Statut Fundacji “Wolność i Demokracja”

(tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 12 listopada 2012 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1.

Fundacja pod nazwą “WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA”, zwana w treści statutu “Fundacją”, ustanowiona przez Stanisława Kostrzewskiego i Michała Pawła Dworczyka, zwanych w treści statutu “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 stycznia 2006 r. (Repertorium A nr 1107/2006) przez notariusza Tomasza Cygana, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43 w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

§ 6.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§7.

Cele Fundacji:

1. wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w Europie Wschodniej oraz Azji,

2. wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej i Azji,

3. działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone,

4. działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane,

5. niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej,

6. podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,

7. poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,

8. tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków,

9. pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie,

10. wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

11. działania na rzecz wspierania rodziny.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

1. wspomaganie ruchów na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach Europy Środkowej i Azji, a także wszystkich innych krajach, gdzie wartości te byłyby zagrożone,

2. udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych, represjonowanym za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach nie respektujących tych wartości,

3. prowadzenie działalności medialnej na rzecz demokracji i praw człowieka, w tym w krajach nie respektujących tych wartości,

4. współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz partiami politycznymi działającymi w Europie Wschodniej i Azji, a także w innych krajach, gdzie działalność demokratyczna jest utrudniana lub uniemożliwiana,

5. organizowanie współpracy międzynarodowej na rzecz demokracji i praw człowieka w krajach nie respektujących tych wartości,

5a. organizowanie międzynarodowych działań rzeczniczych na rzecz środowisk demokratycznych działających w krajach nie respektujących wartości demokratycznych i praw człowieka,

5b. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z demokracją i prawami człowieka,

6. wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego (m.in. także dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego),

7. wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i książki, oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej kultury,

8. pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej),

9. szkolenie menedżerskie i zawodowe Polaków ze Wschodu w zakresie wprowadzania zasad gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych i przedsiębiorczości w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie i rzemiośle,

10. fundowanie stypendiów i organizowanie staży i praktyk w instytucjach życia publicznego i gospodarczego,

11. pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej Polaków na Wschodzie,

12. zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej pomocy (finansowa, doradcza, podejmowanie działalności gospodarczej) na rzecz Polaków na Wschodzie,

13. pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie,

14. wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego,

15. udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,

16. współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie,

17. pomoc w wydawaniu i kolportażu wszelkiego typu wydawnictw oraz druków ulotnych,

18. pomoc organizacyjną i finansową wszelkim organizacjom i partiom, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji,

19. podejmowanie działań na rzecz rodzin, poprawiających ich funkcjonowanie i podkreślających znaczenie dla społeczeństwa,

20. inne działania mające na celu realizację celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9.

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych wniesionych gotówką przez Fundatorów,

2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania przeznaczone na wypełnianie celów statutowych Fundacji.

§10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów,

2. subwencji,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5. dochodów z działalności gospodarczej.

§11.

1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą stanowić one źródła zysków dla Fundatorów i donatorów.

2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

§ 12.
1. Fundacja w ograniczonym zakresie prowadzić będzie działalność gospodarczą.

2. Na cele działalności gospodarczej z majątku Fundacji zostaje wyodrębniony i przeznaczony na działalność gospodarczą osobny fundusz w wysokości 1500 (tysiąc pięćset) złotych.

3. Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na:

a) (PKD 22.13.Z) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

b) (PKD 22.11.Z) Wydawanie książek

c) (PKD 74.40.Z ) Reklama

d) (PKD 73.20.I) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

e) (PKD 74.87.A) Działalność związana z organizacją targów i wystaw

f) (PKD 74.87.B) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

g) (PKD 80.42.B) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

h) (PKD 92.20.Z) Działalność radiowa i telewizyjna
4. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizowanie celów statutowych Fundacji.
Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§13.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§14.

1. Radę Fundacji składa się z 5-10 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów i założycieli Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.

3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na trzyletnią kadencję. Fundatorzy mogą odwołać każdego członka Rady Fundacji w trakcie trwania jego kadencji. Fundatorzy mogą stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji w razie jego ustąpienia, śmierci albo zaistnienia innej przyczyny skutkującej brakiem możliwości sprawowania przez członka Rady Fundacji powierzonej mu funkcji.

4. Jednym z członków Rady Fundacji jest jej Przewodniczący. W sytuacji gdy w skład Rady Fundacji wchodzi jeden z Fundatorów, to wówczas piastuje on funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Jeżeli w skład Rady Fundacji wchodzą obydwaj Fundatorzy, to wówczas wybierają oni Przewodniczącego Rady Fundacji spośród siebie. W przypadku gdy w składzie Rady Fundacji nie znajduje się żaden z Fundatorów, to Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji spośród swoich członków.

5. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku.

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji. Rada Fundacji może podejmować uchwały jedynie przy obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. W posiedzeniach Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§15.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, inicjatywnych i nadzorczych.

§16.

Do Rady Fundacji należy:

a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

c) rozpatrywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań Zarządu,

d) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

e) uchwalanie jej regulaminu,

f) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie,

g) określanie priorytetów dla merytorycznej działalności Fundacji,

h) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności Fundacji.

§17.

(paragraf celowo pominięty w wyniku wykreślenia)

§ 18.

(paragraf celowo pominięty w wyniku wykreślenia)

§19.

Zarząd Fundacji liczy trzech członków. Prezes Zarządu Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Pozostałych członków, tj. wiceprezesa i sekretarza, Rada Fundacji może powołać na czas oznaczony, na wniosek Prezesa Zarządu.

§20.

Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków, w szczególności w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub wyrządzenia szkody Fundacji.

§21.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§22.

Zarząd w szczególności:

1. kieruje działalnością Fundacji,

2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

6. wnioskuje zmiany do Statutu Fundacji,

7. dokonuje wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację,

8. składa Radzie Fundatorów informacje na temat działalności Fundacji.

§23.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym uchwałą Rady Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.
Rozdział V

Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji

§25.

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmian w Statucie może dokonywać Rada Fundacji, biorąc w szczególności pod uwagę propozycje Zarządu. Zmiany w Statucie podlegają zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§26.

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych uchwałą obydwu Fundacji. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i o planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§27.

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. Likwidacja może być przedstawiona na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.

4. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje Likwidatora.

§28.

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

 

Sprawozdania i bilanse

Skip to content