Якщо вам потрібен переклад наступної інформації на українську мову, будь ласка, зв’яжіться з нами: 

+48 605 643 376 (viber, messenger, whatsapp, signal) lub [email protected]

 

złóż wniosek on-line – kliknij tutaj

*liczba miejsc ograniczona (60 osób)

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja 1.09.2023 ogłasza nabór wniosków na zakup zajęć sportowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku 5-16 lat w ramach realizowanego projektu

Fair Play – integracja przez sport

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. Fair Play – integracja przez sport
zakupu zajęć sportowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku od 5 do 16 lat od 1.10.2023 do 31.08.2024 roku

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Fair Play – integracja przez sport.
 2. Działania realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Podmiotem realizującym Projekt jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 30/14, 00-024 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249712, REGON: 140429708, NIP: 701000412.
  .
 4. Beneficjentami Projektu są uchodźcy wojenni z Ukrainy w wieku od 5 do 16 lat pozostający w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej oraz przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zajęcia sportowe zakupione w ramach Projektu realizowane są od 1 października 2023 do 31 sierpnia 2024 roku (maksymalnie 11 miesięcy).
 • 2 Założenia Projektu:
 1. Cele Projektu jest ułatwienie integracji minimum 60 uchodźcom wojennym z Ukrainy w wieku od 5 do 16 lat poprzez ułatwienie uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez organizowanych zakup zajęć sportowych od października 2023 roku do sierpnia 2024 roku.
 2. Główne warunki Projektu:
 • Kwota przeznaczona na zakup zajęć sportowych w 2023 roku wynosi 27000 zł, zaś na 2024 roku odpowiednio 84000 zł.
 • Zakładana liczba uczestników Projektu wynosi minimalnie 60 osób.
 • Maksymalny koszt zakupionych zajęć sportowych ze środków Projektu wynosi na Uczestnika Projektu 150 zł brutto w skali miesiąca i 450 zł w skali roku 2023 oraz odpowiednio 175 zł i 1400 zł w 2024 roku.
 • Udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych zakupionych w ramach Projektu jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Rekrutacja do Projektu będzie realizowana w trybie ciągłym tj. od 1.09.2023 roku do wyczerpania środków w ramach limitu na dany miesiąc/rok, ale nie dłużej niż do 30.08.2024 roku.
 • Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej Projektu pod adresem wid.org.pl/fair-play.
 • 3 Zasady udziału w Programie Uczestników
 1. Uczestnikami Projektu są uchodźcy wojenni z Ukrainy w wieku od 5 do 16 lat pozostający w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, którzy rodzicowi/opiekunowi prawnemu zgłosili wolę uczestnictwa w Projekcie, a także spełniają warunki formalne, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie poniższych kryteriów formalnych:

2.1.mają status uchodźcy wojennego z Ukrainy (kryteria uznania osoby za uchodźcę wojennego z Ukrainy), tj. przekroczyli granicę po 24.02.2022 i przebywają w Polsce,
2
.2. są w wieku 5-16 lat,
2
.3. pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2107 zł brutto miesięcznie,
2.
4. oświadczą, że chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale ze względów finansowych mają z tym trudności (informacje dotyczące sytuacji materialnej uczestników/wnioskodawców będą weryfikowane na podstawie dokumentów dostarczonych przez opiekunów prawnych, w tym oświadczenie, potwierdzenie dochodów)
2.5. rodzic/opiekun prawny złożył wniosek on-line stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest dostępny pod adresem www.wid.org.pl/fair-play
2.6. znajdą się na liście rankingowej Uczestników objętych zakupem zajęć sportowych

3. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, które zostały im zakupione ze środków Projektu. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach ze względów zdrowotnych lub losowych.

4. W przypadku konieczności całkowitej rezygnacji z udziału w zajęciach sportowych przez uczestnika (z przyczyn zdrowotnych lub losowych) na jego miejsce wchodzi następna osoba z listy rankingowej.

