2020

ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych.

W ramach projektu organizowaliśmy szkolenia on-line za pośrednictwem platformy moodle.wid.org.pl i platformy zoom, podniesiono poziom wiedzy i kompetencji wśród uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli przedmiotów ojczystych i dyrektorów i prezesów organizacji polonijnych 349  uczestników szkoleń ( z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, z Włoch, z Belgii, Austarlii, USA, Holandii, Rosji Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii).
Zorganizowano 8 szkoleń dla 291 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych wg 2 kategorii: były to szkolenia wspierające ich w rozwoju kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem edukacji zdalnej i kompetencji psychologicznych wzmacniających pełnione role i funkcjonowanie społeczności szkolnej ( 7 szkoleń) oraz kurs  szkoleniowy mający na celu przybliżenie nauczycielom wartości przekazywanych przez wybitnego Polaka Papieża Jana Pawła II. W ramach kursu Papież, który kochał sztukę,  powstałą też teczka edukacyjna on-line zawierająca gry programy szkoleniowe z uwzględnieniem grupy wiekowej uczniów.
Ponadto zorganizowano szkolenia  dla 58 przedstawicieli dyrekcji i prezesów zarządzających placówką oświatową za granicą ( 4 grupy szkoleniowe). ukierunkowane na podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych z zakresu zarządzania szkołą online. Zajęcia odbywały się małych grupach i miały charakter praktyczny.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 150 000,00 zł 

 2019

ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego.

– zorganizowano cztery szkolenia dla nauczycieli z Ukrainy, w których wzięło udział 127 uczestników – nauczycieli przedmiotów ojczystych pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych i szkołach z polskim językiem nauczania;
– podwyższono kompetencje i wiedzę z zakresu języka polskiego, metodyki nauczania przedmiotu  wśród 127 uczestników szkoleń zorganizowanych w Winnicy, Rownym Iwano-Frankiwsku oraz Chmielnickim;
– zrealizowano wsparcie metodyczne przez doświadczonych lokalnych metodyków wśród 110 nauczycieli;
– zrealizowano 12 lekcji otwartych dla 110 nauczycieli na Ukrainie;
– zorganizowano szkolenie dla 40 nauczycieli pracujących w strukturach Chrześcijańskiego Centrum Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech;
– podwyższono kompetencje z zakresu metodyki nauczania języka polskiego oraz z zakresu edukacji niepodległościowej wśród 40 uczestników szkolenia zorganizowanego w Haus Concordia w Niemczech;
– zorganizowano  szkolenia dla nauczycieli – grona pedagogicznego szkół z polskim językiem nauczania we Lwowie (szkoła nr 10 i szkoła nr 24) w Strzelczyskach, Mościska i Gródku, Rezekne, Rydze, Dyneburgu, Sużanach, Wilnie,  szkół społecznych na Białorusi oraz w szkole z polskim pionem w Starej Krasnoszorze;
– podwyższono kompetencje wśród 309 nauczycieli 13 szkół na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Białorusi z zakresu tworzenia i modyfikacji programów nauczania, oceniania uczniów, pracy ze zróżnicowaną pod względem znajomości języka polskiego grupą uczniów, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych;
– zorganizowano szkolenie dla 40 nauczycieli z Niemiec.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 270 000,00 zł

 2018

Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego.

W ramach realizacji projektu osiągnięto zaplanowane cele.
W ramach staży i wizyty studyjnej podwyższono kompetencje kadry zarządzającej w zakresie podniesienia jakości nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz  kompetencje językowe i metodyczne wśród uczestników staży. Szczególnym elementem programu staży i wizyty studyjnej była „edukacja niepodległościowa”.
Działania projektowe były skierowane również na opracowanie i prowadzanie długofalowego systemu doskonalenia zawodowego i językowego nauczycieli uwzględniającego typ szkoły, specyfikę i poziom kompetencyjny nauczyciela.
W przedsięwzięciach uczestniczyli reprezentanci wszystkich typów szkół.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 80 000,00 zł

Dla Niepodległości. Program doskonalenia nauczycieli z przedmiotów ojczystych ze Wschodu i Zachodu.

– zorganizowano dwa szkolenia dla nauczycieli z Ukrainy, w których wzięło udział 68 uczestników – nauczycieli przedmiotów ojczystych pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych i szkołach z polskim językiem nauczania;
– podwyższono kompetencje i wiedzę z zakresu języka polskiego, metodyki nauczania prze;miotu oraz edukacji niepodległościowej wśród 68 uczestników szkoleń zorganizowanych w Winnicy i Chmielnickim;
– zorganizowano szkolenie dla 30 nauczycieli pracujących w strukturach Chrześcijańskiego Centrum Polskiej Misji Katolickiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech;
– podwyższono kompetencje z zakresu metodyki nauczania języka polskiego oraz z zakresu edukacji niepodległościowej wśród 30 uczestników szkolenia zorganizowanego w Haus Concordia w Niemczech;
– zorganizowano 6 szkoleń dla nauczycieli – grona pedagogicznego szkół z polskim językiem nauczania we Lwowie (szkoła nr 10 i szkoła nr 24) w Strzelczyskach, Mościska i Gródku oraz w szkole z polskim pionem w Starej Krasnoszorze;
– podwyższono kompetencje wśród 127 nauczycieli 6 szkół na Ukrainie z zakresu tworzenia i modyfikacji programów nauczania, oceniania uczniów, pracy ze zróżnicowaną pod względem znajomości języka polskiego grupą uczniów, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych;
– zorganizowano szkolenie z objazdem historycznym dla 12 nauczycieli z Niemiec.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 200 000,00 zł

2017

Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego.

