2022

Pomoc represjonowanym na Białorusi.

Realizowany od 2007 roku projekt „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi2” to jeden z pierwszych programów demokratyzacyjnych realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja na Wschodzie.
Beneficjentami projektu są represjonowani i ich rodziny, działacze polityczni i społeczni, poszkodowani przez aparat represji reżimu Aleksandra Łukaszenki, uznani przez białoruskich obrońców praw człowieka za „więźniów politycznych”, bądź tych, którzy z powodów proceduralnych za „politycznych” nie uznano, ale są więzieni z powodów politycznych. Odbiorcami pomocy byli też przedstawiciele polskiej mniejszości z Białorusi.
Tak jak w poprzednich edycjach, jego realizacja odbyła się przy znaczącym udziale największej na Białorusi organizacji działającej na rzecz praw człowieka. Na jej wniosek projekt  został objęty klauzulą poufności (z uwagi na bezpieczeństwo osób pośredniczących w przekazywaniu pomocy represjonowanym, beneficjentów i realizatorów na Białorusi.
W 2022 roku został w 100% sfinansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach rządowego programu „Wsparcie Demokracji”2022.
W ramach projektu wypłaciliśmy łącznie 237 zapomóg ofiarom reżimu i ich rodzinom.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności  Międzynarodowej; dotacja w wysokości 1 000 000 zł

2021

Pomoc represjonowanym na Białorusi.

„Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi -2021” był w 2021 roku był 15 edycją projektu, skierowanego do ofiar reżimu Łukaszenki.
Tak jak w roku 2020, beneficjentami pomocy byli represjonowani i ich rodziny, którzy ucierpieli w wyniku bezprecedensowych represji po wyborach prezydenckich w 2020 roku, a projekt realizowany był w ramach szeroko zakrojonej pomocy państwa polskiego w geście solidarności wobec walczących Białorusinów.
Beneficjentami byli przede wszystkim  osoby uznane przez białoruskie środowisko obrońców praw człowieka za „więźniów politycznych”.. Beneficjentami byli też przedstawiciele polskiej mniejszości z Białorusi.
Mimo skrajnie trudnych warunkach spowodowanych pandemią Covid i eskalacją sytuacji na białorusko-polskiej granicy (kryzys migracyjny), zaostrzeniem przez reżim kontroli nad wszelką aktywnością społeczną, aresztowaniem kluczowych osób w projekcie, zakończył się powodzeniem.
W 2021 roku projekt został w 100% sfinansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach rządowego programu „Wsparcie Demokracji”2021.
W ramach projektu wypłaciliśmy łącznie 199 zapomóg ofiarom reżimu i ich rodzinom.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności  Międzynarodowej; dotacja w wysokości 800 000 zł.

2020

Pomoc represjonowanym na Białorusi.

Projekt „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi -2020” to najważniejszy projekt demokratyzacyjny realizowany przez FWiD na Wschodzie od 2006 roku, skierowany do Białorusinów walczących o przemiany demokratyczne w swoim kraju.
Jego znaczenie okazało się szczególnie ważne w 2020 roku, gdy przez Białoruś przeszła fala represji, po wyborach prezydenckich w tym kraju. Dzięki środkom uzyskanym od Fundacji Solidarności Międzynarodowej, w ramach rządowego programu „Solidarni z Białorusią”, udało nam się okazać wsparcie osobom poszkodowanym przez aparat represji. Docieraliśmy do nich za pośrednictwem białoruskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka.
„Centrum” to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc materialną dla działaczy politycznych i społecznych na Białorusi, poszkodowanych w wyniku represji reżimu Aleksandra Łukaszenki. W ramach projektu gromadzimy też informacje dotyczące represji politycznych.
Projekt był finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej z rządowego programu „Solidarni z Białorusią”, oraz i Departament Stanu USA.
W 2020 roku ze środków FSM pomoc otrzymało 367 osób. Na wypłaty zapomóg przeznaczyliśmy 976 500 PLN. Ze środków Departamentu Stanu USA wypłaciliśmy 38 zapomóg na łączną kwotę 23 620 tys. USD.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności  Międzynarodowej; dotacja w wysokości 1 143 960,00 zł

2019

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2019.

