakleić obrazek z zabytkiem związany. Następnym punktem było Muzeum Juliusza Słowackiego. W nim uczestnicy projektu dowiedzieli się o życiu i twórczości polskiego poety. Pani przewodnik poprowadziła po salach i pokojach rodziny Słowackich. Można było odczuć atmosferę XIX wieku. W końcu dzieciaki znowu otrzymały obrazki do projektowej książeczki. Przed obiadem zaszliśmy jeszcze do kościoła.

Po obiedzie jeszcze czekała na wszystkich Góra Bonna. Wszedłszy na górę do zamku, zobaczyliśmy piękną panoramę miasta. Dowiedzieliśmy się również o historii tego miejsca.

Był to fajny czas dla dzieci, a zwłaszcza tych nowych, które przyszły w tym roku na zajęcia języka polskiego: poznali historię naszego Patrona, zapoznali się z zabytkami naszego kraju związanymi z polską kulturą oraz bardzo dobrze się bawili.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

Miniprojekty realizowane przez uczestników Projektu “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-lider”:


Projekt “Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT

I turnus 2-11 lipca 2016 r.

Relacja – I turnus

II turnus 7-16 sierpnia 2016 r.

Relacja – rozpoczęcie II turnusu

Relacja – zakończenie II turnusu

III turnus 16-25 sierpnia 2016 r.

Relacja – rozpoczęcie III turnusu

Relacja – zakończenie III turnusu

Fundacja Wolność i Demokracja prowadzi projekty liderskie, których celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych za granicą.

W ramach projektów, od 2014 roku, odbywają się w Polsce szkolenia liderskie, podczas których młodzi liderzy polonijni rozwijają swoje umiejętności oraz planują projekty społeczne, które służą ich lokalnym społecznościom.
Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego i historii Polski.

 

 

ZAPRASZAMY na Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą 2019 

 

 • Szkoła Lidera Polonijnego “Ja-Lider” to projekt, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii. Projekt jest współfinansowany przez Senat RP.

 

ZAPRASZAMY do 6 edycji SZKOŁY LIDERA POLONIJNEGO Ja – Lider 2019

 

husarzlogo-2

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

Edycja 2016/17

 

Fundacja Wolność i Demokracja w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Historycznym organizuje ogólnokrajową Olimpiadę Historii Polski dla młodzieży szkolnej.

Olimpiada składać będzie się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Jest skierowana do uczniów trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących (tzw. XI-latek).

Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach południowo-wschodnich.

Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce.

Na chwilę obecną do wzięcia udziału w Olimpiadzie zgłosiły się 262 osoby, m.in. ze Stanisławowa czy Winnicy – a więc z ośrodków z silną mniejszością polską, jak również z odległych Sum czy Krzywego Rogu.

Pierwszy etap odbędzie się jednocześnie – 4 grudnia 2016 r. – przed komisjami zlokalizowanymi w siedmiu punktach: Łucku, Lwowie, Czerniowcach, Chmielnickim, Żytomierzu, Odessie i Kijowie.

Etapy: okręgowy i finałowy odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. O miejscu i terminie ich organizacji Komitet Główny Olimpiady będzie informować na bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!

mapa-olimpiada


Regulamin Olimpiady


Wyniki I etapu Olimpiady


II etap Olimpiady


Wyniki II etapu Olimpiady


III etap Olimpiady


Wyniki III etapu Olimpiady (finał)


Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Projekty realizowane w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.Skontaktuj się z nami!

Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa
+48 22 628 85 05
fundacja@wid.org.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, w celach kontaktowych, w związku z przesłaną przeze mnie wiadomością.

CREATIVE & EFFECTIVE DESIGN SERVICES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec velit nulla. Duis non libero vel ipsum auctor commodo. Proin sed nisl commodo, accumsan ipsum vulputate, sodales felis. Phasellus sollicitudin fringilla sapien a vulputate. Praesent vel erat vitae justo lobortis rutrum quis ut nisi. Praesent ut bibendum risus. Maecenas tempor felis sit amet feugiat malesuada. Aliquam eu semper justo. Vivamus laoreet pulvinar purus, eget aliquam ante faucibus auctor. Nulla fringilla mauris vel nisi faucibus vesti

Our Services

Best Services We Offer

Web Design

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Development

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Branding

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Shopping

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Hosting

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

DataBase

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Our Process

Idea

Design

Development

Lunch

Partners we work with

Our clients

Followus

Social Networks

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google+

Vimeo

Who We Are

About IFolio

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. Always remember in the jungle there’s a lot of they in there, after you overcome they, you will make it to paradise. Congratulations, you played yourself. Special cloth alert. The key to more success is to have a lot of pillows. The ladies always say Khaled you smell good, I use no cologne. Cocoa butter is the key. Let’s see what Chef Dee got that they don’t want us to eat.

