Donor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt jest odpowiedzią na aktualne problemy szkółek sobotnio-niedzielnych na Ukrainie,  kontynuacją kilkunastoletnich działań realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja mających na celu usystematyzowanie wsparcia polskiej oświaty na Ukrainie, podniesienia poziomu oraz atrakcyjności nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Realizacja niniejszego projektu umożliwi kontynuację funkcjonowania polskich społecznych placówek oświatowych na Ukrainie, kontynuację procesu nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, zwiększy poczucie tożsamości narodowej wśród miejscowych Polaków, podniesie prestiż polskiej mniejszości na Ukrainie. Projekt będzie dotyczył podstawowego i bezpośredniego wsparcia placówek oświatowych poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, drobnych remontów, doposażenia w pomoce metodyczne, sprzęt, elementy wyposażeniowe, wynagrodzenia dla nauczycieli.

W ramach niniejszego projektu przewidziane jest objęcie stałym monitoringiem dotowanych placówek oświatowych, zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów, liczby nauczycieli, nauczanych przedmiotów, wymiaru czasowego nauczanego języka polskiego, zaplecza materialnego i technicznego (stan techniczny sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, posiadany sprzęt, wyposażenie, meble itp.).

Skip to content