Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz kontynuacją projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii” z 2021 roku i jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Wielkiej Brytanii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Szczególnym zadaniem projektu jest połączenie w pewną zależność i ciągłość trzech podstawowych elementów oświaty: ucznia, rodzica i nauczyciela. Działania projektu obejmują 9 środowisk Polonijnych z Wielkiej Brytanii, do których przynależy 72 nauczycieli, 937 uczniów i około 2000 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.

Skip to content