Web design80%

WordPress100%

Photography60%

HTML&CSS60%

Photoshop75%

jQuery75%

our experienced staffs

Meet Our Creative Team

Partners we work with

Our clients

Followus

Social Networks

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google+

Vimeo

Fundacja Wolność i Demokracja wspiera rozwój niezależnych mediów na Białorusi, pomaga w zwiększaniu dostępu społeczeństwa białoruskiego do rzetelnych, niezależnych i bezstronnych informacji. Dodatkowym aspektem przemawiającym za potrzebą wsparcia białoruskich mediów niezależnych w tym roku i w kolejnych latach jest rosnąca aktywność rosyjskich (lub sterowanych i finansowanych z Rosji) mediów, które stawiają sobie za cel propagowanie i wzmacnianie prorosyjskich i jednocześnie wrogich wobec Zachodu postaw.

Rezultaty projektu realizowanego w 2015 roku w okresie kampanii prezydenckiej to:

900 tekstów informacyjnych i artykułów,

100 materiałów wideo,

1 milion odbiorców.

W projekcie realizowanym w 2016 roku dziennikarze białoruscy przygotowują materiały dotyczące przebiegu kampanii wyborczej, przedstawiają stanowiska poszczególnych sztabów wyborczych, opinie polityków, organizacji pozarządowych, konkluzje obserwatorów i relacje wyborców. Relacjonują działania podejmowane podczas kampanii wyborczej przez opozycję demokratyczną. Celem projektu jest zwiększenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji dotyczącej wyborów parlamentarnych 2016 oraz wzmocnienie kontroli społecznej nad procesem wyborczym.

Projekt skierowany jest do białoruskich obywateli i białoruskich mediów niezależnych.

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

Hello world!

Welcome to Ifolio

Who We Are

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. In life there will be road blocks but we will over come it. Eliptical talk. To succeed you must believe. When you believe, you will succeed. Give thanks to the most high.

Experience

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. In life there will be road blocks but we will over come it. Eliptical talk. To succeed you must believe. When you believe, you will succeed. Give thanks to the most high.

What We Do

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. In life there will be road blocks but we will over come it. Eliptical talk. To succeed you must believe. When you believe, you will succeed. Give thanks to the most high.

Our Vison

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. In life there will be road blocks but we will over come it. Eliptical talk. To succeed you must believe. When you believe, you will succeed. Give thanks to the most high.

3517

Project complete

5451

Coffee cups

2315

Happy Clients

357

Award WinNing

Our Services

Best Services We Offer

Web Design

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Development

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Branding

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Shopping

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Hosting

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

DataBase

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Do you have an ideas?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras risus nisl, maximus eu pretium et.

Our Process

Idea

Design

Development

Lunch

our experienced staffs

Meet Our Creative Team

What Peoples Say!

Partners we work with

Our clients

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google+

Vimeo

Latest News

New Posts From Blog

Think Outside the box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vestibulum et diam at porta. Curabitur elit sapien, accumsan ut placerat sit amet, placerat in ex. Nullam lacinia ex dui, eu volutpat lacus aliquam ut. Vivamus viverra facilisis consequat. Aliquam risus lectus, vehicula ut semper ac, volutpat eu orci. Nulla facilisi. Proin molestie ut lacus interdum euismod. Nam mollis, erat scelerisque suscipit pharetra, nisl mi efficitur metus, at vehicula neque orci sed ex.

Purchase Now

Get In Touch!

Z115 Tan Thinh, Thai Nguyen, Viet Nam
+84 123 456 78
sayhello@ifolio.com


Revolution Slider Error: Slider with alias image-parallax not found.
Maybe you mean: 'slide-home' or 'slide-home-en'
Who We Are

About IFolio

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. Always remember in the jungle there’s a lot of they in there, after you overcome they, you will make it to paradise. Congratulations, you played yourself. Special cloth alert. The key to more success is to have a lot of pillows. The ladies always say Khaled you smell good, I use no cologne. Cocoa butter is the key. Let’s see what Chef Dee got that they don’t want us to eat.

Web design80%

WordPress100%

Photography60%

HTML&CSS60%

Photoshop75%

jQuery75%

Our Services

Best Services We Offer

Web Design

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Development

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Branding

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Shopping

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Hosting

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

DataBase

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

our experienced staffs

Meet Our Creative Team

Latest News

New Posts From Blog

Revolution Slider Error: Slider with alias home-video not found.
Maybe you mean: 'slide-home' or 'slide-home-en'
Hello world!

