2023

Biało-czerwone ABC. Wspieranie placówek oświatowych z polskim językiem nauczania na Ukrainie.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie placówek oświatowych z polskim językiem nauczania” to kontynuacja kilkunastoletniej działalności Fundacji “Wolność i Demokracja” mającej na celu wspieranie funkcjonowania polskich placówek oświatowych z polskim językiem nauczania oraz podnoszenie poziomu polskiej oświaty na Ukrainie. Podstawowym zadaniem projektu jest wsparcie funkcjonowania polskich placówek oświatowych na Ukrainie w latach 2023-2024:
I. Przedszkola oraz grupy przedszkolne. Projekt zakłada wsparcie 7 przedszkoli i grup przedszkolnych;
II. Polskie szkoły publiczne. Projekt zakłada wsparcie 6 szkół z językiem polskim nauczania na Ukrainie;
III. Społeczne placówki sobotnio-niedzielne stanowiące dopełnienie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie Projekt zakłada wsparcie 4 społecznych placówek sobotnio-niedzielnych stanowiących dopełnienie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie;
IV. Ogólnoukrainskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie.
Do wyżej wymienionych placówek oświatowych uczęszcza 1553 dzieci.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 318 000,00 zł

2022

Wspieranie struktur oświatowych na Ukrainie.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do nauki języka polskiego oraz zapewnienie funkcjonowania szkolnictwa polskojęzycznego na Ukrainie poprzez dofinansowanie utrzymania infrastruktury szkolnej.
Projekt ten jest skierowany na dofinansowanie najpilniejszych potrzeb środowisk oświatowych:
1) dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych ( wynajem sal lekcyjnych, koszty eksploatacyjne, inne wydatki związane z utrzymanie szerokorozumianej infrastruktury);
2) dofinansowanie drobnych remontów sal lekcyjnych;
3) dofinansowanie minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli jako elementu motywacyjnego szczególnie w tak trudnej sytuacji ekonomicznej;
4) dofinansowanie dojazdów uczniów do szkoły i przedszkola ( Strzelczyska).
Powyższym wsparciem objęto 81 podmiot oświatowy
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 1 501 520,00 zł

 

2021

Biało-czerwone ABC. Wsparcie bieżącego utrzymania przedszkoli i grup przedszkolnych, szkół i pionów polskich na Ukrainie.

Niniejszy projekt dotyczy wsparcia oświaty polskojęzycznej na Ukrainie poprzez dofinansowanie działalności placówek oświatowych prowadzących nauczanie języka polskiego, w tym: przedszkoli, polskich szkół publicznych oraz tzw. pionów polskich funkcjonujących przy szkołach ukraińskich (wsparcie społecznych placówek sobotnio-niedzielnych stanowiących dopełnienie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie ujęte jest w odrębnym projekcie). Projekt jest kontynuacją kilkunastoletnich działań realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja mających na celu usystematyzowanie wsparcia polskiej oświaty na Ukrainie, podniesienia poziomu oraz atrakcyjności nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, holistycznego ujęcia wszystkich aktywnych podmiotów w procesie nauczania: uczniów, nauczycieli, rodziców.
Pierwsza część projektu polegać będzie na wsparciu bieżącego funkcjonowania polskich przedszkoli i grup przedszkolnych.
Kolejna część projektu przewiduje kompleksowe wsparcie stacjonarnych szkół z polskim językiem nauczania.
Dalsza część projektu będzie polegać na doposażeniu polskich pionów w szkołach ukraińskich w sprzęt, meble, materiały wyposażeniowe.
Uzupełnieniem ww. działań będzie ewaluacja, wywiady i wizytacje środowiskowe. W ramach projektu przewidujemy objęcie stałym monitoringiem dotowanych placówek oświatowych, zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów, liczby nauczycieli, nauczanych przedmiotów, wymiaru czasowego nauczanego języka polskiego, zaplecza materialnego i technicznego (stan techniczny sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, posiadany sprzęt, wyposażenie, meble itp.).
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 336 303,00

