2019

Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie polonijnej oświaty w Niemczech”. Projekt dotyczył wsparcia oświaty polonijnej w Niemczech. W ramach projektu dofinansowano koszty administracyjne 27 ośrodków Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz 9 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, a także koszty związane z utrzymaniem struktury ww. placówek.

Projekt dotyczył również wynagrodzeń dla nauczycieli. W ramach jego realizacji wypłacono wynagrodzenia dla 142 nauczycieli Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz dla 10 nauczycieli Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.

W działaniach projektu znalazła się także organizacja 6 turnusów wyjazdów edukacyjnych  – kolonii letnich, jesiennych i wiosennych w Niemczech. W wyjazdach wzięło udział 300 uczniów i opiekunów.

W ramach projektu został opracowany i wydany podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci niemieckojęzycznych w nakładzie 2500 sztuk.

Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 1 324 973,00 PLN

 

Pod znakiem Białego Orła – wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech”

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie 13 spotkań formacyjnych dla młodzieży polonijnej oraz organizacja Zjazdu Młodzieży Polonijnej. Zadanie to zostało realizowane w ramach projektu „Pod znakiem białego Orła. Wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Belgii”, współfinansowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach sprawowania przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą, pozyskanych przy współpracy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z Fundacją „Wolność i Demokracja” z Warszawy.

Kolejnym zadaniem projektowym była organizacja Zjazdu Młodzieży Polonijnej. Do długoletniej tradycji Polonijnego Ośrodka Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach należy Spotkanie Młodych zamieszkujących teren Niemiec, a pochodzących z rodzin o polskich korzeniach. Od kilku lat na spotkanie przyjeżdża także młodzież z sąsiadujących krajów: Luksemburg, Belgia, Holandia a nawet Polski. Spotkanie to, współorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Niemczech i Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, ma na celu integrację środowiska polonijnego, promocję szeroko rozumianej kultury polskiej, języka ojczystego, a także bogatej i wielowiekowej tradycji narodu polskiego oraz budzenie i ugruntowanie świadomości polskiej.

Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 175 732,00 PLN

 

2018

„Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”

Celem projektu było kompleksowe wsparcie szkolnictwa polonijnego w Niemczech skupionego wokół dwóch najważniejszych organizacji prowadzących naukę języka polskiego: Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech rozumiane jako wsparcie struktury, nauczyciela oraz ucznia. Dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Senat RP możliwym było podniesienie jakości kształcenia dofinansowywanych placówek oświatowych poprzez zaspokojenie ich potrzeb natury administracyjno-logistyczno- merytorycznej, wyraźnie podniósł się poziom nauczania języka polskiego w 40 ośrodkach edukacyjnych Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w których naukę pobiera łącznie 3064 uczniów, a zajęcia prowadzi 151 nauczycieli. Realizacja projektu ułatwiła polskim dzieciom – uczniom polskich placówek oświatowych – edukacje o Polsce w języku polskim zarówno podczas nauki w roku szkolnym jak poprzez możliwość udziału w koloniach i kursie certyfikatowym, Chrześcijańskie Centrum e.V. oraz Szkoły Języka Polskiego przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech a także ośrodki Polskiej macierzy Szkolnej od wielu lat były i nadal stoją na pierwszej „linii frontu” gdy chodzi o nauczanie języka polskiego w systemie poza szkolnym (społecznym) w Niemczech.

Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 1 335 677,00 PLN

 

„Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech”. Projekt podjął inicjatywę skierowaną na konsolidację polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech oraz Luksemburgu, Belgii i Holandii (w mniejszym stopniu). Projekt zakładał podjęcie działań skierowanych na podjęcie rozważań na temat w jaki sposób zaktywizować młodzież polonijną w Niemczech, ale w jaki sposób wypracować i wdrożyć model włączenia młodzieży do ruchu polonijnego w celu promocji dobrego wizerunku Polski, promocji jej kultury w środowisku niemieckim. W ramach projektu zorganizowano i wsparto 13 spotkań grup formacyjnych dla młodzieży polonijnej w Niemczech w oparciu o struktury Polskiej Misji Katolickiej oraz zorganizowanie Polonijnego Zjazdu Młodzieży w Niemczech, zrekrutowanych z różnych ośrodków polonijnych w Niemczech oraz jednodniowego zjazdu z udziałem koło 1300 reprezentantów z różnych środowisk młodzieżowych.

Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 203 485,00 PLN

 

2017

POD ZNAKIEM BIAŁEGO ORŁA. WSPARCIE NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W NIEMCZECH – 2017 ROK

W ramach projektu wspierana była kadra nauczycielska pracująca w szkolnictwie społecznym w Niemczech, przez co wyraźnie podniósł się poziom nauczania języka polskiego. 152 nauczycieli polskich z ośrodków edukacyjnych Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej skorzystało na dofinansowaniu ich wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z języka polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych dla ponad 3000 uczniów w 38 placówkach edukacyjnych.

Chrześcijańskie Centrum e.V. oraz Szkoły Języka Polskiego przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech a także ośrodki Polskiej Macierzy Szkolnej od wielu lat były i nadal stoją na pierwszej „linii frontu” gdy chodzi o nauczanie języka polskiego w systemie poza szkolnym (społecznym) w Niemczech.

