Działania projektu obejmują 8 środowisk Polonijnych z Wielkiej Brytanii, do których przynależy 129 nauczycieli, 1717 uczniów i około 3500 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii.
Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Projekt stanowi także rozwinięcie Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. W części trzeciej Programu określającej cele strategiczne pierwszym punktem jest „Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących”. Rozwinięcie tego punktu stanowi, że należy wspierać szkolnictwo społeczne „zwłaszcza w krajach migracji poakcesyjnej”. W części czwartej tego programu różnicującej priorytety polityki wobec Polonii w zależności od kraju zamieszkania, takie kraje jak Irlandia, Włochy, Hiszpania znajdują się w grupie krajów Unii Europejskiej „z liczną Polonią i migracją po-akcesyjną, dla których pierwszym z wymienionych działań jest również „wspieranie rozwoju szkół społecznych”, a także podtrzymywanie związków z Polską oraz motywowanie do i ułatwiania powrotów do kraju.
Skip to content