2023

Szkoła przyszłości – doposażenie placówki oświatowej w Turcji

Zadanie przewiduje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i tablicy multimedialnej dla polonijnej placówki oświatowej – Polonijne Stowarzyszenie Kultury i Nauki w Antalyi.

Wysokość dotacji: 21 500,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 21 600,00 zł.

Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na świecie
W konkursie: „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą: „Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na świecie”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie trzydziestu ośmiu placówkom oświatowym na zorganizowanie przedsięwzięć uzupełniających edukację polskojęzyczną w środowiskach polonijnych z następujących krajów: Australia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia, Islandia, Niemcy i Łotwa.
Będą to wydarzenia dodatkowe, wspomagające działania edukacyjne, uzupełniające i wzbogacające proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, takie jak: organizacja konkursów, wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, warsztatów, obchodów rocznic historycznych, świąt narodowych, uroczystych apeli, pikników polonijnych, spotkań o charakterze integracyjnym, promujących dwujęzyczność itp.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 502 607,00 zł.
Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych organizacji oświatowych

W konkursie: „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą: „Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych organizacji oświatowych”.
Niniejszy projekt zakłada wsparcie dwóch organizacji oświatowych działających w Wielkiej Brytanii:
1. Edukator Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających polskich szkół w Wielkiej Brytanii,
2. Polska Macierz Szkolna w Londynie.
W ramach niniejszego projektu zostanie wspartych 8 inicjatyw edukacyjnych patronackiej organizacji oświatowej Edukator Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających polskich szkół w Wielkiej Brytanii oraz jedna inicjatywa edukacyjna Polskiej Macierzy Szkolnej.
Dofinansowane zostaną działania wspierające polonijne placówki oświatowe w Wielkiej Brytanii, funkcjonujące na zasadach społecznych, organizujące wydarzenia dla dzieci i młodzieży polonijnej skupionych wokół tych placówek oświatowych. Organizacje te wspierają również nauczycieli polonijnych poprzez opracowywanie i publikowanie materiałów uzupełniających ich codzienną pracę. Niniejszy projekt zakłada wsparcie finansowe takich publikacji.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości   252 440,00 zł.

2022
Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na świecie

Niniejszy projekt zakłada organizację różnorodnych przedsięwzięć uzupełniających edukację polskojęzyczną w 18 środowiskach polonijnych w następujących krajach: Australia, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy.
Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne, rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki, a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Śródroczna działalność oświatowa dotyczy realizacji dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez organizację konkursów, wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, warsztatów, obchodów rocznic historycznych, świąt narodowych, uroczystych apeli, pikników polonijnych, spotkań o charakterze integracyjnym, promujących dwujęzyczność itp.
Wykaz beneficjentów projektu:
Hiszpania
1. Amigos de la Lengua Polaca w Walencji
2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku POLONICA w Alcalá de Henares
Włochy
3. Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Bari
4. Stowarzyszenie włosko-polskie w Weronie „Konik Polski” Przedszkole Polonijne w Weronie
5. Stowarzyszenie włosko-polskie w Weronie „Konik Polsk” Szkoła Polonijna w Weronie
6. Centrum Edukacji i Integracji Społecznej „Wisła” w Montebelluna
7. Centrum Edukacji i Integracji Społecznej „Bratanki” w Genui
8. Polska Ludoteka Rodzinna w Cerea Veneto
9. Sobotnia Szkoła Polonijna przy Stowarzyszeniu Klaris w Udine
11. Stowarzyszenie Ludoteka Włosko-Polska Wojtek Ascoli Piceno
12. Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie
13. Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessori przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Polsko-Włoskim „Apolonia” w Termoli
14. Szkoła Polonijna w Perugii Czerwone Maki przy Stowarzyszeniu Włosko-Polskie Czerwone Maki w Perugii
15. Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia (Polska Szkoła w Leuven im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Stowarzyszeniu Daskalia) w Leuven
Australia
16. Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur
17. Polish School WA inc. Perth, Australia Zachodnia
Wielka Brytania
18. PSS im. Jana Brzechwy w Stratford upon Avon: 5/82
19. Polska Szkoła Sobotnia w Perth: 12/117
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 81 320,00 zł.

2020

Wspieranie edukacji polskiej na świecie

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne w Australii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Islandii. Działania projektu zakładają wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów ich utrzymania, wsparcie nauczycieli polonijnych, zakup pomocy edukacyjnych dla nauczycieli  i uczniów uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych oraz dofinansowanie działalności placówek, takich jak: warsztaty, konkursy, imprezy szkolne, wycieczki i wyjazdy edukacyjne).
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 20 placówek oświatowych w następujących krajach: Australia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Islandia, Niemcy, Belgia i Hiszpania.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 250 000,00 zł.

2019

 Edukacja świat

Głównym działaniem zadania jest wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek edukacyjnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Hiszpania, Irlandia, Turcja, Włochy i Belgia.
Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowano poprzez:
– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków, co umożliwiło usprawnienie ich pracy i rozwój, np. dzięki otrzymaniu wsparcia księgowego, utrzymaniu sprzętu, np. drukarek, wynajmowi pomieszczeń. Ponadto organizacje dostały środki na zatrudnienie/utrzymanie nauczycieli, co znacznie podniosło jakość edukacji; podmioty oświatowe zostały wyposażone w zasoby operacyjne umożliwiające realizację własnych celów, takie jak książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały papiernicze. Dzięki nowym pomocom edukacyjnym punkty nauczania mogły usprawnić swoją działalność, wdrożyć nowe metody i formy pracy, uatrakcyjnić materiały, uatrakcyjnić ofertę oświatową,  powiększyć grupy uczniów, ale i odciążyć zarząd szkoły, który swoje zaangażowanie mógł przenieść na sprawy oświatowe;
– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim poprzez zwiększenia łatwości i możliwości przyswajania wiedzy dzięki zapewnieniu placówkom dofinansowania oraz przyczynienie się do utrzymania ich tożsamości narodowej dzięki stałemu kontaktowi z kulturą i środowiskiem polskim;
– promocję języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli oraz członków organizacji, aktywizację tego środowiska wokół różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze znaczenie w procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 246 801,00 zł.

2018

 Edukacja świat

Głównym działaniem zadania było wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości i imprez szkolnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Turcja i Włochy. Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowano poprzez:
– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków;
– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim;
– promocję języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli oraz członków organizacji, aktywizację tego środowiska wokół różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze znaczenie w procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.
Bezpośrednimi efektami projektu było podwyższenie standardów nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz rozwój  17 punktów nauczania w Australii, Austrii, Belgi, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Turcji i we Włoszech.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 491 971,00 zł.

Skip to content