Ten cykliczny projekt jest realizowany przez FWiD od 2007 roku, którego beneficjentami są Białorusini  walczący o przemiany demokratyczne w swoim kraju.
„Centrum”, to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc materialną dla działaczy politycznych i społecznych na Białorusi, poszkodowanych w wyniku represji reżimu Łukaszenki. W ramach projektu gromadzimy też informacje dotyczące represji politycznych.
Fundacja pomaga prześladowanym ofiarom reżimu Aleksandra Łukaszenki, udzielając wsparcia, w tym finansowego. Działamy za pośrednictwem największej na Białorusi i cieszącej się niezmiennie od lat zaufaniem opinii międzynarodowej organizacji (z uwagi na bezpieczeństwo osób zaangażowanych nie podajemy nazwy organizacji). Pomagamy najbardziej wartościowej i aktywnej politycznie części społeczeństwa, walczącej o wolność w swoim kraju.
W 2019 roku projekt był finansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej ze środków  Pomocy Rozwojowej MSZ RP, oraz i Departament Stanu USA.
W 2019 roku ze środków MSZ pomoc otrzymało 40 osób. Na wypłaty zapomóg przeznaczyliśmy 89 120 PLN. Ze środków Departamentu Stanu USA wypłaciliśmy 79 zapomóg na łączną kwotę 45 615 tys. USD.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej; dotacja w wysokości 119 981,00 zł

 2018

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2018.

Projekt był kontynuacją cyklicznego programu pomocowego dla Białorusinów prześladowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki za zaangażowanie w walkę o przemiany demokratyczne w kraju i europejską przyszłość Białorusi.
„Centrum”, to jeden z kluczowych projektów demokratyzacyjnych realizowany przez FWiD na Wschodzie od 2007 roku.
Za pośrednictwem dwóch sprawdzonych organizacji działających na rzecz praw człowieka na Białorusi   docieramy do osób, które za swoją aktywność społeczno – polityczną są zwalniani z pracy, relegowani z uczelni, aresztowani, więzieni i prześladowani na rozmaite sposoby. Pomagamy ludziom, którzy za swoją postawę są przez aparat bezpieczeństwa spychani na margines społeczny.
Jesteśmy dumni, że „Centrum” to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc materialną dla represjonowanych działaczy politycznych i społecznych na Białorusi.
Jego finansowanie bierze na siebie Fundacja Solidarności Międzynarodowej ze środków  Pomocy Rozwojowej MSZ RP.
W 2018 roku ze środków FSM pomoc otrzymało 41 osób.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej; dotacja w wysokości 120 000,00 zł

2017

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2017.

Projekt był 11 edycją projektu, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, skierowanego do ofiar reżimu Łukaszenki.
Beneficjentami programu byli działacze polityczni i społeczni, aktywiści niezależnych związków zawodowych, którzy uczestniczyli w masowych protestach przeciwko wprowadzeniu drakońskiego dekretu, nakładającego na osoby niezatrudnione obowiązku uiszczania specjalnego podatku, potocznie zwanego „pasożytniczym”. Wobec wszystkich tych osób stosowano podobne formy represji, tj. aresztowania podczas wieców, grzywny i zwolnienia z pracy.
Fundacja Wolność i Demokracja, przy współpracy białoruskich organizacji praw człowieka pomogła   najbardziej wartościowej i aktywnej politycznie części społeczeństwa, walczącej o przemiany demokratyczne i wolność w swoim kraju.
W 2017 roku projekt został w 100% sfinansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
W ramach projektu wypłaciliśmy łącznie 38 zapomóg ofiarom reżimu i ich rodzinom. Na wypłaty zapomóg oraz honoraria dla białoruskich obrońców praw człowieka wydatkowaliśmy kwotę 107 848 złotych.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowe, dotacja w wysokości 124 998,00 zł

W obronie prawdy i tożsamości. Pomoc dla represjonowanych dziennikarzy i działaczy patriotycznych na Białorusi.

