2023

DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich. Wyłonione w drodze konkursu organizacje polonijne otrzymają wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 105.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i  uroczystych obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za granica.
W ramach projektu zrealizujemy  również następujące działania:
1) Obchody 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO. W roku 2023 obchodzimy 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO.   W ramach działania przeprowadzimy:
a) 20 lekcji żywej historii online “Gloria Victis” poświęconych powstaniu styczniowemu za pośrednictwem platformy zoom. Grupa odbiorców Polonia i Polacy na świecie – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych członków organizacji i szkół polonijnych.
b) W ramach projektu w celu edukacyjnym i promocyjnym powstanie seria 5 infografik poświęconych powstaniu styczniowemu. Infografiki prezentować i wyjaśniać będą przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg, najważniejsze bitwy, taktykę powstańczą, uzbrojenie walczących stron, porównanie ich sił, sylwetki wodzów i losy zesłańców.
2) 450. ROCZNICA PIERWSZEJ WOLNEJ ELEKCJI W RZECZPOSPOLITEJ. W 2023 roku przypada okrągła, 450. rocznica pierwszej wolnej elekcji. Szlachta Rzeczpospolitej Obojga Narodów samodzielnie wybrała nowego króla, ustalając zasady jego rządów i warunki, których musiał dotrzymać. W tym także roku szlachta wypracowała unikatową procedurę zobowiązywania władcy do przestrzegania praw ustrojowych. Jednocześnie obdarzona niezwykłym zmysłem politycznym i przepełniona chrześcijańskim umiłowaniem pokoju szlachta w tym samym roku podpisała konfederację warszawską, która gwarantowała wolność wyznania w kraju. W 2003 tekst konfederacji warszawskiej został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata. Pierwszym wybranym królem był Francuz, Henryk Walezy, drugim Węgier – Stefan Batory – a trzecim przedstawiciel szwedzkiej dynastii Wazów. Dziś w tych krajach znajduje się liczna Polonia. W wydarzeniach tych brali przedstawiciele wszystkich ziem wieloreligijnej i wielokulturowej Rzeczpospolitej: Polacy, Litwini i Rusini, przodkowie dzisiejszych narodów połączonych nie tylko wspólną historią, ale i umiłowaniem wolności.
W ramach działania przeprowadzone zostaną lekcje żywej historii online “Na elekcyjnym polu” poświęcone staropolskiej demokracji, parlamentaryzmie i historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów w okresie pierwszej wolnej elekcji – 20 lekcji na platformie zoom.
3) Wybitni Polacy dla Polski i Świata. W ramach działania chcemy zaktywizować polskie środowiska na świecie do popularyzacji postaci wybitnych Polaków, którzy w pozytywny sposób wpływają na postrzeganie roli Polaków w dziejach historii. Sejm RP patronami roku 2023 ogłosił m.in. Maurycego Mochnackiego i Pawła Edmunda Strzeleckiego chcemy zainicjować działania upamiętniające tych wybitnych Polaków. W ramach działania zaplanowano stworzenie dwóch gier paragrafowych online poświęconych Patronom roku 2023.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 225 000,00 zł

2022

DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 62 miejscach na świecie. 62 organizacji polonijnych wyłonionych w drodze konkursu otrzymało wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 104.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i  uroczystych obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za granica.  W działaniu wzięło udział ponad 5000 osób.
W ramach projektu zrealizowano również następujące działania:
Działanie  ROMANTYCZNA NIEPODLEGŁA .Rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu w związku z 200. rocznicą pierwszego wydania “Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza w Wilnie. Bez wątpienia polscy romantycy, wieszcze narodowi, swoją miłością do ojczyzny inspirowali pokolenia Polaków do walki o odzyskanie niepodległości oraz odkrywania dziedzictwa własnej kultury.
W ramach działania zrealizowano lekcje żywej historii online o polskich powstaniach narodowych w XIX wieku i udziale Polaków w walkach o wolność naszą i waszą – 2 prowadzących w mundurach historycznych i replikach wyposażenia. Lekcje historii online “Romantyczna NIEPODLEGŁA!”.
Działanie  NAFTOWA NIEPODLEGŁOŚĆ – działanie związane z 200. rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego, patrioty i filantropa.
W ramach działania zrealizowano:
1) Stworzono serii 6 infografik o pionierach polskiego przemysłu naftowego (Ignacy Łukasiewicz, Jan Zeh, Władysław Długosz) działających na terenach dzisiejszej Polski i Ukrainy  w formie on-line.
2)Przygotowano  grę terenową poświęconą polskim pionierom przemysłu naftowego (Łukasiewicz, Zeh, Długosz).
3) Zrealizowano 20 lekcji on-line  Seria lekcji online “Naftowa niepodległość” poświęcona pionierom galicyjskiego zagłębia naftowego (Ignacy Łukasiewicz, Jan Zeh, Władysław Długosz)
Całkowita wartość projektu: 394 110,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 279 510,00 zł

