2019 – 2020

 Rodzina polonijna.

Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020.
W ramach projektu wykonano działania, które przyczyniły się do budowy strategicznych partnerstw szkolnych pomiędzy 8 parami szkół partnerskich w Polsce i na Ukrainie.
W roku 2019 sześć szkół partnerskich po stronie ukraińskiej zrealizowało pięciodniową wymianę w Polsce.
Uczniowie szkół ukraińskich poznawali najbliższe otoczenie swoich kolegów ze szkół partnerskich – szkołę, miasto wraz z najważniejszymi obiektami, by następnie wyruszyć na wycieczki objazdowe do dalszych terenów Polski.
W każdej z wymian uczestniczyło po 34 uczestników (2×15 uczniów oraz 2x2opiekunów). Łącznie w projekcie bezpośrednio uczestniczyło 272 osób (240 uczniów i 32 opiekunów).
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 200 000,00 zł w 2019 roku
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 18 760,64 zł w 2020 roku

2018

Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół.

Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.
Projekt przewidywał organizację wymiany międzyszkolnej i współpracy śródrocznej szkolnej pomiędzy szkołami z Polski i szkołami Polonijnymi na Ukrainie.
W ramach projektu zbudowano  7 szkolnych partnerstw strategicznych pomiędzy  7 parami szkół partnerskich w Polsce i na Ukrainie.
Celem głównym projektu było budowanie strategicznego partnerstwa pomiędzy szkołami z Polski i Ukrainy poprzez wspólne działania:
1) budowanie oraz wzmacnianie partnerstwa szkolnego pomiędzy uczniami szkół  polonijnych oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim, a uczniami szkół w Polsce,
2) Wsparcie potencjału edukacyjnego dzieci polskiego pochodzenia zamieszkujących na Ukrainie, poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim funkcjonujących przy organizacjach polonijnych i parafiach na Ukrainie i szkół w Polsce;
3) doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół polonijnych z Ukrainy;
4) poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa za granicą w szczególności na Ukrainie;
5) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół za granicą oraz szkół w Polsce;
6) wypracowanie i realizacja wspólnego projektu edukacyjnego pt. “Niepodległość i Pamięć”;
7) upowszechnianie informacji o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą;
8) aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych w Polsce;
9) Wspieranie odrodzenia i budowania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży poprzez wspólne przygotowanie się do obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 150 000,00 zł

2017

Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół

W ramach projektu założono kamienia węgielne pod budowę strategicznych partnerstw szkolnych pomiędzy  7 parami szkół partnerskich w Polsce i na Ukrainie.
Są to następujące pary szkół:
Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy i  Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. Reymonta z  Choroszewa (wcześniej Wołodarsk–Wołyński, w trakcie realizacji projektu  w ramach ustawy o dekomunizacji zmieniono nazwę miejscowości).
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym  i   Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu.
Szkołą Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy współpracuje z Filią sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce (Szkoła średnia ogólnokształcąca w Uładówce).
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie tworzy partnerstwo z Ogólnokształcącą szkołą średnią nr 10 we Lwowie.
Sądowowiszniańska szkoła sobotnia z studiowania języka polskiego i kultury  współpracuje z  Zespołem Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach  –  w celu ominięcia utrudnień formalnych  – podpisanie umowy  z gminą umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, w którym Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach pełni Funkcję Skarbnika.
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie  współpracuje z Zespołem Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, w celu ominięcia utrudnień formalnych  – podpisanie umowy  z gminą umowa została podpisana z funkcjonującym przy Zespole Szkół  Stowarzyszeniem „Kresowiak”, w którym Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach pełni funkcje Prezesa.
Szkoła Podstawowa nr 31  w Warszawie i Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia w Winnicy.
Rezultatu realizacji działań projektowych:
1) W rezultacie  działań projektowych zbudowano 3 polsko- ukraińskie partnerstwa szkolne ( Sądowowiszniańska szkoła sobotnia z studiowania języka polskiego i kultury i Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach;  Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach;  Szkoła Podstawowa nr 31  w Warszawie i Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia w Winnicy) oraz wzmocniono współpracę pomiędzy 4 parami szkół partnerskich (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy i  Filia sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce; VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie i Ogólnokształcąca szkoła średnią nr 10 we Lwowie; Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym i Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu; Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy i  Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. Reymonta z  Choroszewa).
2) W ramach projektu uczniowie polskich szkół przybliżali swoim rówieśnikom z Ukrainy historię, tradycje, zwyczaje polskie, stali się przewodnikami po szlakach historycznych wiodących Polaków do Niepodległości.
3) Uczniowie z Ukrainy przez cały okres wspólnego przebywania z młodzieżą polską, doskonalili umiejętność posługiwania się językiem polskim.
3) W wyniku projektu rozwinęła się współpraca między nauczycielami i uczniami szkół partnerskich, uczniowie z Ukrainy  poznali lepiej ważne wydarzenia z historii naszej Ojczyzny, zabytki, miejsca pamięci narodowej oraz polską  kulturę.
4)   Każda para szkół opracowała projekt edukacyjny „ Niepodległość i Pamięć”, poprzez który będzie przygotowywać się do obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski.
5) Młodzież polska z Tęgoborzy podczas objazdu historycznego na terenie Ukrainy poznała polskie dziedzictwo na Ukrainie- zwiedziła Lwów, Żytomierz. W ramach wyjazdu dzieci z Polski i Ukrainy wspólnie porządkowali miejsca pamięci.
6) Uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich  zawarli znajomości i przyjaźnie, które będą kontynuowane w następnych latach.
7) Działania projektu przyczyniły się do aktywizacji środowisk polonijnych na Ukrainie, zwiększyła się też aktywność środowisk oświatowych w Polsce, gdyż 3 z siedmiu polskich szkół biorących udział w projekcie po raz pierwszy realizują projekty partnerskie w ramach wymiany szkolnej, i ich zdaniem jest to bardzo cenne dla nich doświadczenie.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 150 000,00 zł

Skip to content