2023

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w środkowej i północnej Wielkiej Brytanii

W konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w środkowej i północnej Wielkiej Brytanii”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie sześciu placówkom oświatowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, a także dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 232 800,00 zł.

 

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz kontynuacją projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii” z 2021 roku i jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Wielkiej Brytanii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Szczególnym zadaniem projektu jest połączenie w pewną zależność i ciągłość trzech podstawowych elementów oświaty: ucznia, rodzica i nauczyciela. Działania projektu obejmują 9 środowisk Polonijnych z Wielkiej Brytanii, do których przynależy 72 nauczycieli, 937 uczniów i około 2000 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 194 317,48 zł 

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu zostało udzielone wsparcie dziewięciu placówkom oświatowym w Wielkiej Brytanii. zostało zapewniona im ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania placówek (koszty prowadzenia księgowości, sprzątania pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także koszty Internetu czy koszty prowadzenia sekretariatu). Pięć placówek otrzymało również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówki otrzymały również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 230 560,00 zł

Skip to content