2023

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja – Lider.

Projekt ma za zadanie wzmocnić i rozwinąć potencjał pracowników organizacji polskich, biorących w nim udział. Skierowany jest do polskich organizacji działających na świecie, jest kompleksowym i odpowiadającym na potrzeby wielu środowisk zadaniem, które ma spowodować pozytywne zmiany wśród uczestników szkoleń. Projekt, przez swoją złożoność, podzielony jest na następujące segmenty:
1. W artościowe zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – kurs podstawowy
2. Wartościowe zarządzanie – team coaching. Kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – poziom zaawansowany
3. Wartościowe zarządzanie – systemowe wsparcie organizacji. Kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na Ukrainie – poziom 3 – MASTER
4. Szkolenie OUTDOOR EDUCATION, pedagogika przygody.
Projekt realizowany w formule mieszanej: online i stacjonarnie. Kurs “Wartościowe Zarządzanie” w sposób intensywny rozwija umiejętność zarządzania organizacją oraz daje unikatową możliwość wykorzystania profesjonalnych narzędzi badawczych do określania skuteczności przywództwa. Szkolenie “outdoor education” pozwala uczestnikom zapoznać się z nowymi formami budowania zespołu (w tym zespołu wolontariuszy), integrowania środowiska i wprowadzania nowych metod edukacyjnych, do rozwoju własnych organizacji.

2022

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla młodzieży, organizacji i szkół polskich.

Projekt “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla młodzieży, organizacji i szkół polskich” realizowany jest w 4. segmentach. Segment I składa się z dwóch części: kursu odNOWA realizowanego w formule stacjonarnej, adresowanego do liderów polskich organizacji z Ukrainy oraz szkolenia praktycznego AKADEMIA RETORYKI w formule online, adresowanego do osób skupionych wokół polskich organizacji i szkół polskich, w tym środowisk młodzieżowych. Segment II składa się z kursu dla rad pedagogicznych – Model Wartościowych Szkół – wychowawcza rola szkół. Jest to kurs rozwojowy w formie kompleksowego, systemowego i procesowego wsparcia społeczności szkolnej, realizowany online. Segment III to kurs Wartościowe Zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – poziom podstawowy. Segment IV to kurs Wartościowe Zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – poziom zaawansowany przeznaczony dla absolwentek zeszłorocznej (2021) edycji projektu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 253 120,00 zł

2021

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja – Lider.

Projekt miał za zadanie wzmocnić i rozwinąć potencjał pracowników organizacji polskich, biorących w nim udział. Skierowany był do polskich organizacji działających na świecie, jest kompleksowym i odpowiadającym na potrzeby wielu środowisk zadaniem, które ma spowodować pozytywne zmiany wśród uczestników szkoleń. Projekt zakłada organizację szkoleń, podczas których członkowie polskich organizacji działających na Kresach i innych krajach Europy, nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje. Projekt miał na celu wyposażenie uczestników w narzędzia, dzięki którym nie tylko wzmocnią polskie organizacje ale również lokalne środowiska polskie. Nowe kwalifikacje pozwolą im lepiej się rozwijać i działać na rzecz innych. Szkolenie odbędzie się w trybie online, będzie to 6 spotkań po 2 dni + jedno jednodniowe spotkanie podsumowujące (egzaminacyjne). Wartościowe zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 96 237,33 zł

2019

Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą.

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Ukrainie. W jego ramach zaplanowano  zrealizowano  6-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem było przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.
W ramach projektu zrealizowano dwa  obozy szkoleniowe.
W szkoleniach udział wzięło 8 zespołów 11- osobowych zgłoszonych przez organizacje polonijne na Ukrainie.
Projekt był adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji społecznych oraz przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 130 000,00 zł

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. VI edycja.

Projekt „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja – Lider.” miał za zadanie wzmocnienie i rozwój potencjału kapitału ludzkiego  organizacji polonijnych na Kresach. Zakładane cele i efekty oczekiwane w projekcie zostały zrealizowane. W projekcie wzięło udział 90 uczestników z 4 krajów – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Mołdawii. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by być dobrym i efektywnym liderem. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez profesjonalnych trenerów, z zakresu kompetencji liderskich i zarządzania projektami.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 280 146,00 zł

2018

 Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. V edycja.

Projekt „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja – Lider.” miał za zadanie wzmocnienie i rozwój potencjału kapitału ludzkiego 18 organizacji polonijnych na Kresach. W ramach projektu zrealizowaliśmy 3 szkolenia liderskie i z zakresu zarządzania projektami dla 18 pięcioosobowych zespołów młodych liderów polonijnych (90 osób) reprezentujących organizacje polonijne z Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Łotwy, Białorusi. W ramach projektu odbyły się 3 turnusy 10-dniowych szkoleń mających na celu kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich u młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Kresach, wspomaganie rozwoju polskiej społeczności lokalnej oraz zainicjowane zostało forum wymiany poglądów i doświadczeń. Na każdym szkoleniu zostały zrealizowane warsztaty obejmujące: elementy teoretyczne i praktyczne z zakresu technik liderskich, zarządzanie projektem społecznym, pracę w grupie metodą projektową, sposoby pozyskiwania środków finansowych i zasady fundraisingu, elementy doskonalenia języka polskiego i wiedzy z zakresu historii Polski, element praktyczny w postaci zapoznania się z polskim doświadczeniem aktywności społecznej i wolontariatu, oraz wyjazd edukacyjno-poznawczy.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 280 192,00 zł

JA – LIDER. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

Podczas realizacji wymienionego projektu  współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowe zgodnie z umową dotacji nr MEN/2018/DWM/840  w ramach zadania publicznego Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 95 000,00 zł

2017

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. 

Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider to szkolenie którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na terenach byłych Krasów. Do projektu zostały zrekrutowane 5 – osobowe zespoły młodych liderów z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Białorusi. Łącznie 50 osób wzięło udział w warsztatach z efektywnego działania, bycia liderem grupy, tworzenia projektów społecznych. Szkolenie trwało 10 dni i zaowocowało realizacją mini projektów społecznych w miejscach zamieszkania uczestników projektu (koncerty charytatywne, lekcja dla przedszkolaków, gry terenowe, audycja radiowa, konferencja naukowa, gry-quizy). Podczas szkoleń, młodzież nie tylko się kształciła, ale również miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce oraz lepiej poznać polską kulturę.
Projekt finansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 100 000,00 zł

JA- LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą.

Podczas realizacji projektu “JA- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z umową dotacji nr MEN/2016/DSWM/534  na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja  Warszawę odwiedziło 60 młodych liderów polonijnych z różnych części Ukrainy, a mianowicie z Dniepra, Beresteczka, Gródka Podolskiego, Browarów, Łanowic, Kijowa, Iwano- Frankiwska. Projekt miał na celu  rozwój postaw liderskich i obywatelskich wśród młodych liderów  polonijnych oraz promocję Polski, a szczególnie Warszawy jako Stolicy Państwa. Uczestnicy projektu spędzili łącznie 14 dni w Polsce w tym 6 w Warszawie, poświęcając swój czas na zwiedzanie miasta, poznanie jego historii, zabytków, kultury, podczas projektu młodzież odwiedziła : Muzeum Powstania Warszawskiego, CKN,  Centrum Kopernik, Bibliotekę Uniwersytecką, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, obejrzeli Laserowy Pokaz Fontann. Młodzież nawiązała kontakt z uczniami Szkół warszawskich.  Po powrocie do domu uczestnicy warsztatów we współpracy z gronem pedagogicznym w placówce oświatowej, z której zostali oddelegowani zrealizowali 7 miniprojektów o charakterze edukacyjnym  na rzecz miejscowych Polaków:
1. “Beresteczko VS Krystynopol” –  Beresteczko,
2. “Odnowienie przystanku w Łanowicach w barwach polskich i ukraińskich” – Łanowice,
3. Gra terenowa “Legendarny Stanisławów” w Iwano-Frankiwsku,
4. “Gniazdo polskie w Browarach” –  Browary,
5. Warsztaty “Polska już blisko” w Dnieprze,
6. “Nocne tajemnice szkoły” – Gródek,
7. “Polski Kijów” – Kijów.
Realizacja miniprojektów przyczyniła się do promocji Polski i budowania pozytywnego wizerunku Polski w co najmniej 7 środowiskach polonijnych.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 80 000,00 zł

2016

Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider.

Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider”, polegał na zaproszeniu 18 5-osobowych zespołów liderskich z organizacji polonijnych, działających na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii, na dziesięciodniowe warsztaty liderskie w Polsce, podczas których uczestnicy mogli podwyższyć swoją znajomość języka polskiego oraz historii Polski, ale przede wszystkim odbyli warsztat z tworzenia wniosków, zdobywania sponsorów, efektywnego działania, dobrej komunikacji, oraz opracowali mini-projekty, które w późniejszym czasie realizowali w miejscach swojego zamieszkania. Przy merytorycznym wsparciu koordynatora projektu, młodzi liderzy ze środowisk polonijnych zrealizowali, zaplanowane i stworzone podczas szkoleń, projekty, które miały na celu zaktywizowanie miejscowej ludności oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Szkolenia liderskie odbyły się w trzech terminach: 2-11 lipca, 7-16 sierpnia oraz 16-25 sierpnia w Supraślu. Podczas szkoleń, młodzież nie tylko się kształciła, ale również miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce oraz lepiej poznać polską kulturę.
Projekt sfinansowany ze środków: Senat kwota dofinansowania 250 000,00 zł

Ja- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą.

Podczas realizacji projektu “JA- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą –  na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja  Warszawę odwiedziło 60 młodych liderów polonijnych z różnych części Ukrainy, a mianowicie z Dniepra, Beresteczka, Gródka Podolskiego, Browarów, Łanowic, Kijowa, Iwano- Frankiwska. Projekt miał na celu  rozwój postaw liderskich i obywatelskich wśród młodych liderów  polonijnych oraz promocję Polski, a szczególnie Warszawy jako Stolicy Państwa. Uczestnicy projektu spędzili łącznie 14 dni w Polsce w tym 6 w Warszawie, poświęcając swój czas na zwiedzanie miasta, poznanie jego historii, zabytków, kultury, podczas projektu młodzież odwiedziła:  Muzeum Powstania Warszawskiego, CKN,  Centrum Kopernik, Bibliotekę Uniwersytecką, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, obejrzeli Laserowy Pokaz Fontan. Młodzież nawiązała kontakt z uczniami Szkół warszawskich.  Po powrocie do domu uczestnicy warsztatów we współpracy z gronem pedagogicznym w placówce oświatowej, z której zostali oddelegowani zrealizowali 7 miniprojektów o charakterze edukacyjnym  na rzecz miejscowych Polaków.
Realizacja miniprojektów przyczyniła się do promocji Polski i budowania pozytywnego wizerunku Polski w co najmniej 7 środowiskach polonijnych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 80 000,00 zł

Skip to content