2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dwóm placówkom oświatowym z Australii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 48 400,00 zł.

2023

Szkoła przyszłości – doposażenie placówek polonijnych w Australii

Zadanie przewiduje dofinansowanie doposażenia w sprzęt komputerowy i multimedialny placówek polonijnych w Australii: Polskiej Szkoły Sobotniej Dzielnic Północnych, Polskiej Szkoły w Zachodniej Australii oraz Działu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.

Wysokość dotacji: 64 450,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 74 650,00 zł.

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii

W konkursie “Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dwóm placówkom oświatowym z Australii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 48 400,00 zł.

 

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii” realizowanego w roku 2021, jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Australii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych poprzez dofinansowanie do ich wynagrodzeń, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówki oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach).
Działania projektu obejmują 1 środowisko Polonijne z Australii, do których przynależy 15 nauczycieli, 82 uczniów i około 150 rodziców uczniów placówki.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 13 003,70 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii

W ramach projektu zostało udzielone wsparcie pięciu placówkom oświatowym w Australii. Dzięki środkom z z projektu pięć placówek oświatowych miało zapewnioną im ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania placówek (koszty prowadzenia księgowości, sprzątania pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także koszty internetu czy koszty prowadzenia sekretariatu). Cztery placówki otrzymały również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówki otrzymały ponadto wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych. Część placówek (dwie) oświatowych ujętych w projekcie zanotowała spadek uczniów w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 127 662,28 zł

2020

 Wspieranie edukacji we Włoszech i Australii

Wsparciem zostało objętych 5 placówek oświatowych (4 z Włoch i 1 z Australii).
Wsparciem zostało objętych 15 nauczycieli, z czego 8 nauczycieli otrzymało wsparcie bezpośrednie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń.
3 placówki oświatowe otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania do utrzymania placówki oświatowej.
Dzięki wsparciu placówek oświatowych dostęp do nauki języka polskiego miało zapewnione: 127 uczniów.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 33 799,85 zł

Skip to content