2023

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie.

W konkursie “Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dziesięciu placówkom oświatowym z Europy: z Włoch, Austrii, Hiszpanii i Islandii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 244 400,00 zł

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie” realizowanego w 2021 roku, jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Belgii, Hiszpanii, Islandii, Włoch i Austrii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych poprzez dofinansowanie do ich wynagrodzeń, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach).
Działania projektu obejmują 17 środowisk Polonijnych z Belgii, Hiszpanii, Islandii, Włoch i Austrii, do których przynależy 103 nauczycieli, 1013 uczniów i około 2000 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 222 498,98 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie.

W ramach projektu zostało udzielone wsparcie siedemnastu placówkom oświatowym w Europie; z następujących krajów: Austrii, Włoch, Belgii, Islandii i Hiszpanii. Dzięki środkom z z projektu 17 placówek oświatowych miało zapewnioną im ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania placówek (koszty prowadzenia księgowości, sprzątania pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także koszty Internetu czy koszty prowadzenia sekretariatu). Czternaście placówek otrzymało również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówki otrzymały również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych. Część placówek oświatowych ujętych w projekcie zanotowała spadek uczniów w stosunku do roku szkolnego 2020/2021. Związane to jest z częściowym zdalnym nauczaniem, gdzie uczniowie, na co dzień spędzając bardzo dużo czasu przy komputerach, nie mogli już podołać dodatkowej, sobotnio-niedzielnej nauce w trybie zdalnym. Bardzo istotne jest też to, że placówki te mogły tak prężnie działać i się rozwijać, między innymi dzięki środkom finansowym z projektu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  339 790,00 zł

Skip to content