III etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18 – komunikat

Eliminacje III etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18 – komunikat

Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, jako organizatorzy Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, przedstawiają ogólne informacje, regulamin III etapu oraz zagadnienia do odpowiedzi ustnych. Prosimy uczestników i opiekunów o uważną lekturę.

Informujemy, że eliminacje centralne odbędą się w Warszawie między 22, a 25 czerwca 2018 r.

Uprzejmie prosimy uczestników o gotowość przyjazdu w tym czasie do Polski, a stosowne zaproszenie zostanie wysłane przez organizatorów, po ustaleniu wszystkich szczegółów.

 

Eliminacje będą składać się z trzech części:

1/ testu pisemnego (25 zadań otwartych i zamkniętych);

2/ ustnej interpretacji tekstu źródłowego, który dotyczy epoki wybranej przez uczestnika Olimpiady;

3/ ustnej odpowiedzi na dwa pytania z historii Polski oraz na jedno pytanie z wybranej przez siebie lektury z deklarowanej epoki.

 

Do dnia 10 czerwca 2018 r. każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania na podany przez Fundację Wolność i Demokracja adres mailowy: [email protected] tytułów dwóch wybranych przez siebie lektur z deklarowanej epoki z zestawu zaproponowanego przez organizatorów Olimpiady.

***

Poniżej załączamy fragment Regulaminu Olimpiady dotyczący zasad przeprowadzenia eliminacji III etapu:

Eliminacje III etapu

Paragraf 12

12.1. Eliminacje centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

12.2. Eliminacje III etapu obejmują:

1) test pisemny składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Testy oceniają dwaj eksperci (w tym przewodniczący Komitetu Głównego). Test trwa 60 minut.

2) ustna interpretacja wskazanego tekstu źródłowego (zgodnego z deklarowaną przez uczestnika Olimpiady epoką);

3) ustne odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu dziejów Polski oraz na  pytania z jednej z dwóch wybranych przez siebie lektur z wybranej epoki, z zestawu zaproponowanego przez Komitet Główny. Egzamin ustny odbywa się przed komisją trzyosobową.

12.3. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, komisja centralna zobowiązana jest do zakodowania testów. Po sprawdzeniu testów i ich ocenie, testy są komisyjnie odkodowywane.

Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punków, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad:

Ocena za test:
Celujący                                50
Bardzo dobry                       45
Dobry plus                           40
Dobry                                    35
Dostateczny plus                25
Dostateczny                         15
Niedostateczny                    0

Ocena za interpretację źródła:
Celujący                               25
Bardzo dobry                     20
Dobry plus                          17
Dobry                                   14
Dostateczny plus               10
Dostateczny                         5
Niedostateczny                   0

Ocena za odpowiedź ustną:
Celujący                              50
Bardzo dobry                     45
Dobry plus                          40
Dobry                                   35
Dostateczny plus                25
Dostateczny                         15
Niedostateczny                    0

12.4. Przystąpienie uczestnika do poszczególnych zadań eliminacji III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego.

12.5. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe lub narzędzia komunikacyjne.

Paragraf  13

Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komitet Główny wydaje decyzję o uznaniu za laureatów uczestników, którzy otrzymali 100 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III etapu, którzy otrzymali przynajmniej jedną ocenę pozytywną (ocena dostateczna lub wyższa). Uczniowie, którzy otrzymali trzy oceny niedostateczne uzyskują status uczestnika eliminacji III etapu.

Wyniki eliminacji centralnych ogłaszane są przez Komitet Główny ostatniego dnia III etapu, w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Komitetu Głównego.

Paragraf 14

Dokumentację z eliminacji III etapu stanowią protokoły eliminacji pisemnych i ustnych, prace pisemne uczestników oraz wykaz laureatów, finalistów i uczestników Olimpiady.

