Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider

Ja – Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii.
Projekt mający kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach został zainicjowany w 2014 roku, druga edycja miała miejsce w roku 2015. Wówczas brała w nim udział młodzież jedynie z Ukrainy.

Edycja 2015

Edycja 2016 – relacje

Edycja 2016 – miniprojekty realizowane przez uczestników Projektu

W odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia polskich środowisk na Kresach w tym roku do uczestnictwa w projekcie zostali zaproszeni do Polski młodzi liderzy polskich organizacji z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Latem zostaną zorganizowane 3 turnusy. W każdym z nich udział weźmie 6 pięcioosobowych grup młodzieży polskiego pochodzenia rekrutujących się spośród najzdolniejszych członków organizacji lub szkół polskojęzycznych. Turnusy odbędą się:

  • I turnus 2-11 lipca 2016 r.
  • II turnus 7-16 sierpnia 2016 r.
  • III turnus 16-25 sierpnia 2016 r.

Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, efektywnego kierowania zespołem, roli lidera, motywowania do działania, asertywnego reagowania na sytuacje trudne, zarządzania projektem społecznym, w tym: pracy metodą projektową, analizy potrzeb, pozyskiwania funduszy, planowania, zarządzania, realizacji, ewaluacji projektu. Dodatkowo będą mieć miejsce warsztaty obywatelskie oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego i historii Polski. Zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc.
Wyjazdy te umożliwią młodym Polakom z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi.
Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże przygotować młodzież polskiego pochodzenia do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie ich kompetencji w tym względzie, podbuduje i zainspiruje ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju uczestnicy szkolenia mogli zostać ambasadorami polskości w środowiskach lokalnych.

Zgłoszenia grupy należy dokonać:

  • I turnus do 3 czerwca 2016 r.,
  • I turnus do 7 lipca 2016 r.,
  • III turnus do 17 lipca 2016 r.

wysyłając formularze zgłoszeniowe na adres mailowy: [email protected] lub [email protected].
Wysyłane maile prosimy zatytułować: Szkoła lidera” i odpowiednio I, II lub III turnus.

Koordynator projektu: Małgorzata Aleksandrowicz

Do pobrania:

Regulamin

Ankieta rekrutacyjna (I turnus)

Ankieta rekrutacyjna (II turnus)

Ankieta rekrutacyjna (III turnus)


Projekt “Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT