Donor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Niniejszy projekt dotyczy wsparcia oświaty polskojęzycznej na Ukrainie poprzez dofinansowanie działalności placówek oświatowych prowadzących nauczanie języka polskiego, w tym: przedszkoli, polskich szkół publicznych oraz tzw. pionów polskich funkcjonujących przy szkołach ukraińskich (wsparcie społecznych placówek sobotnio-niedzielnych stanowiących dopełnienie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie ujęte jest w odrębnym projekcie). Projekt jest kontynuacją kilkunastoletnich działań realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja mających na celu usystematyzowanie wsparcia polskiej oświaty na Ukrainie, podniesienia poziomu oraz atrakcyjności nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, holistycznego ujęcia wszystkich aktywnych podmiotów w procesie nauczania: uczniów, nauczycieli, rodziców.

Pierwsza część projektu polegać będzie na wsparciu bieżącego funkcjonowania polskich przedszkoli i grup przedszkolnych.

Kolejna część projektu przewiduje kompleksowe wsparcie stacjonarnych szkół z polskim językiem nauczania.

Dalsza część projektu będzie polegać na doposażeniu polskich pionów w szkołach ukraińskich w sprzęt, meble, materiały wyposażeniowe.

Uzupełnieniem ww. działań będzie ewaluacja, wywiady i wizytacje środowiskowe. W ramach projektu przewidujemy objęcie stałym monitoringiem dotowanych placówek oświatowych, zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów, liczby nauczycieli, nauczanych przedmiotów, wymiaru czasowego nauczanego języka polskiego, zaplecza materialnego i technicznego (stan techniczny sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, posiadany sprzęt, wyposażenie, meble itp.).

Skip to content