2023

ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie.

Абетка польського класу – популяризація польської мови в Україні.

Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół ukraińskich, w których język polski jest nauczany jako język obcy/ drugi/ odziedziczony. Bezpośrednimi działaniami projektu jest objęta społeczność szkolna skupiona w 60 pilotażowych szkołach wyłonionych w ramach akcji promocyjnej i rekrutacji.
Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie w 60 szkołach, w których jest nauczany język polski jako obcy/ drugi/ odziedziczony, wzorcowego modelu pracowni języka polskiego rozumianego jako określona organizacja przestrzeni dydaktycznej a) w obszarze aranżacji pracowni językowej, b) w obszarze strategii i treści dydaktycznych jako innowacyjna metoda nauki przedmiotu (języka polskiego jako obcego/ drugiego. odziedziczony).
Oferowany model aranżacji przestrzeni realizuje współczesne postulaty glottodydaktyki, takie jak wykorzystanie aktywizujących metod nauczania opartych na autonomii ucznia. Ponadto ma na celu a) rozwój kompetencji językowych w zakresie języka ogólnego oraz języka edukacji szkolnej, b) kompetencji kulturowych (w tym wiedzy z zakresu wiedzy o Polsce oraz umiejętności prowadzenia dialogu kulturowego) oraz c) kompetencji edukacyjnych i społecznych, włączając uczniów do procesu edukacyjnego umożliwiającego głębsze poznanie współczesnego oblicza Polski utożsamianej również z wartościami: demokracja, solidarność, partycypacja w życiu społecznym, wolność i niepodległość.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół objętych projektem mają możliwość udziału w konferencji metodycznej poświęconej nowoczesnym tendencjom w glottodydaktyce, uczniowie uczestniczą w konkursie, który rozwija kompetencje autonomii uczenia się, zaś szkoły otrzymują wsparcie materialne pozwalające na wyposażenie pracowni polonistycznych.
Motywem przewodnim przewidzianych działań są polskie osiągnięcia naukowe na przestrzeni wieków, od teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika (w nawiązaniu do roku jubileuszowego) po peroskwity Olgi Malinkiewicz.

Проект спрямований на учнів, вчителів та директорів українських шкіл, де польська мова викладається як іноземна або друга. Він безпосередньо охоплює шкільну спільноту, зосереджену в 60 пілотних школах, відібраних у рамках конкурсу.
Проект передбачає розробку та впровадження в 60 школах, у яких польська мова викладається як іноземна або друга, найкращої моделі польської мовної лабораторії, яка представляє собою певну організацію дидактичного простору:
а) у сфері оформлення кабінету польської мови,
б) у сфері стратегії та змісту навчання як інноваційного методу викладання предмету (польська як іноземна/друга мова).
Запропонована модель облаштування простору реалізує такі сучасні постулати глоттодидактики, як використання активізуючих методів навчання, заснованих на автономії учня. Крім того, він має на меті:
а) розвиток мовних компетенцій у сфері загальної мови та мови шкільної освіти,
б) культурні компетенції (включаючи знання про Польщу та вміння вести культурний діалог),
в) освітні та соціальні компетенції, що включають учнів до навчального процесу, дозволяють глибше зрозуміти сучасну Польщу, а також ототожнюються з цінностями демократії, солідарності, участі в суспільному житті, свободи та незалежності.
Вчителі та директори шкіл, охоплених проектом, мають можливість взяти участь у методичній конференції, присвяченій сучасним тенденціям глоттодидактики, учні беруть участь у конкурсі, що розвиває компетентності самостійності навчання, а школи отримують матеріальну підтримку для оснащення кабінетів польської мови.
Мотивом запланованих заходів є досягнення польської науки протягом століть, від геліоцентричної теорії Миколи Коперника до переконань Ольги Малінкевич.

Więcej o projekcie >>

Більше про проєкт >>

Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 474 910,00 zł

Skip to content