Zagadnienia do egzaminu ustnego

Poniższe zagadnienia stanowią podstawę egzaminu ustnego, który obejmuje historię Polski od średniowiecza do wstąpienia do Unii Europejskiej. Każdy z uczestników będzie odpowiadał na dwa wylosowane pytania z przedstawionych zagadnień.

 ŚREDNIOWIECZE

 1. Chrzest Polski w 966 roku i jego znaczenie.
 2. Koronacje królewskie w XI wieku – okoliczności i ich znaczenie.
 3. Od Bolesława Chrobrego do Bolesława II Szczodrego – polityka zagraniczna państwa Piastów.
 4. Czasy Bolesława III Krzywoustego i jego ustawa sukcesyjna (testament).
 5. Czasy dwóch ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
 6. Unie Polski z Litwą w XIV i XV wieku.
 7. Przywileje szlacheckie w XIV i XV wieku.
 8. Panowanie Władysława Jagiełły i wielka wojna z zakonem krzyżackim.
 9. Kultura polska w X-XV wieku.

NOWOŻYTNOŚĆ

 1. Unia lubelska 1569 roku – przyczyny i konsekwencje dla państwa polsko-litewskiego.
 2. Sejm Rzeczypospolitej – struktura, rola polityczna i ustrojowa.
 3. Sejmiki szlacheckie – rodzaje, rola polityczna i ustrojowa.
 4. Bezkrólewia i elekcje w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, konsekwencje „wolnego” wyboru króla.
 5. Stefan Batory i jego polityka wschodnia.
 6. Wojny ze Szwecją i Moskwą w XVII wieku.
 7. Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1654 – konsekwencje dla Rzeczypospolitej i ziem ukraińskich.
 8. Ugoda hadziacka 1658 roku – Rzeczypospolita Trojga Narodów.
 9. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny, przebieg i konsekwencje.
 10. Próby ratowania państwa – Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja, insurekcja kościuszkowska.

XIX w.

 1. Księstwo Warszawskie – okoliczności powstania i ustrój.
 2. Powstanie listopadowe – przyczyny i przebieg, z uwzględnieniem działań na Litwie i Ukrainie.
 3. Wielka Emigracja i jej znaczenie w dziejach Polski.
 4. Rozwój nauki polskiej w XIX w.: Liceum w Krzemieńcu i uczelnie Lwowa oraz Wilna.
 5. Powstanie styczniowe – geneza, charakter działań zbrojnych i skutki.
 6. Autonomia Galicji w II połowie XIX wieku.
 7. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie wyboru.
 8. Polacy, którzy rozsławili Polskę w świecie – XIX w. (kultura, nauka, polityka).
 9. Rola młodzieży w dziejach Polski (od Filomatów po Orlęta Lwowskie).

  XX wiek

 1. Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa
  Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.
 2. Nowy powojenny ład – traktat wersalski a Polska.
 3. Walka o granice (1918-1922) ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej.
 4. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.
 5. Węzłowe problemy gospodarcze i społeczne Polski okresu międzywojennego.
 6. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w Europie międzywojennej.
 7. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego realizacja.
 8. Dwie okupacje – porównanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polaków.
 9. Polskie Państwo Podziemne i rząd na obczyźnie.
 10. Powstanie Warszawskie – geneza i znaczenie.
 11. Skutki gospodarcze i społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich.
 12. Kształtowanie się władzy w Polsce w pierwszych latach powojennych.
 13. Wydarzenia roku 1956 i 1968 – przebieg i znaczenie.
 14. Przemiany polityczne i gospodarcze lat 70. XX wieku.
 15. Solidarność i lata 80. XX wieku. Rola Jana Pawła II.
 16. Dzieje po 1989 roku. Wejście Polski do NATO i UE.

  Teksty źródłowe

Uczestnicy znajdą przykłady tekstów źródłowych z pytaniami na dysku google. Przypominamy, że ustna interpretacja tekstu źródłowego będzie polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania znajdujące się pod danym tekstem źródłowym.

Komitet Główny Olimpiady Historii Polski na Ukrainie