Biało-Czerwone ABC. Wsparcie bieżącego funkcjonowania polskich szkółek sobotnio-niedzielnych na Ukrainie.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne problemy szkółek sobotnio-niedzielnych na Ukrainie,  kontynuacją kilkunastoletnich działań realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja mających na celu usystematyzowanie wsparcia polskiej oświaty na Ukrainie, podniesienia poziomu oraz atrakcyjności nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Realizacja niniejszego projektu umożliwi kontynuację funkcjonowania polskich społecznych placówek oświatowych na Ukrainie, kontynuację procesu nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, zwiększy poczucie tożsamości narodowej wśród miejscowych Polaków, podniesie prestiż polskiej mniejszości na Ukrainie. Projekt będzie dotyczył podstawowego i bezpośredniego wsparcia placówek oświatowych poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, drobnych remontów, doposażenia w pomoce metodyczne, sprzęt, elementy wyposażeniowe, wynagrodzenia dla nauczycieli.
W ramach niniejszego projektu przewidziane jest objęcie stałym monitoringiem dotowanych placówek oświatowych, zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów, liczby nauczycieli, nauczanych przedmiotów, wymiaru czasowego nauczanego języka polskiego, zaplecza materialnego i technicznego (stan techniczny sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, posiadany sprzęt, wyposażenie, meble itp.).
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 903 848,00 zł


Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.

 Niniejszy projekt polega na organizacji różnorodnych przedsięwzięć uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie skierowane są do osób w każdym wieku: od przedszkolaka przez ucznia, studenta, nauczyciela po słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i będą obejmować placówki dotyczące wszystkich poziomów nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Śródroczna działalność oświatowa dotyczy realizacji dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez organizację konkursów, wyjazdów edukacyjnych i wycieczek (z wyłączeniem Polski), przedstawień teatralnych, obchodów świąt narodowych.
Projekt przewiduje również rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych lekcji historii, geografii lub kultury. W ramach projektu przewidziana jest organizacja ogólnoukraińskich przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury, Dyktando z Języka Polskiego, Konferencja Oświatowa. Niniejszy projekt przewiduje także wsparcie Ogólnoukraińskiego Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie, a także działalności oddziałów Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 705 580,00 zł

2020

Biało-czerwone ABC. Wspieranie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie

Projekt skierowano na zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych poprzez dofinansowanie opłat czynszowych, eksploatacyjnych, drobnych remontów, kosztów utrzymania 98 placówek oświatowych na Ukrainie, wzbogacono zaplecze edukacyjne 119 placówek oświatowych –  grup przedszkolnych, przedszkola, szkół polskich, pionów polskich, szkół sobotnio-niedzielnych w atrakcyjne i niezbędne dla dzieci materiały wyposażeniowe, pomoce metodyczne, materiały edukacyjne, dofinansowano dojazd uczniów do 2 placówek oświatowych w Strzelczyskach  i Szepetówce, wypłacono wynagrodzenia dla 503 nauczycieli uczących języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz pracowników szkół poprzez wypłatę nagród i wynagrodzeń, wzbogacono ofertę szkolną oraz podwyższono motywację u uczniów poprzez organizację przedsięwzięć szkolnych, wypromowano nauczanie języka polskiego wśród seniorów oraz ruchu UTW na Ukrainie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukrainie, wzbogacono ofertę pozaszkolną o dodatkowe atrakcyjne konkursy, olimpiady; podwyższono motywację wśród uczniów i nauczycieli poprzez organizację 1 olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnoukraińskiego Dyktanda „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” online oraz w 27 miejscowościach na Ukrainie oraz organizację 1 konferencji dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz kadry zarządzającej polskimi szkołami, utrzymano strukturę i działalność metodyczną Ogólnoukraińskiego Centrum Metodycznego w Drohobyczu poprzez dofinansowanie utrzymania i działalności.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 1 813 720,00 zł

2019

Biało-Czerwone ABC- wspieranie polskiej edukacji na Ukrainie.

