2022

Pomoc Polakom z Ukrainy.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.
Z pomocy mogli skorzystać skorzystać:
– Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych.
– Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie).
– Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie).
– Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.
Pomoc była realizowana przez następujące działania:
1) działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego. Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00;
2) przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej);
3) organizację bezpłatnego kursu języka polskiegodla osób dorosłych;
4) dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.);
5) dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.;
6) organizację bezpłatnych zajęć z obszaru polskiego rynku pracy. Przykładowe tematy: rodzaje umów, pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne itp.;
7) wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 9 412 000,00 zł.
Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:
– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Skip to content