Biało-czerwone ABC w liczbach

Na dorocznej konferencji oświatowej, która odbyła się w dniach 9-10 grudnia ubiegłego roku we Lwowie, zaprezentowano dorobek projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” w roku 2017.

Od stycznia do grudnia Fundacja Wolność i Demokracja zrealizowała w ramach „Biało-czerwonego ABC” wiele przedsięwzięć. Były to: IV edycja Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy… po polsku”, z udziałem ok. 2000 osób pochodzenia polskiego, która odbyła się w 14 miastach na Ukrainie; Ogólnoukraińska Olimpiada Języka Polskiego, współorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, w której uczestniczyło ok. 300 osób; II Olimpiada Historii Polski na Ukrainie, realizowana razem z Polskim Towarzystwem Historycznym – 10 miast, 213 uczestników; Szkoły Letnie, podczas których odbywa się nauka języka polskiego – 11 miast, 584 słuchaczy; cztery kolonie letnie, połączone z nauką polskiego i polskiej historii – 250 uczestników. W roku 2017 dofinansowano też działalność śródroczną 12 polskich grup przedszkolnych i przedszkola polskiego, gdzie naukę pobiera 283 dzieci, 111 szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania, w których uczy się 13369 osób oraz sześć uniwersytetów trzeciego wieku.

Sama konferencja oświatowa, zatytułowana „Nauczanie kreatywne. Podsumowanie realizacji projektu »Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie«”, była jednym z działań projektu. Miała na celu podsumowanie rocznej pracy Fundacji WiD i placówek oświatowych objętych jej opieką w ramach „Biało-czerwonego ABC”, stworzenie okazji do wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu, omówienie problemów i oczekiwań przedstawicieli placówek na temat jego realizacji w roku następnym.

Do Lwowa zaproszono nauczycieli, dyrektorów szkół i prezesów organizacji polskich reprezentujących placówki stacjonarne, sobotnio-niedzielne z polskim językiem nauczania i piony polskie (łącznie 105 osób) oraz przedstawicieli Senatu RP, MSZ RP. W programie konferencji znalazły się wykłady – prof. Beaty Obsulewicz-Niewińskiej na temat „Polscy poeci na Kresach”, dr. Jerzego Kowalewskiego o potrzebie nauczania komunikacyjnego i Andrzeja Perego poświęcony jakości nauczania w szkolnictwie – oraz warsztaty, m. in. z zakresu zarządzania jakością nauczania, rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, przekazu międzypokoleniowego i jego mechanizmów, szkolenie „Tekst literacki, jako źródło doświadczeń językowych dzieci. Nauka czytania z zastosowaniem metody dynamicznych obrazów”.

Wyróżniający się nauczyciele, mający największe osiągnięcia edukacyjne oraz w działalności pozalekcyjnej na polu pielęgnowania postaw patriotycznych otrzymali nagrody. Bo jak zauważył senator Artur Warzocha, praca nauczyciela jest bardzo trudna, szczególnie na Ukrainie. „To jest wielka umiejętność, której na pewno nie posiadają nauczyciele na co dzień pracujący w szkołach na terenie Polski, ponieważ tam są tzw. normalne warunki” – powiedział. I dodał: „Tutaj są specyficzne warunki i do tego trzeba w odpowiedni sposób się odnieść. Grono pedagogów, które pracuje na terenie Ukrainy, świetnie sobie z tym radzi”.

Dorobek projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” nie ogranicza się do konkretnych wydarzeń, ich zasięgu czy liczby uczniów biorących w nich udział. Wyraża się on także w rezultatach niemierzalnych, takich jak wzrost poczucia tożsamości narodowej i przynależności do narodu polskiego uczestników olimpiad, konkursów czy kolonii, dostarczenie im wiedzy na temat języka polskiego, historii i geografii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Jak trafnie podkreślił senator Warzocha: „Oświata jest kluczowa dla zachowania polskości i tożsamości narodowej wśród Polaków na Ukrainie”.

Zadanie “Biało-czerwone ABC” na Ukrainie” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.