2019

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Projekt był kontynuacją projektu z lat 2015-2018: „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”. Zakładał kontynuację koordynacji działań poszczególnych polonistyk (i ośrodków polonistycznych) w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i ośrodków polonistycznych na ukraińskich uczelniach, mających na celu promocję Polski i języka polskiego w środowisku ukraińskim. Działania projektu przewidywały bezpośrednie wsparcie katedr polonistycznych (dofinansowanie konferencji naukowych, publikacji, remontu) oraz wsparcie naukowców i studentów (stypendia, staże, kurs i egzamin certyfikatowy z JPJO, warsztaty metodyczne, zakup książek). Tak, zakładane cele bezpośrednie, oczekiwane efekty zostały osiągnięte.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 216 898,00 zł

2018

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Projekt był kontynuacją projektu z lat 2015-2017: „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”. Zakładał kontynuację koordynacji działań poszczególnych polonistyk (i ośrodków polonistycznych) w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i ośrodków polonistycznych na ukraińskich uczelniach, mających na celu promocję Polski i języka polskiego w środowisku ukraińskim. Działania projektu przewidują bezpośrednie wsparcie katedr polonistycznych i innych ośrodków polonistycznych (unowocześnienie pod względem pomocy naukowych (doposażenie) i pod względem warunków pracy (drobne remonty) oraz wsparcie naukowców i studentów polskiego pochodzenia (stypendia, staże, programy badawcze, warsztaty metodyczne, dofinansowanie publikacji).
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 221 740,00 zł

2017

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie osiągnięć polonistyk ukraińskich do światowego polonistycznego obiegu naukowego, stworzenia systemu efektywnego wsparcia funkcjonujących struktur polonistyk, a także budowanie profesjonalnego zaplecza naukowego w celu realizacji polskiego interesu narodowego. Jest to kontynuacja  projekt zrealizowanego w 2015 i 2016 roku.
Realizując ten projekt Fundacja WiD kierowała się potrzebą wykształcenia młodych polskich kadr naukowych, które prowadziłyby badania nad szeroko rozumianą polskością w aspekcie m.in. językowym, kulturowym, historycznym, społecznym, geograficznym. By to osiągnąć, Fundacja postanowiła wesprzeć działalność katedr polonistycznych na uniwersytetach ukraińskich i lektoratów języka polskiego na uczelniach Ukrainy, na których kształcą się kadry naukowe, a także instytucji naukowych zajmujących się promocją kultury polskiej. Bezpośrednimi adresatami projektu byli pracownicy naukowi polonistyk na Ukrainie, studenci tych polonistyk i lektorzy języka polskiego. Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia polonistycznego, szczególnie w zakresie przygotowania przyszłych nauczycieli (obecnie polonistyki ukraińskie zaniedbują ten kierunek kształcenia, co skutkuje problemami w dydaktyce szkolnej, gdzie nauczycielami są absolwenci tych polonistyk); skoordynowanie działań poszczególnych polonistyk w zakresie badań naukowych np. nad polszczyzną kresową, twórczością literacką kresowych twórców itp. Powstanie „ponadośrodkowych” zespołów badawczych; wymiana myśli naukowej: wymiana publikacji już istniejących oraz umożliwienie wydruku prac gotowych do druku, np. tomów pokonferencyjnych; powiązanie poszczególnych ośrodków więzami instytucjonalnymi (przygotowanie wspólnych projektów badawczych) oraz personalnymi – przyczyni się do tego planowana na zakończenie ogólnoukraińska konferencja polonistyczna, powstanie samodzielnej strony internetowej Projektu; przygotowanie kadry do nowych ośrodków certyfikacyjnych JPJO na Ukrainie (w oparciu o ukraińskie polonistyki).
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 200 000,00 zł

2016

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie osiągnięć polonistyk ukraińskich do światowego polonistycznego obiegu naukowego, stworzenia systemu efektywnego wsparcia funkcjonujących struktur polonistyk, a także budowanie profesjonalnego zaplecza naukowego w celu realizacji polskiego interesu narodowego. Jest to kontynuacja  projektu zrealizowanego w 2015 roku.
Realizując ten projekt Fundacja WiD kierowała się potrzebą wykształcenia młodych polskich kadr naukowych, które prowadziłyby badania nad szeroko rozumianą polskością w aspekcie m.in. językowym, kulturowym, historycznym, społecznym, geograficznym. By to osiągnąć, Fundacja postanowiła wesprzeć działalność katedr polonistycznych na uniwersytetach ukraińskich i lektoratów języka polskiego na uczelniach Ukrainy, na których kształcą się kadry naukowe, a także instytucji naukowych zajmujących się promocją kultury polskiej. Bezpośrednimi adresatami projektu byli pracownicy naukowi polonistyk na Ukrainie, studenci tych polonistyk i lektorzy języka polskiego.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 49 407,27 zł

Skip to content