Pod opieką wymienionych organizacji (beneficjentów w projekcie), w chwili starania się o dotacje, było wg. przeprowadzonej ankiety 152 nauczycieli oraz 2955 uczniów w 42 placówkach oświatowych.

Dotacja została skierowana na wsparcie 152 nauczycieli.

Projekt finansowany ze środków Senatu RP, dotacja w wysokości 600 000,00 zł

 

POD ZNAKIEM BIAŁEGO ORŁA. DOFINANSOWANIE WYDARZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH EDUKACJĘ POLSKĄ I O POLSCE W NIEMCZECH – 2017 ROK

W ramach projektu wspierana  była śródroczna działalność oświatowa  szkolnictwa społecznego w Niemczech.  Dzięki wsparciu śródrocznej działalności szkolnej prowadzonej przez placówki polonijne w Niemczech podniesiono poziom znajomości języka polskiego, kultury i historii Polski wśród dzieci i młodzieży polonijnej mieszkającej w Niemczech, a w ramach kolonii w kraju zamieszkania i wyjazdów edukacyjnych do Polski zarówno nauczyciele i uczniowie zmotywowani zostali do identyfikacji z polskością poprzez rzetelne zgłębianie języka, kultury i historii Polski.

Na skutek realizacji projektu :

  1. Dofinansowano 40 punktów nauczania języka polskiego, kultury i historii w zakresie wsparcia prowadzonej przez nie edukacji uzupełniającej (konkursy, wycieczki edukacyjne, działalność patriotyczna ).
  2. Zwiększono atrakcyjności oferty szkolnej polonijnych punktów nauczania w Niemczech.
  3. Podniesiono poziom nauczania w 45 polonijnych punktach nauczania w Niemczech.
  4. Zorganizowano kolonie w kraju zamieszkania dla 139 uczniów uczęszczających do polonijnych punktów nauczania przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech wraz z 33 osobami kadry opiekuńczej i oraz wyjazd edukacyjny do Polski połączony z kursem certyfikatowym z języka polskiego „Warszawska jesień z Polską” dla 17 uczniów wraz z opiekunami pobierającymi naukę z Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech. Łącznie działaniem objęto 189 dzieci i młodzieży polonijnej wraz z kadrą opiekuńczą wobec zakładanych 130 osób ( więcej o 59 osób).
  5. Zachęcono i zmotywowano uczniów do poszerzania znajomości języka polskiego oraz do stosowania go jako środka komunikacji werbalnej.
  6. W ramach projektu promowano  Polskę, język polski , kulturę polską w Niemczech.  Pokazując zarazem, iż Państwo Polskie dba o Polaków mieszkających poza granicami kraju.
  7. Dofinansowano organizację V Międzynarodowego Konkursu Literackiego – Młodzież Pisze Wiersze 2017 organizowany przez Berlińskie stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z.

Z działań realizowanych w ramach projektu skorzystało 27 punktów nauczania  przy Polskiej Misji Katolickiej i 12 przy Polskiej Macierzy Szkolnej do których uczęszcza ponad 3000 uczniów. Jak również Berlińskie stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. organizujące V Międzynarodowy Konkursu Literacki – Młodzież Pisze Wiersze 2017.

Projekt finansowany ze środków Senatu RP, dotacja w wysokości 500 000,00 zł

 

POD ZNAKIEM BIAŁEGO ORŁA. UTRZYMANIE PUNKTÓW NAUCZANIA – 2017 ROK

Zadanie polega na dofinansowaniu placówek oświatowych Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Wsparcie finansowe oparte jest o przeliczenie wielkości szkoły za pomocą koszyka ucznia i obejmuje pokrycie kosztów administracyjnych placówek (zakup artykułów biurowych i papierniczych, banerów, software-u, pokrycie kosztów wynajmu sal, itp.) oraz dofinansowania zakupu pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych. Placówki Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech działają na terenie Westfalii, zaś Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej pokrywają swoją aktywnością całość terenu Niemiec. Potrzeba wsparcia oświaty polskiej w Niemczech jest tym pilniejsza, że rząd Republiki Federalnej nie realizuje w części oświatowej swoich zobowiązań wynikających z traktatu polsko-niemieckiego.

Zarówno Polska Macierz Szkolna i Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w objęły swoim nauczaniem ponad 2500 młodzieży polskiej w różnym wieku i z różnych fal polskiej emigracji. Projekt polega na dofinansowaniu kosztów administracyjnych ( w tym drobny remont bieżący, opłaty czynszowe, sprzątanie, środki czystości, art. biurowe, inne administracyjne), oraz dofinansowaniu zakupu pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.

W obu powyższych działaniach zastosowano przelicznik koszyka ucznia co pozwoliło wprowadzić sprawiedliwy podział wnioskowanych kwot między poszczególnymi szkołami. Ten ostatni element (poczucie sprawiedliwego podziału środków) jest szczególnie istotny z tego powodu, że we wniosku mamy do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie organizacjami których współpraca jest dobrem szczególnym i nie powinna być zakłócana przez nieporozumienia finansowe.

Niniejszy wniosek jest częścią pakietu projektów naszej Fundacji skierowanych na kompleksową opiekę i wsparcie polskiej oświaty w Niemczech.

Projekt finansowany ze środków Senatu RP, dotacja w wysokości 300 000,00 zł

Skip to content