Projekt dotyczył kompleksowego wsparcia polskiej oświaty na Ukrainie. W ramach jego działań wsparciem (doposażenie w pomoce edukacyjne, sprzęt, meble, nagrody motywacyjne dla przedszkolanek, koszty utrzymania, dowóz przedszkolaków) objęto 11 grup przedszkolnych i 1 przedszkole  – łącznie 378 przedszkolaków.
Szkoły polskie na Ukrainie uzyskały wsparcie poprzez dofinansowanie nagród motywacyjnych dla 141 nauczycieli, doposażenie 6 placówek w pomoce metodyczne, materiały edukacyjne, sprzęt, meble szkolne dla 1284 uczniów, dofinansowanie uroczystości szkolnych.
4 piony polskie funkcjonujące przy szkołach stacjonarnych oraz szkoły z poszerzonym nauczaniem języka polskiego zostały wyposażone w sprzęt i pomoce edukacyjne. Dofinansowano również koszty dowozu uczniów.
Szkoły sobotnio-niedzielne działające przy polskich organizacjach i parafiach zostały wsparte poprzez dofinansowanie kosztów utrzymana (94 placówki), doposażenie w pomoce edukacyjne i metodyczne, sprzęt (106 szkół, w których naukę pobiera 5 910 uczniów), dofinansowanie śródrocznej działalności wychowawczo-patriotycznej, wypłatę wynagrodzeń dla 290 nauczycieli oraz poszerzono ofertę edukacyjną o elementy kultury, geografii i historii – wypłacając wynagrodzenia dla 69 nauczycieli tych przedmiotów.
Wsparciem zostało również objętych 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 515 738,00 zł

2018

Biało-Czerwone ABC- Rozwój Edukacji.

Projekt jest kontynuacją sztandarowego projektu oświatowego – Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie. Działania realizowane w ramach w/w projektu były skierowane na prowadzenie systemowego wspierania szkolnictwa polskiego na Ukrainie, w szczególności wprowadzano kolejne elementy standaryzacji usług oświatowych, realizowano transparentny system wspierania  edukacji polskojęzycznej uwzględniający specyficzne potrzeby ucznia-nauczyciela-rodzica.  System ten był skierowany na wspomaganie środowisk oświatowych w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej oraz zachęcanie do nawiązania więzi i bliższych kontaktów z Polską.
Podwyższono konkurencyjność i jakość szkolnictwa polskiego na Ukrainie po przez bezpośrednie wsparcie finansowe i merytoryczne dla: – 6 szkół z polskim językiem nauczania, – 10 polskich grup przedszkolnych i  1 polskiego przedszkola, – 3 pionów klas z polskim językiem nauczania w szkołach ukraińskich; – 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, – 114 placówek społecznych ( punkty nauczania języka polskiego, szkoły sobotnio-niedzielne).
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 485 732,00 zł

2017

ABC klasy polskiej. Program promocji języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich.

Projekt zakładał wprowadzenie do systemu szkolnictwa ukraińskiego modelu funkcjonowania klasy języka polskiego.  W ramach projektu wypracowano i wprowadzono w 20 szkołach pewien model klasy polonistycznej, który wiąże się z: zmianą wizualną i zagospodarowaniem przestrzeni pracowni polonistycznej; zapoznano nauczycieli i uczniów z atrakcyjnymi metodami nauczania języka polskiego jako obcego oraz co – najważniejsze- podjęcie próby zastosowania wymienionych metodyk w bieżącej pracy przez nauczyciela; podwyższono motywację wśród uczniów, którzy podjęli naukę języka polskiego jako obcego; zapoznano opinię publiczną – w szczególności środowiska szkolne i szerzej – oświatowe w obwodach winnickim, chmielnickim, kijowskim i żytomierskim, z informacją o obchodach Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 2018 roku; promowano wkład Polaków w światową naukę oraz zwracano szczególną uwagę na wartości, które przewijały się w historii Polski – solidarność, wolność i niepodległość.
Konkretne działania projektu:
– zorganizowanie akcji promocyjnej zachęcającej do udziału w projekcie;
– przygotowanie przez nauczycieli i uczniów do konkursu prac plastycznych p.t. „Polska Niepodległa moimi oczyma”;
– wyłonienie 20 pilotażowych szkół ukraińskich, w których zainicjowano zmiany „wizerunkowe” i „metodyczne” (w szkołach uczy się łącznie 14877 uczniów);
– zorganizowanie konferencji i warsztatów dla dyrekcji i nauczycieli z zakresu innowacyjnych metod nauczania języka polskiego, w ramach której podpisano porozumienia o współpracy określające dobrą wolę i gotowość na wprowadzenie zmian, określające warunki i zobowiązania;
– zaktywizowano uczniów i rodziców do współpracy, współdecydowania  i współodpowiedzialności za wygląd przestrzeni edukacyjnej szkoły;
– zorganizowanie konkursu wśród wyłonionych 20 szkół – (5 laureatów) oraz 3 szkoły wyróżnione, którzy najaktywniej i najskuteczniej realizowały projekt;
– upowszechnienie wystawy – prezentacji sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z dawnymi Kresami Wschodnimi. Wystawa była prezentowana w 20 szkołach, w których  uczy się  łącznie 14877 uczniów w tym języka polskiego uczy się 4728 uczniów. Ponadto wystawę mogli obejrzeć rodzice uczniów, gdyż wystawa była prezentowana na szkolnych korytarzach;
– przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w 20 szkołach pilotażowych zachęcających do głębszego poznania Polski ( 40 godzin lekcyjnych);
– zorganizowanie wizyty studyjnej dla 5 szkół, 51 uczestników  – laureatów projektu.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 200 000,00 zł

