2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie placówce oświatowej z Essen. Dzięki środkom z projektu placówka oświatowa będzie  miała  zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówka otrzyma również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 106 930,00.

 

2023

Doposażenie placówek oświatowych w Niemczech

Zadanie przewiduje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego dla sześciu podmiotów prowadzących polonijną działalność oświatową. Są to:
Towarzystwo Niemiecko Polskie na region Schleswig,
Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen,
Polska Katolicka Szkoła w Kraju Saary im. Prałata dr Franciszka Mrowca,
Polska Szkoła w Essen,
Szkoła Języka Polskiego w Leipheim,
Szkołę Języka Polskiego w Ulm.

Wysokość dotacji: 86 500,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 86 600,00 zł.

 

 

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech

W konkursie Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski zostały przyznane środki na projekt pod nazwą: Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie placówce oświatowej z Essen. Dzięki środkom z projektu placówka oświatowa będzie  miała  zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówka otrzyma również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.
Projekt sfinansowany ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego; dotacja w wysokości  106 930,00 zł

 

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech.

Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach.
Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021
W ramach projektu wsparciem objęte zostały trzy placówki niemieckie.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 98 230,00 zł

2019

Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie polonijnej oświaty w Niemczech.

Projekt dotyczył wsparcia oświaty polonijnej w Niemczech. W ramach projektu dofinansowano koszty administracyjne 27 ośrodków Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz 9 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, a także koszty związane z utrzymaniem struktury ww. placówek.
Projekt dotyczył również wynagrodzeń dla nauczycieli. W ramach jego realizacji wypłacono wynagrodzenia dla 142 nauczycieli Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz dla 10 nauczycieli Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.
W działaniach projektu znalazła się także organizacja 6 turnusów wyjazdów edukacyjnych  – kolonii letnich, jesiennych i wiosennych w Niemczech. W wyjazdach wzięło udział 300 uczniów i opiekunów.
W ramach projektu został opracowany i wydany podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci niemieckojęzycznych w nakładzie 2500 sztuk.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 324 973,00 zł

Pod znakiem Białego Orła – wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech.

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie 13 spotkań formacyjnych dla młodzieży polonijnej oraz organizacja Zjazdu Młodzieży Polonijnej. Zadanie to zostało realizowane w ramach projektu „Pod znakiem białego Orła. Wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Belgii”, współfinansowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach sprawowania przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą, pozyskanych przy współpracy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z Fundacją „Wolność i Demokracja” z Warszawy.
Kolejnym zadaniem projektowym była organizacja Zjazdu Młodzieży Polonijnej. Do długoletniej tradycji Polonijnego Ośrodka Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach należy Spotkanie Młodych zamieszkujących teren Niemiec, a pochodzących z rodzin o polskich korzeniach. Od kilku lat na spotkanie przyjeżdża także młodzież z sąsiadujących krajów: Luksemburg, Belgia, Holandia a nawet Polski. Spotkanie to, współorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Niemczech i Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, ma na celu integrację środowiska polonijnego, promocję szeroko rozumianej kultury polskiej, języka ojczystego, a także bogatej i wielowiekowej tradycji narodu polskiego oraz budzenie i ugruntowanie świadomości polskiej.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 175 732,00 zł

2018

Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech.

Celem projektu było kompleksowe wsparcie szkolnictwa polonijnego w Niemczech skupionego wokół dwóch najważniejszych organizacji prowadzących naukę języka polskiego: Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech rozumiane jako wsparcie struktury, nauczyciela oraz ucznia. Dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Senat RP możliwym było podniesienie jakości kształcenia dofinansowywanych placówek oświatowych poprzez zaspokojenie ich potrzeb natury administracyjno-logistyczno- merytorycznej, wyraźnie podniósł się poziom nauczania języka polskiego w 40 ośrodkach edukacyjnych Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w których naukę pobiera łącznie 3064 uczniów, a zajęcia prowadzi 151 nauczycieli. Realizacja projektu ułatwiła polskim dzieciom – uczniom polskich placówek oświatowych – edukacje o Polsce w języku polskim zarówno podczas nauki w roku szkolnym jak poprzez możliwość udziału w koloniach i kursie certyfikatowym, Chrześcijańskie Centrum e.V. oraz Szkoły Języka Polskiego przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech a także ośrodki Polskiej macierzy Szkolnej od wielu lat były i nadal stoją na pierwszej „linii frontu” gdy chodzi o nauczanie języka polskiego w systemie poza szkolnym (społecznym) w Niemczech.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 335 677,00 zł

Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech.

Projekt podjął inicjatywę skierowaną na konsolidację polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech oraz Luksemburgu, Belgii i Holandii (w mniejszym stopniu). Projekt zakładał podjęcie działań skierowanych na podjęcie rozważań na temat w jaki sposób zaktywizować młodzież polonijną w Niemczech, ale w jaki sposób wypracować i wdrożyć model włączenia młodzieży do ruchu polonijnego w celu promocji dobrego wizerunku Polski, promocji jej kultury w środowisku niemieckim. W ramach projektu zorganizowano i wsparto 13 spotkań grup formacyjnych dla młodzieży polonijnej w Niemczech w oparciu o struktury Polskiej Misji Katolickiej oraz zorganizowanie Polonijnego Zjazdu Młodzieży w Niemczech, zrekrutowanych z różnych ośrodków polonijnych w Niemczech oraz jednodniowego zjazdu z udziałem koło 1300 reprezentantów z różnych środowisk młodzieżowych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 203 485,00 zł

2017

Pod znakiem Białego Orła. Wsparcie nauczycieli polonijnych w Niemczech.

