Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz Formularza Kontaktowego. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.
 1. Definicje
Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
 • Administrator / Fundacja WiD – Fundacja pod nazwą „Wolność i Demokracja” z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 30, lok. 14, 00-024 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249712, posiadająca NIP: 7010004121 oraz REGON: 140429708; dane kontaktowe: tel.: +48 22 628 85 05, e-mail: [email protected];
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej i/lub Formularza Kontaktowego;
 • Strona Internetowa – domena internetowa https://wid.org.pl, której administratorem jest Fundacja WiD;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator oświadcza, że w Fundacji WiD powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „IODO”). Z osobą pełniącą funkcję IODO można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi Formularza Kontaktowego (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z powyższej usługi. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem; nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 1. Odbiorcy danych
W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności podmiotom zajmującym się techniczną obsługą Strony Internetowej. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO).
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników. Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:
 • żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 • sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
  2. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 • przenieść swoje dane osobowe, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).
Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość na adres podany w ust. 1 Polityki Prywatności (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w treści niniejszej wiadomości danych kontaktowych, umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (preferowany, choć nieobowiązkowy, jest numer telefonu).
 1. Przetwarzanie danych poza terytorium UE
Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, 3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
 1. Polityka plików cookies
Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda Stronę Internetową. W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, tworzenia statystyk oglądalności, określenia lokalizacji Użytkownika oraz zapamiętania wybranej wersji językowej, Administrator oświadcza, iż korzysta z kilku rodzajów plików cookies:
 • pliki cookies niezbędne do działania Google Analytics;
 • pliki cookies sesji Użytkownika (bez wrażliwych danych);
 • Pliki cookies wtyczki językowej.
Administrator oświadcza, że w celu tworzenia statystyk oglądalności, wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.
 1. Formularz Kontaktowy
Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:
 1. wypełnić pole „Wiadomość”, wskazując treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 2. wypełnić pole „Adres e-mail” oraz „Imię i nazwisko” podając odpowiednio adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora oraz imię i nazwisko w celu weryfikacji tożsamości osoby wysyłającej wiadomość.
 
 1. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego?
Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Użytkownika. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Z kolei podanie imienia i nazwiska pozwoli na zweryfikowanie tożsamości osoby, która chce nawiązać kontakt z Administratorem. Użytkownik może również podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres korespondencyjny, poprzez umieszczenie ich w treści wysyłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.
 1. Profilowanie
Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje mechanizmu profilowania. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje (korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego);
 • poprzez gromadzenie plików cookies.
 
 1. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w ust. 1 Polityki Prywatności.    
Skip to content