2023

Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostało objętych 10 projektów z 9 organizacji z 6 krajów: Kazachstanu, Ukrainy, USA, Włoch, Australii i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 25 wspólnych akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie – tradycyjnie od kilku lat pod patronatem Pary Prezydenckiej – realizujemy z powodzeniem już 5 raz, tym samym wspierając i propagując tę inicjatywę zarówno na Ukrainie jak i w Europie aż po Australię.
W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak: opracowanie i druk materiałów edukacyjnych/książek przedstawiających polskie postacie lub wydarzenia historyczne, realizacja filmów przybliżająca polskie miejsca pamięci narodowej lub postacie znanych Polaków, a także mające zachować dla potomnych w postaci cyfrowej informacje o ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Polski, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Polskie Targi Pracy i pomysłów na biznes w Manchesterze, prowadzenie stron internetowych,
Drugi komponent obejmuje organizację Narodowego Czytania w 25 miejscach na świecie.

Wielka Polska Rodzina – organizacja polonijnych wydarzeń za granicą.

Zadanie zakłada wsparcie inicjatyw polonijnych służących promocji polskiego języka, kultury i historii, aktywizacji i integracji środowiska polonijnego w wymiarze lokalnym oraz krajowym, podtrzymaniu tożsamości narodowej.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 14 wydarzeń dotyczących takich działań jak: uroczyste celebrowanie najważniejszych polskich świąt narodowych, pielęgnowanie pamięci o istotnych wydarzeniach w historii Polski poprzez organizację uroczystości i spotkań, spektakle teatralne, uroczystości jubileuszowe, udział w festiwalach.
Grupę docelową zadania publicznego stanowią osoby polskiego pochodzenia mieszkający w Australii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, członkowie organizacji polonijnych, osoby niezrzeszone w strukturach polonijnych, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, wielbiciele języka i kultury polskiej, społeczność lokalna, zaproszeni goście.

Wielka Polska Rodzina – utrzymanie struktur.

Projekt jest skierowany na utrzymanie struktur organizacji polonijnych oraz zespołów poza granicami kraju. Zapewnienie dofinansowania podstawowych potrzeb związanych z zapleczem i infrastrukturą zapewni możliwość realizacji celów statutowych poszczególnego podmiotu polonijnego, w szczególności prowadzenia działalności kulturalnej i promocyjnej naszej Ojczyzny.
Podniesienie standardów funkcjonowania i działalności zespołów taneczno-muzycznych i chórów oraz rozwój i integracja środowiska polonijnego poprzez stworzenie aktywnej oferty kulturalno-promocyjnej to część założeń projektu „Wielka Polska Rodzina – utrzymanie struktur”.

2022

Wielka Polska Rodzina – rośniemy w siłę.

Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, rozwijanie struktur organizacyjnych oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie.
Wsparciem zostanie objętych 6 projektów z 5 organizacji:
– Polska YMCA w Wielkiej Brytanii – Londyn Wielka Brytania
– Polski Chór Senza Nome – Coventry Wielka Brytania
– Polonia Institute – Los Angeles Stany Zjednoczone
– Związek Polaków w Kalabrii – Kalabria Włochy
– Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie – Barii Włochy
Projekt realizowany od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
Całkowita wartość projektu 132 430,00 zł.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 118 030,00 zł

Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na świecie.

Projekt “Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na świecie” ma na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania poprzez wspólne działania na rzecz budowania i wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma podejmowanie wspólnych inicjatyw. Skoncentrowanie wokół jednego celu pomaga budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku, stwarza możliwość zaangażowania się w działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji.
Założeniem projektu jest dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostanie objętych 14 działań z 9 organizacji z Australii, Włoch, Słowenii, Francji i Kazachstanu.
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.
Fundacja Wolność i Demokracja od lat prowadzi działalność skierowaną na wzmacnianie i aktywizowanie środowisk polskich i polonijnych. W ramach różnych projektów organizowane są działania sprzyjające integracji i budowaniu pozytywnego wizerunku Polski takie jak konkursy, olimpiady, wycieczki, konferencje, wystawy, szkolenia itp.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 261 550,00 zł

2021

Wielka Polska Rodzina – rośniemy w siłę.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021
Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie.
Wsparciem zostanie objętych 9 projektów z 8 organizacji z 4 krajów: Australii, Ukrainy i Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W ramach projektu 8 organizacji polonijnych jest objętych wsparciem finansowym w zakresie: całorocznego wsparcia utrzymania klubu sportowego, całorocznego dofinansowania do utrzymania placówek, dofinansowanie całorocznych warsztatów tanecznych i całoroczne zajęcia i treningi z retoryki, plastyki, improwizacji, aktorskiego rzemiosła dla zespołów artystycznych, wokalnych oraz teatrzyku oraz zakup strojów ludowych dla zespołu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 193 180,80 zł

 

Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostało objętych 25 projektów z 16 organizacji z 5 krajów: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 27 wspólnych akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie – tradycyjnie od kilku lat pod patronatem Pary Prezydenckiej – realizujemy z powodzeniem już 4 raz, tym samym wspierając i propagując tę inicjatywę zarówno na Ukrainie jak i w Europie aż po Australię. W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak: warsztaty i prelekcje historyczne, biegi pamięci, wystawy, konferencje dotyczące postaci historycznych, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych/książek przedstawiających polskie postacie lub wydarzenia historyczne, realizacja filmów przybliżająca polskie miejsca pamięci narodowej lub postacie znanych Polaków, a także mające zachować dla potomnych w postaci cyfrowej informacje o ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Polski. Warto zaznaczyć iż większość aplikujących do projektu organizacji prowadzi także działalność oświatową, a zaproponowane działania są niezbędnym uzupełnieniem pracy rocznej. Projekty zyskują dodatkowy walor integracji całego środowiska Polskiego włączający rodziców i uczniów szkół społecznych, a także uatrakcyjnienia edukacji poprzez uczestnictwo w zadaniach wspierających (nauka historii czy tradycji – wspólne obchody świąt, uroczystości itp). Placówki oprócz wsparcia finansowego były objęte stałą opieką merytoryczną. Każdy podmiot został wyposażony w kompendium wiedzy dotyczące prowadzenia oraz rozliczania dotacji.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 404 085,10 zł 

Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na Ukrainie.

W ramach projektu zrealizowano 40 wydarzeń dotyczących takich działań jak: festiwale, konkursy, jubileusze, spektakle teatralne, warsztaty językowe, taneczne oraz historyczne, spotkania okazjonalne (np. świąteczne) lub obchody rocznicowe. Podejmowanie wspólnych inicjatyw ma ogromne znaczenie dla aktywizacji i integracji środowisk polonijnych. Dzięki wspólnym działaniom nastąpiło budowanie i wzmocnienie organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polonii. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 oraz wieloma lokalnymi obostrzeniami, a także czasowymi, lokalnymi lockdownami w wielu miejscowościach na Ukrainie i trudnościami w przeprowadzaniu imprez zorganizowanych, wiele z zaplanowanych imprez nie mogło się odbyć na taką skalę jak było to zaplanowane. Co za tym idzie, ilość uczestników w wielu przypadkach musiała zostać zredukowana. Niektóre wydarzenia musiały się odbyć w zmienionej formule, np. ze zmniejszoną ilością zaproszonych zespołów na festiwal, część z zaplanowanych inicjatyw w ramach wydarzenia musiało ulec pewnej modyfikacji, została np. rozłożona w czasie (podzielona na etapy). W związku z tym, że niektóre wydarzenia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, często miały zmniejszoną liczbę uczestników. Działanie 30: Z powodów ograniczeń związanych z przekraczaniem granicy a także faktem, że uczestnicy wycieczki to osoby starsze i w większości niezaszczepione, wycieczka odbyła się na terenie Ukrainy – wybrano miasto Odessę.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 276 021,89 zł

2020

Wielka Polska Rodzina – kontynuacja.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Przystąpienie do projektu środowiskom polonijnym pozwoliło na dalszą integrację tych środowisk oraz aktywizację ich członków i ich rodzin do wspólnego działania na rzecz promowania historii, kultury oraz tradycji Polski. Wspólne działania obejmujące jubileusze, warsztaty, wydarzenia kulturalne, np. festiwale oraz wspólne obchodzenie świąt i uroczystości o charakterze narodowym pozwoliło na wzmocnienie tożsamości narodowej, przybliżenie Polonii polskiej tradycji, kultury a także pogłębienie wiedzy, szczególnie wśród młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju, o naszej historii.
Dotacją zostało objętych 24 projektów z 20 organizacji z 6 krajów: Australii, Belgii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Niemiec i Włoch. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 25 wspólnych akcji Narodowego Czytania oraz dwie organizacje zostaną wsparte środkami na organizację obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak festiwale, przedstawienia teatralne i koncerty, akcje społeczne, organizacja seminariów/konferencji o charakterze historycznym lub metodycznym, kursy/warsztaty oraz spotkania okolicznościowe takie jak wspólne obchody 11 listopada, 40 rocznicy powstania Solidarności, organizacja biegu Tropem Wilczym, Wieczory Poetyckie itp.
Drugi komponent obejmował organizację Narodowego Czytania w 25 miejscach na świecie (Ukraina, Australia, Słowenia, Holandia, Włochy, Hiszpania)
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 427 299,98 zł

2019

Wielka polska rodzina. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających polskość.

Projekt miał na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, co przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polaków za granicą.
Ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma podejmowanie wspólnych inicjatyw. Skoncentrowanie wokół jednego celu pomaga budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku, stwarza możliwość zaangażowania się w działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji. Ponadto udział w festiwalach, konkursach, wycieczki czy wspólne świętowanie obchodów Niepodległości, Bożego Narodzenia i Wielkanocy dają nową energię do realizacji działań śródrocznych.
W wyniku sygnałów od Beneficjentów, nie tylko z Ukrainy, ale także z innych miejsc organizujących Narodowe Czytanie, dotyczących dużych trudności w pozyskaniu wszystkich ośmiu nowel objętych Narodowym Czytaniem, fundacja zdecydowała się wydać zbiór wszystkich nowel w celu ułatwienia przeprowadzenia Narodowego Czytania. Zbiór nowel stanowił także upominek dla uczestników Narodowego Czytania.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 523 481,00 zł

Skip to content