Projekt  był kontynuacją realizowanego do maja projektu „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi 2017” i nosił również charakter pomocowy.
Beneficjentami programu były rodziny więźniów politycznych, członków nieistniejącej od kilu lat paramilitarnej grupy, ofiar tzw. „sprawy patriotów”. Ludzie ci zostali aresztowani przez białoruskie służby, pod zarzutem „działalności w niezarejestrowanej formacji zbrojnej”. Byli podejrzani o przygotowywania zbrojnego przewrotu w kraju. Dominującą formą represji były wielomiesięczne areszty wydobywcze, konfiskaty mienia, zwolnienia z pracy, a w konsekwencji pauperyzacja. Drugą grupą byli dziennikarze niezależnych mediów: TV Biełsat i  agencji Biełta, skazywani na wysokie grzywny.
W ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej, FWiD udzieliła pomocy finansowej 35 beneficjentom. Na wypłaty zapomóg oraz honoraria dla białoruskich obrońców praw człowieka wydatkowaliśmy kwotę 120 090  pln.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowe, dotacja w wysokości 124 998,00 zł.

Pracownicza solidarność. Pomoc dla ofiar łamania prawa pracy i swobód związkowych na Białorusi.

Projekt  stanowił kontynuację realizowanego przez FWiD od 2007 roku projektu pomocy represjonowanym. Dedykowany był osobom prześladowanym za przynależność do niezależnych związków zawodowych, wyrzucanych z pracy za aktywny udział w życiu społecznym i politycznym w kraju.
Adresatami byli ludzie poddawani szykanom w związku z ich pracą zawodową, i ci, wobec których zwolnienie z pracy zastosowano jako sankcję karną za działalność w związkach zawodowych. W ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej, FWiD udzieliła finansowego wsparcia 31 beneficjentom. Na wypłaty zapomóg oraz honoraria dla białoruskich obrońców praw człowieka wydatkowaliśmy całą dotację.
Beneficjentami pomocy ze środków pochodzących z Departamentu Stanu ( 30 tys. dolarów) było 63 osoby represjonowane. Wśród nich działacze polityczni i społeczni, członkowie niezależnych związków zawodowych, mediów, ludzie kultury, nauki, skazywani za działalność prodemokratyczną na grzywny, areszty, kolonie karne i więzienia, konfiskaty mienie i wyrzucani z pracy, oraz ich najbliższe rodziny, które represje dotknęły bezpośrednio.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej; dotacja w wysokości 100 000,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Departamentu Stanu USA; dotacja w wysokości 30 000,00 USD

2016

 Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2016.

Była to już 10 edycja realizowany od 2007 roku projektu „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi”.
„Centrum”, to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc materialną dla działaczy politycznych i społecznych na Białorusi, poszkodowanych w wyniku represji reżimu Łukaszenki.
Dzięki zaangażowaniu cieszącej się międzynarodową renomą organizacji działającej na Białorusi na rzecz praw człowieka, udało nam się dotrzeć w 2016 roku do 112 beneficjentów.
Byli wśród nich działacze polityczni i społeczni, członkowie niezależnych związków zawodowych, mediów, ludzie kultury, nauki, skazywani za działalność prodemokratyczną na grzywny, areszty, kolonie karne i więzienia, wyrzucani z pracy, i tacy, którym ponowne zatrudnienie uniemożliwia KGB, studenci relegowani z uczelni, osoby, którym w wyniku prześladowania konfiskowano mienie, albo rodziny, które ucierpiały w związku z działalnością swoich bliskich.
W 2016 roku projekt finansowany z FSM opiewał na kwotę 350 tys. złotych, z czego 283 540 PLN trafiło bezpośrednio na Białoruś (wypłaty zapomóg oraz honoraria dla białoruskich obrońców praw człowieka).
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej; dotacja w wysokości 350 000,00 zł

Skip to content