Statut Fundacji

“Wolność i Demokracja”

(tekst jednolity z dnia 08.09. 2022 roku)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą “WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA”, zwana w treści statutu “Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 stycznia 2006 r. (Repertorium A nr 1107/2006) przez notariusza Tomasza Cygana, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43 w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Spraw Zagranicznych.

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

§ 6.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 7.

Cele Fundacji:

 1. wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w Europie Wschodniej oraz Azji,
 2. wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej i Azji,
 3. działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone,
 4. działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane,
 5. niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
 6. podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
 7. poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
 8. tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków,
 9. pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie,
 10. wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i miejsc pamięci narodowej,
 11. działania na rzecz wspierania rodziny,
 12. działania w zakresie promocji biegania, zdrowego stylu życia, sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych w Polsce, jak również za granicą,
 13. działania w zakresie promocji edukacji ekonomicznej w Polsce i za granicą.

 

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 1. wspomaganie ruchów na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach Europy Środkowej i Azji, a także wszystkich innych krajach, gdzie wartości te byłyby zagrożone,
 2. udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych, represjonowanym za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach nie respektujących tych wartości,
 3. prowadzenie działalności medialnej na rzecz demokracji i praw człowieka, w tym w krajach nie respektujących tych wartości,
 4. współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz partiami politycznymi działającymi w Europie Wschodniej i Azji, a także w innych krajach, gdzie działalność demokratyczna jest utrudniana lub uniemożliwiana,
 5. organizowanie współpracy międzynarodowej na rzecz demokracji i praw człowieka w krajach nie respektujących tych wartości,
 6. organizowanie międzynarodowych działań rzeczniczych na rzecz środowisk demokratycznych działających w krajach nie respektujących wartości demokratycznych i praw człowieka,
 7. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z demokracją i prawami człowieka,
 8. wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego (m.in. także dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego),
 9. wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i książki, oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej kultury,
 10. pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej) oraz miejsc pamięci narodowej, realizacja projektów inwestycyjnych,
 11. szkolenie menedżerskie i zawodowe Polaków ze Wschodu w zakresie wprowadzania zasad gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych i przedsiębiorczości w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie i rzemiośle,
 12. fundowanie stypendiów i organizowanie staży i praktyk w instytucjach życia publicznego i gospodarczego,
 13. pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej Polaków na Wschodzie,
 14. zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej pomocy (finansowa, doradcza, podejmowanie działalności gospodarczej) na rzecz Polaków na Wschodzie,
 15. pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie,
 16. wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego,
 17. udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,
 18. współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie,
 19. pomoc w wydawaniu i kolportażu wszelkiego typu wydawnictw oraz druków ulotnych,
 20. pomoc organizacyjną i finansową wszelkim organizacjom i partiom, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji,
 21. podejmowanie działań na rzecz rodzin, poprawiających ich funkcjonowanie i podkreślających znaczenie dla społeczeństwa,
 22. działania na rzecz promocji kultury, języka i tradycji polskiej poprzez prowadzenie ośrodka szkoleniowego
 23. inne działania mające na celu realizację celów Fundacji.

 

§ 9.

 1. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wymienionych w paragrafie 8 niniejszego Statutu celów mogą określać regulaminy wewnętrzne Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych wniesionych gotówką przez osoby, które powołały Fundację („Fundatorzy”, albo „Fundator”),
 2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania przeznaczone na wypełnianie celów statutowych Fundacji.

 

§ 11.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

2) subwencji osób prawnych,

3) zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

5) dochodów z działalności gospodarczej,

6) odpłatnej działalności statutowej,

7) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidendy z udziałów lub akcji lub udziału w zysku,

8) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

9) operacji finansowych.

 1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.
 2. Z zachowaniem postanowień niniejszego statutu Fundacja może występować jako wspólnik lub akcjonariusz spółek prawa cywilnego i handlowego. Z tego tytułu Fundacja ma prawo do udziału w czystym zysku, oraz do pobierania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa. Fundacja ma prawo zbywania posiadanych przez siebie udziałów, a także nabywania lub obejmowania udziałów po cenie ustalonej na mocy stosownej umowy.

 

§ 12.

 1. Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.
 2. Dochody pochodzące ze źródeł wskazanych w niniejszym paragrafie, oraz paragrafie 11 niniejszego statutu mogą być użyte na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 13.