2021

DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 35 miejscach na świecie. 35 organizacji polonijnych wyłonionych w drodze konkursu otrzymają wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 103.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Kolejnym działaniem projektowym są uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40  placówkach oświatowych na całym świecie.
Zadanie przewiduje udział członków organizacji i szkół polonijnych w edukacyjnych “żywych  lekcjach z historią”, w formie on-line za pośrednictwem platformy zoom. Planujemy zorganizować  20 lekcji “Vivat Maj!”, prowadzonych przez doświadczonych lektorów historyków przebranych w stroje z  epoki  podczas lekcji uczniowie zapoznają się z okolicznościami uchwalenia i obalenia Konstytucji 3 Maja, działalnością Sejmu Czteroletniego, Twórcami Konstytucji 3 Maja, znaczeniem uchwalenia Konstytucji 3 maja dla Narodu Polskiego.
Dodatkowym elementem promocyjnym i edukacyjnym będzie stworzenie  serii infografik poświęconych Konstytucji 3 maja.
Kolejnym działaniem projektu jest organizacja i przeprowadzenie konkursu “Niepodległość i Pamięć”. 30 polskich placówek oświatowych na Ukrainie, Litwie i Łotwie podejmą się realizacji działania pt. “Niepodległość i Pamięć”. Polega ono na tym, że uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opiszą wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości i inne tradycje.
Wewnątrz szkół wybierane zostaną po trzy najlepsze prace, a zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”.
Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczysta gala on-line  z udziałem autorów zwycięskich prac i ich opiekunów. Ważnym celem realizacji tego zadania jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków / pradziadków, relacje, które są cenne i niestety, ze względu na wiek, uchwytne w bardzo krótkim czasie.
Całkowita wartość projektu: 351 200,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 287 200,00 zł

2020

DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja.

Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” to kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje polonijne w 37 miejscach na świecie, w następujących krajach: Ukraina, Australia, Niemcy, Hiszpania i Belgia.
Organizacje polskie oraz placówki oświatowe – każda z podmiotów realizowało przedsięwzięcie – uroczystość poświęconą kontynuacji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.
Chcielibyśmy organizacjom przedstawić polskie tradycje obchodów niepodległościowych, taką tradycją jest wspólne śpiewanie, kotyliony, rogale Świętomarcińskie. Zostały zaaranżowane miejsca – na wzór kiermaszowego stoiska, w których uczestnicy/przechodnie mogli otrzymać biało-czerwony kotylion, śpiewnik z piosenkami patriotycznymi oraz poczęstować się rogalem Świętomarcińskim.
Uzupełnieniem był Śpiewnik Patriotyczny, wydrukowany w nakładzie 1000 sztuk i przekazany do organizacji biorących udział w projekcie oraz innych środowisk organizujących uroczyste obchody 11 listopada.
Dodatkowo zostały opracowane i zaprojektowane materiały promocyjne zawierające opis/biogram 10 wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Materiały zostały udostępnione w wersji on-line. Następnie przygotowano z nich Teczki Edukacyjne, które zostały  wydrukowane  w nakładzie 1000 sztuk oraz przekazane do środowisk – organizacji polskich i placówek oświatowych udział w projekcie oraz innych placówek, między innymi oświatowych.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 208 700,00 zł

2019

DLA NIEPODLEGŁOŚCI.

Ideą projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” – kontynuacja jest promocja Niepodległości Polskiej przez społeczeństwo polskie na Ukrainie. W tym roku projekt został rozszerzony o udział środowisk w krajach Europy Zachodniej (Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia) a także Australię.
Cele i efekty zostały zrealizowane poprzez:
– zorganizowanie w 41 miejscach na Ukrainie oraz w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Australii uroczystych obchodów niepodległości
– promocja polskich tradycji dzięki uzupełnieniu obchodów o stoiska niepodległościowe wykorzystujące elementy kultury polskiej takie jak promocja symboli narodowych, polskich pieśni patriotycznych czy kuchni.
– aktywizacja rożnych środowisk pokoleniowych i zawodowych przy okazji centralizacji uroczystości Niepodległościowych co było możliwe dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia.
-integracja środowisk przy świętowaniu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym między innymi wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych
-promocja Polski i 101. Rocznicy Niepodległości Polskiej w lokalnych środowiskach polonijnych, w tym wśród władz miasta
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 280 627,00 zł

2018

DLA NIEPODLEGŁOŚCI.

Ideą projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” była promocja Niepodległości Polskiej przez społeczeństwo polskie na Ukrainie. Środowiska Polskie na Kresach bardzo silnie angażują się w promocję języka polskiego czy podtrzymywanie mediów, często są to jednak inicjatywy zamknięte skierowane na konkretną grupę odbiorców. Beneficjentami zadania byli uczniowie, nauczyciele, członkowie organizacji polskich, Polacy mieszkający na Ukrainie, Ukraińcy w miejscach zamieszkania Polaków.
Cele i efekty zostały zrealizowane poprzez:
– zorganizowanie w 35 miejscach na Ukrainie uroczystych obchodów niepodległości
– promocja polskich tradycji dzięki uzupełnieniu obchodów o stoiska niepodległościowe wykorzystujące elementy kultury polskiej takie jak promocja symboli narodowych, polskich pieśni patriotycznych czy kuchni polskiej w postaci rogali świętomarcińskich ale i bigosu, pierogów czy pierniczków.
– aktywizacja rożnych środowisk pokoleniowych i zawodowych przy okazji centralizacji uroczystości Niepodległościowych co było możliwe dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia, ale i zaangażowaniu różnych grup do dekoracji/ oprawy artystycznej/ przygotowania wypieków itp.
– aktywne włączenie uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków do promocji 100 rocznicy przez zaangażowanie w konkurs „Niepodległość i Pamięć” przybliżający dzieje rodzinne Polaków.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 290 955,00 zł

 

Skip to content