2023

Polska Platforma Medialna – Ukraina 2023 – 2025.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Ukraina 2023 – 2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało objętych dziesięciu Beneficjentów – redakcji medialnych na Ukrainie:
– Organizacja Społeczna „Monitor Wołyński”: Dwutygodnik „Monitor Wołyński”, portale informacyjne: monitorwolynski.com i monitor-press.info
– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta: program radiowy “Słuchaj, tu Polska”
– Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem: Telewizja internetowa “Polska poza Polską”
– Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie: Audycja TV Życie Polskie w Odessie i prowadzenie fanpage “Życie Polskie w Odessie” na Facebooku
– Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza: miesięcznik „Gazeta Polska Bukowiny” i portal www.bukpolonia.cv.ua
– Berdyczowski Oddział Związku Polaków na Ukrainie: Kwartalnik „Mozaika Berdyczowska” i portal www.mozberd.com.ua
– Asocjacja Przewodników, Polonistów i Sportowców „Menedżer Polskości”: Blog “Ukraina w małym palcu”
– Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Złoczowie im. ks. bpa Jana Cieńskiego: portal internetowy https://tkpzzloczow.org.ua/
– Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie): Profil PLinUA na Instagramie i Facebooku
– Stowarzyszenie “Kurier Galicyjski”:  Produkcja 6 podcastów tematycznych
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 668 820,00 zł

2020

Polska Platforma Medialna – Wschód – Ukraina 2020.

Projekt zakładał udzielenie kompleksowego wsparcia mediom polskim na Ukrainie, odgrywającym kluczową rolę dla pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej w tym kraju.
Bazując na efektach zrealizowanych w poprzednich latach edycjach naszego programu, kontynuowano wsparcie mediów polskich, ale też poszerzono ich ofertę medialną, tak aby istniały w sumie: 12 czasopism, 3 programy telewizyjne i telewizje internetowe, 5 audycji radiowych w eterze i Internecie oraz 10 internetowych portali informacyjno-publicystycznych oraz stron internetowych.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 1 991 000,00 zł

 2019

Polska Platforma Medialna – Wschód – Ukraina 2019.

Projekt zakładał udzielenie kompleksowego wsparcia mediom polskim na Ukrainie, odgrywającym kluczową rolę dla pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej w tym kraju. Koncepcja Fundacji Wolność i Demokracja zakłada dalszy rozwój jednolitego i zmodernizowanego systemu polskich mediów, zwiększając ich atrakcyjność merytoryczną, językową i wizualną. Z myślą o potrzebach młodego odbiorcy, dążymy do zwiększenia udziału mediów elektronicznych, w tym portali internetowych oraz internetowych oraz internetowych audycji radiowych (podcasty) i telewizyjnych (Video on Demand – VOD), a także audycji radiowych i telewizyjnych. Oczywiście nie pomijamy potrzeb starszych wiekiem Polaków na Ukrainie, będących znaczącą częścią użytkowników (czytelników, słuchaczy i widzów). Nasz projekt zakłada poszanowanie ich gustów każdej z generacji, specyfiki regionalnej, aktywności profesjonalnej i prywatnej oraz dorobku.
Bazując na efektach zrealizowanych w poprzednich latach edycjach naszego programu, kontynuowaliśmy wsparcie mediów polskich, ale też poszerzyliśmy ich ofertę medialną, tak aby istniały w sumie: 12 czasopism, 3 programy telewizyjne i telewizje internetowe, 5 audycji radiowych w eterze i Internecie oraz 10 internetowych portali informacyjno-publicystycznych oraz stron internetowych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 724 622,00 zł

2018

Polska Platforma Medialna – Wschód – Ukraina 2018.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie działających na Ukrainie mediów polskich, rozumianych jako istotny czynnik służący zachowaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków oraz narzędzie kształtowania i wzmacniania elit społecznych i obywatelskich. W 2018 roku projektem objęto: 3 dwutygodniki, 3 miesięczniki, jeden dwumiesięcznik, 5 kwartalników, 3 audycje telewizyjne lub telewizje internetowe; 5 audycji radiowych w eterze i Internecie oraz 7 informacyjno-publicystycznych portali internetowych.  Zakładane cele bezpośrednie, zarówno jak długofalowe efekty, przyświecające zadaniu zostały zrealizowane. W wymiarze globalnym, istnienie rozbudowanej platformy mediów polskich na Ukrainie (obejmujących ok. 90% wszystkich dotowanych przez Rzeczpospolitą Polską tytułów) stanowi ważne przedsięwzięcie, dzięki któremu po umocnione zostaje poczucie tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 524 680,00 zł

2017

Polska Platforma Medialna – Wschód – Ukraina 2017.