 1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą stanowić one źródła zysków dla Fundatorów i donatorów.
 2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

 

§ 14.

 1. Fundacja w ograniczonym zakresie prowadzić będzie działalność gospodarczą.
 2. Na cele działalności gospodarczej z majątku Fundacji zostaje wyodrębniony i przeznaczony na działalność gospodarczą osobny fundusz w wysokości 1500 (tysiąc pięćset) złotych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na:

1) (PKD 22.13.Z) – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
2) (PKD 22.11.Z) – Wydawanie książek;
3) (PKD 74.40.Z ) – Reklama;
4) (PKD 73.20.I) – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych;
5) (PKD 74.87.A) – Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
6) (PKD 74.87.B) – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) (PKD 80.42.B) – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8) (PKD 92.20.Z) – Działalność radiowa i telewizyjna;
9) (PKD.59.11.Z) – Działaność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

4. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizowanie celów statutowych Fundacji.

5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

§ 16.

 1. Rada Fundacji składa się z od pięciu do dziesięciu członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji, zgodnie z niniejszym paragrafem.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji i przewodniczy jej posiedzeniom.
 4. Powołanie oraz odwołanie Członka Rady Fundacji, może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Rady Fundacji lub w wyniku zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Członków składu Rady Fundacji powołanego przez Fundatorów, ma prawo odwołać wyłącznie Rada Fundacji w sposób określony w ustępie 4.
 6. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa w razie jego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, albo zaistnienia innej przyczyny skutkującej brakiem możliwości sprawowania przez Członka Rady Fundacji powierzonej mu funkcji.
 7. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Fundacji w formie uchwały w trybie określonym w ust 4 niniejszego paragrafu.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 9. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić Fundatorzy.
 10. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku.
 11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie 4 niniejszego paragrafu oraz w paragrafie 20 ust. 1 niniejszego statutu. Rada Fundacji może podejmować uchwały jedynie przy obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 12. W posiedzeniach Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 13. Każdy z Członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

 

§ 17.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, inicjatywnych i nadzorczych.

§ 18.

Do Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań Zarządu,
 4. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 5. uchwalanie jej regulaminu,
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie,
 7. określanie priorytetów dla merytorycznej działalności Fundacji,
 8. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności Fundacji,
 9. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji z pełnienia przez nich funkcji w Radzie Fundacji,
 10. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji, oraz sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.

 

§ 19.

Zarząd Fundacji liczy trzech Członków. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.

§ 20.

 1. Radzie Fundacji służy prawo do podjęcia większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Rady Fundacji uchwały w przedmiocie odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego Członków, w szczególności w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub wyrządzenia szkody Fundacji.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) odwołania uchwałą Rady Fundacji,
  b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  d) śmierci Członka Zarządu.

 

§  21.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 22.

Zarząd w szczególności:

 1. kieruje działalnością Fundacji,
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 6. wnioskuje zmiany do Statutu Fundacji,
 7. dokonuje wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację, ponadto w celu uniknięcia wątpliwości podejmuje decyzje w zakresie uczestnictwa w spółkach prawa cywilnego lub handlowego (nabywanie, sprzedaż, obejmowanie udziałów lub akcji, zmiana wysokości kapitału zakładowego, sprzedaż lub inna transakcja na zorganizowanej części przedsiębiorstwa), w tym utworzenie, połączenie, likwidację, przekształcenie, a także wykonywanie wszelkich praw udziałowych lub wynikających z akcji lub ogółu praw i obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. składa Radzie Fundacji informacje na temat działalności Fundacji,
 9. prowadzi listę Fundatorów.

 

§ 23.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego Członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie, lub Członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym uchwałą Rady Fundacji.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.

 

Rozdział V

Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji

§ 25.

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Zmian w Statucie może dokonywać Rada Fundacji, uwzględniając uprzednio propozycje Zarządu co do treści zmian.

 

§ 26.

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych uchwałą obydwu Fundacji. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i o planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 27.

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Likwidacja może być przedstawiona na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po wniosku i przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.
 4. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje Likwidatora.

 

§ 28.

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

§ 29.

 1. Status Fundatora wygasa w następujących przypadkach:
  a) śmierci Fundatora;
  b)skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  c) działania na szkodę Fundacji Wolność i Demokracja, zarówno finansową, jak i wizerunkową;
  d) pozbawienia praw publicznych.

 

Sprawozdania i bilanse

Skip to content