Olimpiada Historii Polski na Ukrainie 2016/2017 – II etap

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie realizowana wspólnie przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne wchodzi w kolejną fazę. 4 grudnia odbył się etap I (szkolny). Po sprawdzeniu prac uczestników do dalszego etapu zostały zakwalifikowane 52 osoby.

Pełna lista zakwalifikowanych osób znajduje się tutaj.
Fundacja Wolność i Demokracja wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym czynią wiadomym, co następuje:
II etap Olimpiady Historii Polski odbędzie się w formie ustnej w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 roku (SZCZEGÓŁY NIEBAWEM) w 4 ośrodkach: Lwów, Chmielnicki, Żytomierz i Odessa.
Młodzież z Czerniowiec będzie proszona o przyjazd do Lwowa. Młodzież z Łucka i Kijowa będzie proszona o przyjazd do Żytomierza.

ZASADY II ETAPU

 1. Uczestnik ma się wykazać wiedzą ogólną z zakresu historii Polski – podstawowe fakty, z których zadane mu zostanie jedno pytanie.
 2. Uczestnik wybiera jeden temat z 7 wskazanych:
  1. średniowiecze z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego
  2. epoka nowożytna (1492-1795)
  3. dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1795-1918;
  4. historia XX wieku – lata 1918-1945,
  5. dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej;
  6. dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w.;
  7. dzieje kultury polskiej.
 3. Do każdego z tematów zostało przygotowanych 12 zagadnień szczegółowych (zob. poniżej). Do jednego zagadnienia szczegółowego uczestnik przygotowuje i prezentuje przed komisją pracę pisemną lub multimedialną oraz odpowiada na pytania dotyczące tematyki pracy.
 4. Uczestnik musi posiadać wiedzę z pozostałych 11 zagadnień przygotowanych dla danej epoki, gdyż zadane mu zostaną przez komisję 2 pytania.

W roku 2017 rezygnujemy z odpytywania z 2 wybranych lektur.

Wyciąg z regulaminu
„10.3. Praca pisemna w formie eseju z podaniem wykorzystanej literatury lub prezentacji multimedialnej z podaniem wykorzystanej literatury; a także 2 pytania muszą dotyczyć jednej, tej samej epoki wybranej przez uczestnika spośród: 1) średniowiecze z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, 2) epoka nowożytna (1492-1795), 3) dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1795-1918, 4) historia XX wieku – lata 1918-1945, 5) dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej, 6) dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., 7) dzieje kultury polskiej.
10.4. Praca pisemna lub prezentacja może zostać przygotowana, a odpowiedzi na pytania udzielone w językach: polskim (preferowany), ukraińskim, rosyjskim”.

Do pobrania:

Literatura


Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.