W ramach projektu wspierana była kadra nauczycielska pracująca w szkolnictwie społecznym w Niemczech, przez co wyraźnie podniósł się poziom nauczania języka polskiego. 152 nauczycieli polskich z ośrodków edukacyjnych Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej skorzystało na dofinansowaniu ich wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z języka polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych dla ponad 3000 uczniów w 38 placówkach edukacyjnych.
Chrześcijańskie Centrum e.V. oraz Szkoły Języka Polskiego przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech a także ośrodki Polskiej Macierzy Szkolnej od wielu lat były i nadal stoją na pierwszej „linii frontu” gdy chodzi o nauczanie języka polskiego w systemie poza szkolnym (społecznym) w Niemczech.
Pod opieką wymienionych organizacji (beneficjentów w projekcie), w chwili starania się o dotacje, było wg. przeprowadzonej ankiety 152 nauczycieli oraz 2955 uczniów w 42 placówkach oświatowych.
Dotacja została skierowana na wsparcie 152 nauczycieli.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 599 998,00 zł

Pod znakiem Białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech.

W ramach projektu wspierana  była śródroczna działalność oświatowa  szkolnictwa społecznego w Niemczech.  Dzięki wsparciu śródrocznej działalności szkolnej prowadzonej przez placówki polonijne w Niemczech podniesiono poziom znajomości języka polskiego, kultury i historii Polski wśród dzieci i młodzieży polonijnej mieszkającej w Niemczech, a w ramach kolonii w kraju zamieszkania i wyjazdów edukacyjnych do Polski zarówno nauczyciele i uczniowie zmotywowani zostali do identyfikacji z polskością poprzez rzetelne zgłębianie języka, kultury i historii Polski.
Na skutek realizacji projektu :
1. Dofinansowano 40 punktów nauczania języka polskiego, kultury i historii w zakresie wsparcia prowadzonej przez nie edukacji uzupełniającej (konkursy, wycieczki edukacyjne, działalność patriotyczna).
2. Zwiększono atrakcyjności oferty szkolnej polonijnych punktów nauczania w Niemczech.
3. Podniesiono poziom nauczania w 45 polonijnych punktach nauczania w Niemczech.
4. Zorganizowano kolonie w kraju zamieszkania dla 139 uczniów uczęszczających do polonijnych punktów nauczania przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech wraz z 33 osobami kadry opiekuńczej i oraz wyjazd edukacyjny do Polski połączony z kursem certyfikatowym z języka polskiego „Warszawska jesień z Polską” dla 17 uczniów wraz z opiekunami pobierającymi naukę z Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech. Łącznie działaniem objęto 189 dzieci i młodzieży polonijnej wraz z kadrą opiekuńczą wobec zakładanych 130 osób ( więcej o 59 osób).
5. Zachęcono i zmotywowano uczniów do poszerzania znajomości języka polskiego oraz do stosowania go jako środka komunikacji werbalnej.
6. W ramach projektu promowano  Polskę, język polski , kulturę polską w Niemczech.  Pokazując zarazem, iż Państwo Polskie dba o Polaków mieszkających poza granicami kraju.
7. Dofinansowano organizację V Międzynarodowego Konkursu Literackiego – Młodzież Pisze Wiersze 2017 organizowany przez Berlińskie stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze.
8. Z działań realizowanych w ramach projektu skorzystało 27 punktów nauczania  przy Polskiej Misji Katolickiej i 12 przy Polskiej Macierzy Szkolnej do których uczęszcza ponad 3000 uczniów. Jak również Berlińskie stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. organizujące V Międzynarodowy Konkursu Literacki – Młodzież Pisze Wiersze 2017.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 500 000,00 zł

Pod znakiem Białego Orła. Utrzymanie punktów nauczania 

Zadanie polega na dofinansowaniu placówek oświatowych Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Wsparcie finansowe oparte jest o przeliczenie wielkości szkoły za pomocą koszyka ucznia i obejmuje pokrycie kosztów administracyjnych placówek (zakup artykułów biurowych i papierniczych, banerów, software-u, pokrycie kosztów wynajmu sal, itp.) oraz dofinansowania zakupu pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych. Placówki Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech działają na terenie Westfalii, zaś Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej pokrywają swoją aktywnością całość terenu Niemiec. Potrzeba wsparcia oświaty polskiej w Niemczech jest tym pilniejsza, że rząd Republiki Federalnej nie realizuje w części oświatowej swoich zobowiązań wynikających z traktatu polsko-niemieckiego.
Zarówno Polska Macierz Szkolna i Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w objęły swoim nauczaniem ponad 2500 młodzieży polskiej w różnym wieku i z różnych fal polskiej emigracji. Projekt polega na dofinansowaniu kosztów administracyjnych ( w tym drobny remont bieżący, opłaty czynszowe, sprzątanie, środki czystości, art. biurowe, inne administracyjne), oraz dofinansowaniu zakupu pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.
W obu powyższych działaniach zastosowano przelicznik koszyka ucznia co pozwoliło wprowadzić sprawiedliwy podział wnioskowanych kwot między poszczególnymi szkołami. Ten ostatni element (poczucie sprawiedliwego podziału środków) jest szczególnie istotny z tego powodu, że we wniosku mamy do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie organizacjami których współpraca jest dobrem szczególnym i nie powinna być zakłócana przez nieporozumienia finansowe.
Niniejszy wniosek jest częścią pakietu projektów naszej Fundacji skierowanych na kompleksową opiekę i wsparcie polskiej oświaty w Niemczech.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 300 000,00 zł

Skip to content