We Are Ifolio

Creative Element

We are Cretive

Full Responsive

We are Cretive

Easy Customization

We are Cretive

Mobile Friendly

We are Cretive

Creative Element

We are Cretive

Best Graphics

We are Cretive

Retina Ready

We are Cretive

Completely Different

We are Cretive

Web Design

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Development

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Branding

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Shopping

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Hosting

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

DataBase

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

our experienced staffs

Meet Our Creative Team

Partners we work with

Our clients

What Peoples Say!

Our Pricing Plans

Choose Your Pricing Plan

Standard

$50 Per month
 • 10 GB Disk Space
 • 100 GB Monthly Bandwith
 • 30 Email Accounts
 • Unlimited Subdomains
 • 24/7 Support
Sign up

Business

$75 Per month
 • 10 GB Disk Space
 • 100 GB Monthly Bandwith
 • 30 Email Accounts
 • Unlimited Subdomains
 • 24/7 Support
Sign up

Premium

$150 Per month
 • 10 GB Disk Space
 • 100 GB Monthly Bandwith
 • 30 Email Accounts
 • Unlimited Subdomains
 • 24/7 Support
Sign up

Unlimited

$250 Per month
 • 10 GB Disk Space
 • 100 GB Monthly Bandwith
 • 30 Email Accounts
 • Unlimited Subdomains
 • 24/7 Support
Sign up

Our Video Intro

Latest News

New Posts From Blog

Our Nice Quote

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had and synthesize new things.

Steve Jobs

Get In Touch!

Z115 Tan Thinh, Thai Nguyen, Viet Nam
+84 123 456 78
sayhello@ifolio.com


PROGRAM STYPENDIALNY MŁODEGO NAUCZYCIELA FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Witamy na stronie

Fundacji Wolność i Demokracja

Kim jesteśmy

Fundacja Wolność i Demokracja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie i wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Pracujemy na rzecz zachowania więzi Rodaków na Wschodzie z Macierzą, przywracania pamięci o polskiej historii i dziedzictwie na Kresach.

Co robimy

Realizujemy kilkadziesiąt projektów, których celem jest podtrzymywanie polskości na Wschodzie poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych wśród Polaków na Kresach, wspomaganie rozwoju oświaty polskiej i wspierania mediów polskich.

ABC nauczania języka polskiego

Program szkoleniowy dla nauczycieli na Ukrainie

Fundacja to

68

Projektów

527

Inicjatyw

11

lat działalności

4

Kraje objęte projektami

Najnowsze wpisy

Aktualności

11 June 2019

List do Fundacji – Polska Pamięć Pokoleń

Taki list otrzymaliśmy. To jest najwyższe docenienie i wyróżnienie za naszą pracę. Bardzo dziękujemy! Szanowna [...]
Więcej
11 June 2019

Zakończenie roku szkolnego w Sławucie

Zakończenie roku szkolnego jest wydarzeniem wyczekiwanym, radosnym bez wątpliwości dla każdego z uczestników [...]
Więcej
10 June 2019

ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli na Ukrainie

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie!!! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać na [...]
Więcej

Media społecznościowe

Facebook

Twitter

YouTube

Zespół Fundacji

Kim jesteśmy

Media o nas

Skontaktuj się z nami

Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa
+48 22 628 85 05
fundacja@wid.org.pl


Firmy i instytucje wspierające

Partnerzy

Get In Touch!
Z115 Tan Thinh, Thai Nguyen, Viet Nam
+84 123 456 78
sayhello@ifolio.com
Hello world!

We Are Ifolio

Creative Element

We are Cretive

Full Responsive

We are Cretive

Easy Customization

We are Cretive

Mobile Friendly

We are Cretive

Creative Element

We are Cretive

Best Graphics

We are Cretive

Retina Ready

We are Cretive

Completely Different

We are Cretive

our experienced staffs

Meet Our Creative Team

What Peoples Say!

Partners we work with

Our clients

Followus

Social Networks

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google+

Vimeo

catsOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

„BLIŻEJ POLSKI. REGRANTING”


REALIZOWANE PROJEKTY


WYNIKI OCENY FORMALNEJ


 WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ


Przyjdź na spotkanie informacyjno – szkoleniowe!

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza otwarty konkurs grantowy na realizację zadania publicznego współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą pt.: „Bliżej Polski. Regranting”.