Biało-czerwone ABC. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego na Ukrainie

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego na Ukrainie” jest kontynuacją działań realizowanych od kilku lat przez Fundację Wolność i Demokracja, których celem jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia oświaty polskiej na Ukrainie. Projekt ten służy zapewnieniu funkcjonowania placówek oświatowych na Ukrainie i jest elementem kompleksowego wsparcia szkolnictwa polskiego na Ukrainie rozumianego jako wsparcie utrzymania placówki szkolnej, doskonalenie nauczycieli i motywowanie ucznia.
Działania niniejszego projektu obejmują wszystkie poziomy nauczania – od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku, porządkują sytuację bieżącą, wprowadzając transparentne kryteria przyznawania dotacji oraz pomocy placówkom oświatowym na wszystkich poziomach i rodzajach nauczania. Projekt wprowadza stały monitoring prowadzonego przez nie procesu dydaktycznego. I co najważniejsze – działania te są zgodne z treściami przygotowanej, opartej na badaniach, strategii rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie i odpowiadają konkretnym potrzebom i oczekiwaniom Beneficjentów.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu:
Wprowadzenie kryteriów (zasad) przyznawania dotacji. Każdy podmiot nauczający języka polskiego, który będzie aplikował o dotację, będzie musiał wcześniej spełnić warunki.
Zapewnienie utrzymania podstawowych standardów funkcjonowania placówki oświatowej.
Podwyższenie standardów lokalowych sal lekcyjnych – drobne remonty.
Wzbogacenie zaplecza edukacyjnego i metodycznego punktu nauczania.
Przedsięwzięcia wobec poszczególnych kategorii placówek nauczania języka polskiego realizowane w ramach projektu:
W trakcie dotychczasowych wieloletnich działań Fundacja WiD zgromadziła i aktualizuje bazę placówek z polskim językiem nauczania. Na jej podstawie w/w placówki zostały podzielone na następujące kategorie: placówki przedszkolne, szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania, szkoły stacjonarne z pionami klas polskich, szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego, szkoły sobotnio-niedzielne, katedry języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych, uniwersytety trzeciego wieku.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 153 444,00 zł

Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” jest kontynuacją działań realizowanych od kilku lat przez Fundację Wolność i Demokracja, których celem jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia oświaty polskiej na Ukrainie.
W ramach realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”  zostały osiągnięte założone cele  oraz oczekiwane efekty, w szczególności:
– Wzbogacono ofertę oświatową  szkół polskich, szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania, przedszkoli i grup przedszkolnych, uniwersytetów trzeciego wieku  poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń uzupełniających kształcenie w 129 placówkach oświatowych.
– Zwiększono atrakcyjności oferty edukacyjnej 138 polskich placówek oświatowych na  Ukrainie  111 punktów nauczania  języka polskiego i szkół sobotnich, 12 grup przedszkolnych i przedszkoli, 6 szkół z polskim językiem nauczania, 3 piony polskie, 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku) poprzez finansowe wsparcie dofinansowania działalności śródrocznej szkolnej.
– Podwyższono  poziom znajomości języka polskiego, historii i kultury wśród  9816 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie.
– Podwyższono standardy nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w szkołach społecznych,  przedszkolach i grupach przedszkolnych, Uniwersytetach  Trzeciego Wieku.
– Wzmocniono więzi polskiej mniejszości narodowej z Macierzą i zachęcono do częstszych kontaktów bezpośrednich z Polską  co najmniej 275 osób (uczestnicy kolonii dzieci i opiekunowie).
W ramach realizacji działania zostały zrealizowane 4 turnusy kolonii letnich (26.06-05.07, 05.07-14.07, 13.08-22.08i 08-25.08). 3 turnusy odbyły się w Poroninie, 1 turnus w Marianówce na Dolnym Śląsku. W ramach projektu, zgodnie z harmonogramem, zostały zrekrutowane grupy uczestniczące w koloniach, opracowany został program i harmonogram wyjazdów, odbyły się 4 turnusy kolonii oraz została przeprowadzona ewaluacja projektu wśród uczestników (ankiety wypełniane dobrowolnie i anonimowo).
Wzmocniono polską  tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających na Ukrainie.
Zapewnienie 834 utalentowanym dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, zwłaszcza z małych miejscowości, odpoczynku po roku szkolnym połączonego z podwyższeniem znajomości przez nie języka polskiego, kultury i historii Polski, nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Polski; W ramach działania  zrealizowano 12 Szkół Letnich w 11 miejscowościach  na Ukrainie  (w Beresteczku, Biłohirii, Felsztynie, Iwano-Frankiwsku, Krasiłowie, Łucku, Samborze, Winnicy i Żytomierzu). W ramach Szkół Letnich przeprowadzono zajęcia z języka polskiego, uczono historii i kultury Polski rozniecając zainteresowanie młodych Polaków dziejami i obecnym wyglądem Rzeczypospolitej Polskiej, czym osiągnięto efekt długofalowy.
– Pogłębiono  integracji środowiska polonijnego na Ukrainie poprzez udział w organizowanych konkursach, olimpiadach, dyktandach, akcji Czytania Narodowego; W IV  edycji Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” udział wzięło około 2000 osób z Charkowa, Chmielnickiego, Czerniowiec, Drohobycza, Gródka, Kijowa, Kropywnyckiego, Krzywego Rogu, Lwowa, Łucka, Odessy i Dniepru,Winnicy i Żytomierza. Dyktando odbyło się łącznie w 14 miastach, do pisania sprawdzianu uczniowie przystąpili  20 i 21 maja. Tegorocznym tematem przewodnim  była postać Ojca Świętego – Jana Pawła II.
– Utrwalono pozytywny wizerunku Polski wśród Polaków mieszkającej na Ukrainie.
– Wykształcono postawy liderską w co najmniej 3 laureatów Olimpiady oraz umożliwiono  im wzrastanie w wolnomyślicielskim środowisku uniwersyteckim sprzyjającym wolności słowa, poglądów i opinii; Ponadto zorganizowano  Olimpiadę języka polskiego na Ukrainie w ramach 10 ośrodków egzaminacyjnych:  Chmielnicki, Czerniowce, Kijów, Lwów, Łuck, Równe , Iwano-Frankiwsk , Winnica , Charków , Żytomierz.
Sumaryczna liczba uczestników: 246 osób.
– Ujednolicono sposobu dofinansowania placówek oświatowych, wprowadzono przejrzyste zasad przyznawania dotacji.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 1 030 000,00 zł

2016 

Biało-czerwone ABC.

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach 2014-2015, skierowanych na kompleksowe wsparcie systemu oświaty polskiej na Ukrainie. Jest próbą wprowadzenia standaryzacji usług oświatowych świadczonych przez placówki szkolne różnego typu w oparciu o wykwalifikowanych nauczycieli, odpowiednio wyposażone zaplecze materialno-dydaktyczne, informatyzację polskiego nauczania oraz wprowadzenie spójnego i efektywnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego dla każdego typu placówki, a także wprowadzenie transparentnego systemu motywacyjnego dla uczniów i rodziców. Projekt przewiduje podjęcie dalszej współpracy z władzami oświatowymi Ukrainy w celu wprowadzania pozaszkolnej oświaty polskiej do ukraińskiego systemu edukacyjnego.
Działania projektu są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania nauczycieli, rodziców i uczniów, które zostały zebrane, opracowane i przedstawione w Strategii rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 3 600 000,00 zł

Skip to content