2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie siedmiu placówkom oświatowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, a także dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 350 800,00 zł.

2023

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii.

W konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie siedmiu placówkom oświatowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, a także dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 350 800,00 zł.

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii.

Działania projektu obejmują 8 środowisk Polonijnych z Wielkiej Brytanii, do których przynależy 129 nauczycieli, 1717 uczniów i około 3500 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii.
Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Projekt stanowi także rozwinięcie Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. W części trzeciej Programu określającej cele strategiczne pierwszym punktem jest „Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących”. Rozwinięcie tego punktu stanowi, że należy wspierać szkolnictwo społeczne „zwłaszcza w krajach migracji poakcesyjnej”. W części czwartej tego programu różnicującej priorytety polityki wobec Polonii w zależności od kraju zamieszkania, takie kraje jak Irlandia, Włochy, Hiszpania znajdują się w grupie krajów Unii Europejskiej „z liczną Polonią i migracją po-akcesyjną, dla których pierwszym z wymienionych działań jest również „wspieranie rozwoju szkół społecznych”, a także podtrzymywanie związków z Polską oraz motywowanie do i ułatwiania powrotów do kraju.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 270 388,13 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu zostało udzielone wsparcie dziewięciu placówkom oświatowym w Wielkiej Brytanii. zostało zapewniona im ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania placówek (koszty prowadzenia księgowości, sprzątania pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także koszty Internetu czy koszty prowadzenia sekretariatu). Pięć placówek otrzymało również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówki otrzymały również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 230 560,00 zł

Skip to content