1. Informacje ogólne

 1. Otwarty konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez organizację pozarządową z Polski i organizację polonijną z zagranicy, nastawionych na pomoc Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami Polski w nawiązaniu i wzmacnianiu więzi i bezpośrednich kontaktów zarówno personalnych, jak i instytucjonalnych z Polską jako krajem ojczystym, sprzyjających długotrwałym pobytom i powrotom do Polski. Preferowane będą projekty stymulujące działania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
 2. Zasady udziału w konkursie grantowym, szegółowy zakres geograficzny i tematyczny, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu grantowego, zawiera Regulamin Konkursu grantowego „Bliżej Polski. Regranting” umieszczony na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja: www.wid.org.pl. Przed złożeniem wniosku oferent zobowiązany jest się zapoznać z Regulaminem.
 3. Beneficjentami projektu są Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Polski na całym świecie.

2. Zakres tematyczny i cele Konkursu grantowego

 1. Działania projektu mają być zgodne z „Rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Dofinansowane mogą zostać projekty i działania sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską przez Polaków i Polonię mieszkającą poza granicami Polski na całym świecie.

W ramach Konkursu zostaną wyłonione najlepsze inicjatywy w dwóch kategoriach:

 1. I kategoria: projekty sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską (bez kolonii i obozów), np.:
  • imprezy cykliczne o tematyce polonijnej, z udziałem przedstawicieli Polonii;
  • wymiana i integracja grup zawodowych, pokoleniowych i kościelnych;
  • wizyty studyjne, szkolenia liderskie, pobyty naukowe (nie dotyczy projektów o charakterze gospodarczym czy zawodowym).
 2. II kategoria: projekty sprzyjające umacnianiu więzi z Polską, długotrwałym pobytom oraz powrotom do kraju, np. poprzez
  • tworzenie struktury przyjęcia społecznego dla osób powracających (kluby i działania stymulujące udział osób powracających w życiu lokalnym, integracja szkolna, środowiskowa, zawodowa);
  • wzmacnianie i rozwój instytucjonalnych kontaktów bezpośrednich w ramach umów o partnerstwie, jak np.: wymiany samorządowe, naukowe lub zawodowe z udziałem środowisk polonijnych;
  • wspieranie udziału przedstawicieli Polonii w kursach języka polskiego;
  • współpraca szkół i społeczności lokalnych, gdy zaangażowane w działania są nie tylko placówki edukacyjne, ale również inne instytucje z obu miejscowości/stron (tj. z Polski i z zagranicy).

Projekty mogą dotyczyć więcej niż jednego kraju z obszaru kwalifikowanego w Konkursie, pod warunkiem spójności celów, działań i rezultatów dla środowisk z poszczególnych krajów.

3. Finansowanie Konkursu

 1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
 2. Łączna wartość środków planowanych do rozdysponowania w Konkursie grantowym wynosi 345 000,00 PLN
 3. Projekt przewiduje przekazanie grantów na realizację zadania publicznego o wartości od 5 000,00 PLN do 30 000,00 PLN.
 1. Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi:
  • Granty małe 9000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
  • Granty duże 30 000,00 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
 1. Termin wykorzystania dotacji od 15 czerwca do 15 listopada 2016.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu należy dostarczyć do biura Fundacji WID do 10 grudnia 2016 roku do godziny 16.00 (liczy się data dostarczenia sprawozdania do biura).

4. Sposób przygotowania ofert

 1. Do Konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 i 1146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie niezbędnego, tj. 2-letniego doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem Konkursu. Warunek ten dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.
 3. Każdy wniosek składany w Konkursie ma być odpowiedzią na potrzeby Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Zasadność realizacji projektu ma być potwierdzona listem intencyjnym od partnera polonijnego. Listy, oprócz wyrażenia formalnej gotowości partnera do udziału w projekcie, powinny również być potwierdzeniem znajomości celów projektu, deklaracją gotowości do jego wspólnej realizacji.
 4. Formularz wniosku można pobrać na stronie: wid.org.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, dostarczyć do Fundacji WiD wersję elektroniczną i papierową wniosku wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 8.6. Regulaminu Konkursu grantowego. Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami należy wysłać na adres mailowy Fundacji WiD: fundacja@wid.org.pl, podając w tytule maila dopisek „Bliżej Polski. Regranting”.

Wydrukowaną, podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii) papierową wersję wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji WiD.