 • 4. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja.
 2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Projekcie, przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez administratora do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. oraz przez nich przetwarzane.
 3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Projekcie przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Fundację Wolność i Demokracja w celach związanych z realizacją Projektu, między innymi poprzez wprowadzenie danych do systemów informatycznych w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych.
 4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych Uczestnika Projektu jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w Projekcie.
 5. Szczegółowe informacje na temat prztwarzania danych osobowych przez administratora, w tym praw przysługujących, których dane są przez niego przetwarzane, zostały ujęte w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej wid.org.pl.
 • 5. Zasady przyjmowania wniosków on-line
 1. Wnioski o zakup zajęć sportowych przyjmowane są od 01.09.2023 roku. I nabór wniosków będzie trwał do 15.09.2023 roku. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 09.2023 roku i będzie trwał w trybie ciągłym do 30.08.2024 roku, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Wnioski o zakup zajęć sportowych przyjmowane są do wyczerpania środków w ramach limitu na dany miesiąc/rok, ale nie dłużej niż do 30.08.2023 roku.
 3. Zespół do spraw rekrutacji, powołany z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 6 Regulaminu, rozpatruje wniosek o zakup zajęć sportowych niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 16 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
 4. Do ważności decyzji Zespołu do spraw rekrutacji konieczna jest akceptacja jednego członka Zarządu Fundacji.
 5. Fakt rozpatrzenia prośby o zakup zajęć sportowych odnotowany jest w protokole posiedzenia Zespołu do spraw rekrutacji i po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji umieszczane na liście rankingowej.
 6. Zespół ds. rekrutacji jest zobowiązany w ciągu 20 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletnego wniosku powiadomić Wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku.
 7. Od decyzji zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji nie przysługuje odwołanie.
 • 5 Zasady tworzenia listy rankingowej Uczestników
 1. Zarząd Fundacji powołuje Zespół do spraw rekrutacji, której zadaniem jest zbieranie, weryfikowanie oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. Każdy członek Zespołu do spraw rekrutacji będzie zobowiązany do poinformowania Zarządu Fundacji o powiązaniach z kandydatami na Uczestników programu. W przypadku zaistnienia powiązań, członek Zespołu zostaje wyłączony z rozpatrywania wniosku w trybie niezwłocznym.
 2. Lista rankingowa będzie tworzona na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie i liczbie dzieci w rodzinie. W przypadku takich samych danych dwóch kryteriów o pierwszeństwie na liście rankingowej zadecyduje termin aplikowania o zakup zajęć sportowych. Przykład:1.Yahor ma dochód na osobę w rodzinie 800 zł miesięcznie i 3 dzieci w rodzinie – data złożenia wniosku 15.09.2023 godz. 14:25. 2. Stas – 100 zł i 5 dzieci – 16.09.2023 godz. 14:55.
 • 6 Zasady zakupu zajęć sportowych
 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca znajdzie się na liście Uczestników Projektu objętych zakupem zajęć sportowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zawarcia umowy z Fundacją Wolność i Demokracja w ciągu 10 dni kalendarzowych. Brak podpisanej umowy jest równoznaczny z odmową przyjęcia zakupu zajęć sportowych i skreśleniem z listy Uczestników Programu objętych zakupem zajęć sportowych.
 2. Zakup zajęć sportowych będzie realizowany bezpośrednio przez Fundację Wolność i Demokracja.
 • 7 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
 1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, w dowolnym czasie.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest bezpłatna.
 3. Fundacja Wolność i Demokracja zastrzega prawo skreślenia Uczestników z listy Beneficjentów Projektu, w przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy, którzy rezygnują z dalszego udziału w Projekcie mają prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć wniosek o anonimizację ich danych osobowych z systemu teleinformatycznego wykorzystywanego na potrzeby realizacji Projektu.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy i Fundacja realizująca Projekt zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu.
 4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Projektu pod adresem www.wid.org.pl/fair-play.
 5. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Projektu – www.wid.org.pl/fair-play.

 

Załącznik nr 1 – wniosek o zakup zajęć sportowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku od 5 do 16 lat od października 2023 roku do sierpnia 2024 roku jest dostępny na stronie internetowej Projektu pod adresem www.wid.org.pl/fair-play.

 

złóż wniosek on-line – kliknij tutaj

*liczba miejsc ograniczona (60 osób)

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt:  +48 605 643 376 (viber, messenger, whatsapp, signal) lub [email protected]

 

Skip to content