Zrealizowano zarówno zakładane cele bezpośrednie, jak również osiągnięto długofalowe efekty, przyświecające zadaniu. W wymiarze globalnym, istnienie rozbudowanej platformy mediów polskich na Ukrainie (obejmujących ok. 90% wszystkich dotowanych przez Państwo Polskie tytułów) stanowi ważne przedsięwzięcie, dzięki któremu po umocnione zostaje poczucie tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Kresach południowo-wschodnich. Ośrodki medialne pełnią rolę integrującą wobec polskich środowisk, co zwiększa rolę jednych i drugich w lokalnych społecznościach.  Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu dziennikarstwa dokonuje się promocja kultury polskiej. I wreszcie, media te oferując dostęp do polskiego puntu widzenia rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej, stanowią ważne ogniwo w systemie zapory przed agresywną rosyjską propagandą, jawnie odwołującą się do dziedzictwa Związku Radzieckiego.
W wymiarze szczegółowym należy wymienić następujące efekty. Po pierwsze udało się zapewnić mieszkającym na Ukrainie Polakom regularny dostęp od 12 tytułów polskiej prasy drukowanej (3 dwutygodniki, 3 miesięczniki, 1 dwumiesięcznik, 5 kwartalników) we wszystkich większych, a także lokalnych środowiskach polskich. Po wtóre  zapewniliśmy Polakom na Ukrainie regularny dostęp do własnych audycji radiowych (w liczbie pięciu) oraz do czterech audycji telewizyjnych transmitowanych w eterze lub telewizji. Po trzecie zapewniliśmy Polakom na Ukrainie  – zwłaszcza zaś młodzieży – regularny dostęp do siedmiu informacyjno-publicystycznych portali internetowych w rodzimym języku. Po czwarte stworzyliśmy wewnętrznie zintegrowany system mediów polskich na Ukrainie, który zapewnia współpracę między redakcjami, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do informacji lokalnej oraz wzajemną republikację materiałów, co daje jakże pożądany efekt synergii. Po piąte, w roku 2017 udało nam się włączyć do owego systemu nowe podmioty, między innymi audycję radiową w Stanisławowie. Po szóste, podnieśliśmy zakres merytoryczny, a także poziom językowy (dzięki centralnemu systemowi korekty), graficzny oraz techniczny mediów polskich na Ukrainie. Po siódme, dzięki naszemu pośrednictwu, udało się rozwinąć zaplecze kadrowe redakcji o postaci wcześniej aktywne na innych polach, bądź skupione na dziennikarstwie polskim w kraju.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 191 147,00 zł

 2016

Polska Platforma Medialna – Wschód na Ukraina 2016. Edycja II.

Projekt zakładał wsparcie działających na Ukrainie mediów polskich jako istotnego czynnika służącego zachowaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków oraz narzędzia krystalizacji elit społecznych i obywatelskich. W ramach projektu wsparto dalszy rozwój jednolitego i zmodernizowanego systemu polskich mediów, który zwiększy ich atrakcyjność merytoryczną, językową i wizualną. W systemie tym, mając na uwadze potrzeby młodego odbiorcy, dążymy do zwiększenia udziału mediów elektronicznych, przede wszystkim audycji radiowych, portali internetowych, a także internetowych audycji radiowych i telewizyjnych.  Nie możemy jednak pominąć potrzeb starszych Polaków, stanowiących znaczącą część odbiorców a także twórców mediów polskich na Ukrainie, dlatego zakładamy pełne poszanowanie dla ich gustów, specyfiki regionalnej, aktywności i dorobku. Wokół ukraińskiego partnera  projektu: „Kuriera Galicyjskiego“ oraz liderów projektu: „Słowa Polskiego“ i „Monitora Wołyńskiego“ będziemy koncentrować nowe inicjatywy dziennikarskie, zachowując jednak w pełni potencjał już istniejących podmiotów medialnych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 600 000,00 zł

Skip to content