5. Miejsce i termin składania wniosków

 1. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2016 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Miejsce składania wniosków:

Fundacja Wolność i Demokracja

Jerozolimskie 30, lok 14

00-024 Warszawa

z dopiskiem: Bliżej Polski. Regranting

 1. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data przesłania wersji elektronicznej wniosku na maila, nie później niż 20 maja 2016 roku, oraz data nadania (stempla pocztowego) wersji papierowej wniosku nie późniejsza niż 20 maja 2016 roku. Wniosek można też dostarczyć do siedziby Fundacji WiD osobiście.

6. Opis sposobu wyboru ofert oraz warunki realizacji zadania publicznego

Oferty złożone w ramach Konkursu grantowego będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu Konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji WiD po akceptacji wyników przez Senat RP do 20 czerwca 2016 roku.

7. Spotkania informacyjne w sprawie Konkursu

Fundacja Wolność i Demokracja zorganizuje spotkania informacyjne na temat zasad uczestnictwa w Konkursie i sposobu przygotowania ofert konkursowych. Informacja o miejscu i terminach spotkań zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji WiD.

8. Sposób przekazywania informacji

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu grantowego prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wid.org.pl.

Koordynator projektu: Julia Savelieva tel. +48 22 628 85 05

Do pobrania:

Regulamin

 Załącznik do regulaminu nr. 1 – formularz oferty

Załącznik do regulaminu nr. 2 – oświadczenie

Załącznik do formularza nr. 1 – tabele budżetowe

Plakat informacyjny


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicągodlo_z podpisem SENAT

 

This is a preview of how this form will appear on your website

 inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja został wydany podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. 

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie” – to nowoczesny podręcznik który został opracowany przez wykładowców i lektorów związanych z Centrum „Polonicum”. Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiada Marta Zabłocka.

Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW a także przy współpracy z Centrum Metodycznym w Drohobyczu. Podręcznik uzyskał akceptację Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, może być oficjalnie wykorzystywany w szkolnictwie polonijnym na Ukrainie.

cats

[frontpage_news widget=”2767″ name=”Wszystkie newsy”]

Strona w budowie

Strona w budowie

Zostań regularnym darczyńcą
Potrzebujemy Twojego stałego wsparcia. Każda regularnie wpłacana kwota, daje możliwość realizacji projektów związanych z pomocą Polakom na Wschodzie. Dzięki regularnym darczyńcom możemy im skuteczniej pomagać. 

Jak mogę regularnie wspierać Fundację Wolność i Demokracja?
Możesz nam pomagać poprzez stałe, np. comiesięczne wpłaty. Wystarczy złożyć w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek fundacji.

Prosimy o stałe zlecenie na konto:

mBank 52 1140 1010 0000 5060 3200 1001 

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30 lok. 14
00-024 Warszawa

Zachęcamy do wspierania Fundacji Wolność i Demokracja! Prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe.

Konto bankowe:
mBank 52 1140 1010 0000 5060 3200 1001

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30 lok. 14
00-024 Warszawa

Poniżej znajdują się obowiązujące wnioski dofinansowania projektów w roku 2015:

http://www.monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/6573-21105.html

http://www.dzieje.pl/edukacja/w-14-miastach-ukrainy-wielkie-dyktando-z-jezyka-polskiego

 

[frontpage_news widget=”2403″ name=”Newsy”]

WIĘCEJ >>

Tropem wilczym

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach:pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego.

Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2005 dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Konieczność wydawania czasopism na uchodźctwie oraz pozyskiwania na ten cel środków finansowych doprowadziła do utworzenia Fundacji.

Fundacja prowadzi swoje działania w oparciu o wartości chrześcijańskie i przekonania konserwatywne, a wszyscy członkowie Rady Fundacji mają bogatą kartę historii działalności antykomunistycznej w PRL.

Realizując projekty w obu zasadniczych obszarach działania Fundacja nie zapomina o popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie i polskiej historii Kresów.

Ważnym dążeniem Fundacji jest odzyskanie poczucia wspólnoty oraz świadomości konieczności współpracy przez narody tworzące I Rzeczpospolitą.

Do najważniejszych projektów Fundacji należy zaliczyć: wspieranie polskich mediów na Łotwie, Białorusi i Ukrainie, wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie, upamiętnianie żołnierzy wyklętych walczących z sowietami na Kresach II RP po 1944 roku, popularyzację wiedzy o nich – w tym projekt “Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.”, poszukiwanie miejsc śmierci żołnierzy polskich na Wschodzie, projekty na rzecz aktywizacji młodzieży polskiej na Wschodzie, wspieranie niezależnej telewizji Bielsat, pomoc represjonowanym na Białorusi. Fundacja prowadzi portal kresy24.pl