Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Projekt ma za zadanie skoordynowanie programu  pomocy charytatywnej realizowanej przez Rząd Polski na rzecz Polaków i Polonii mieszkającej na Ukrainie i zapewnienie maksymalnej przejrzystości i celowości w przekazaniu tej pomocy beneficjentom, osobom najbardziej potrzebującym

W ramach zadania publicznego wsparciem objęto  752 osoby reprezentujące 30 organizacji polonijnych  z Ukrainy.

W działania projektowe zaangażowano  ponad 100 wolontariuszy.

Programem pomocy socjalnej i charytatywnej zostały objęte określone grupy beneficjentów. Jest to pomoc skierowana do osób starszych, chorych, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dzieci, sierot, oraz osób zasłużonych, którzy przez lata posługiwali w utrzymywaniu i krzewieniu polskości na terenie Ukrainy.

Całkowita wartość projektu: 484 000,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 400 100,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content