W ramach realizacji zadania zaplanowane cele zostały osiągnięte. W ramach staży i wizyty studyjnej podwyższono kompetencje kadry zarządzającej w zakresie podniesienia jakości nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz  kompetencje językowe i metodyczne wśród uczestników staży. Działania projektowe były skierowane również na opracowanie i prowadzanie długofalowego systemu doskonalenia zawodowego i językowego nauczycieli uwzględniającego typ szkoły, specyfikę i poziom kompetencyjny nauczyciela. W przedsięwzięciach uczestniczyli reprezentanci wszystkich typów szkół.
Osiągnięto również zaplanowane cele szczegółowe: pogłębiono wiedzę i umiejętności nauczycieli z polskich szkół na Ukrainie z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce; pogłębiono wiedzę i umiejętności nauczycieli z zakresu metodyki nauczania w języku polskim, w szczególności tworzenia i modyfikacji programów nauczania, scenariuszy lekcji z włączeniem aktywnych form nauczania, oceniania uczniów, pracy ze zróżnicowaną pod względem znajomości języka polskiego grupą uczniów, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych, wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu; pogłębiono wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej – motywowanie uczniów. Ponadto podjęto próbę zmotywowania uczestników zarówno staży jak i wizyty studyjnej do wdrażania opracowany planów rozwojowych oraz wymianę doświadczeń z zakresu opracowanych scenariuszy i zrealizowanych lekcji z wykorzystaniem poznanych metod.
Szczególnym elementem motywacyjnym dla uczestników wizyty studyjnej oraz staży była wymiana doświadczeń z polskimi nauczycielami, tutoring prowadzony przez nauczyciela, opieka nad nauczycielem pod czas stażu z pewnością służyła wzmocnieniu zdobytych umiejętności i wiedzy.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 130 000,00 zł

Biało-czerwone ABC. Program doskonalenia nauczycieli na Ukrainie.

W ramach projektu szczególną opieką finansową objęto środowisko stacjonarnego szkolnictwa na poziomie przedszkolno-szkolnych: polskie grupy przedszkolne funkcjonujące w systemie ukraińskim, polskie przedszkole, oraz przedszkola prowadzone przez zgromadzenia rzymsko-katolickie dla osób polskiego pochodzenia a także szkoły z polskim językiem nauczania.
Kolejnym działaniem projektu było dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w systemie społecznym – szkoły sobotnio-niedzielne i punkty nauczania języka polskiego.
Nauczyciele pracujący w wymienionych placówkach otrzymali jednorazową nagrodę motywacyjną ( system stacjonarny) lub wynagrodzenie ( szkolnictwo społeczne).
Działaniem objęto 405 nauczycieli.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 365 947,00 zł

EXERCITIA. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi i Ukrainy II.

W ramach zadania podniesiono kompetencje metodyczne i zawodowe nauczycieli szkół społecznych, którzy uczą języka polskiego i przedmiotów ojczystych nauczanych w języku polskim.
Cel ogólny został osiągnięty poprzez:
– organizację 4 szkoleń z udziałem 146 nauczycieli z różnych regionów na Białorusi, nauczycieli języka polskiego;
– organizację dwóch szkoleń na Ukrainie z udziałem 60 nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych;
– organizację jednego szkolenia dla 17 nauczycieli języka polskiego z Niemiec.
W ramach wymienionych szkoleń uczestnicy doskonalili warsztat z zakresu metodyki nauczania języka polskiego i elementów kultury, doskonalili warsztatu pracy nauczyciela w zakresie kształcenia językowego, szkolenia pozwoliły na podniesienie wśród uczestników kompetencji metodycznych  i zawodowych. Jednocześnie uczestnicy z Białorusi, Ukrainy i Niemiec uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu jakości nauczania, konkretyzacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce, uczenia się od siebie nawzajem poprzez wprowadzenie i realizację programu doskonalenia językowego, metodycznego i psychologicznego. Ponadto uczestnicy szkoleń z Ukrainy i Białorusi pogłębili wiedzę z zakresu metodyki nauczanych: tworzenia i modyfikacji programów nauczania, oceniania uczniów, pracy ze zróżnicowaną pod względem znajomości języka polskiego grupą uczniów, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych. Rok 2017 był też okazja do upowszechnienia sylwetek wybitnych Polaków, w ramach realizacji programów kulturalnych uczestnikom szkoleń przekazano wiedzę z zakresu wybitnych Polaków, którzy odegrali znacząca rolę w odzyskaniu Niepodległości przez Polskę, w ten sposób bezpośredni beneficjenci zostali przygotowani do obchodów 100.rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotacja w wysokości 170 000,00 zł

2016

Doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli.

W ramach projektu podniesiono kompetencje organizacyjne i językowe wśród dyrektorów szkół z polskim językiem nauczania, a także podwyższono ich status w lokalnym środowisku po przez wyposażenie w wiedzę dot. zarządzania oświatą, wspomagania pracy szkoły.
Zorganizowano wizytę studyjną dla kadry zarządzającej szkół stacjonarnych i pionów polskich oraz wizyty studyjne dla nauczycieli, prezesów reprezentujących szkolnictwo społeczne: szkoły sobotnio-niedzielne, centra kulturalno-oświatowe mniejszości narodowych, punkty nauczania).
Zorganizowano staż językowy oraz wprowadzono program mentorski dla nauczycieli szkół społecznych o najsłabszych kompetencjach językowych.
Projekt ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotacja w wysokości 150 000,00 zł

Doskonalenie nauczycieli.

Głównym zadaniem projektu było wdrożenie programu pilotażowego mającego na celu wyszkolenie grupy edukatorów, którzy w przyszłości przejmą rolę lokalnych metodyków i ekspertów. Edukatorzy zostali wyłonieni spośród kadry szkół stacjonarnych, niektórych placówek społecznych oraz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. 45 zrekrutowanych nauczycieli pochodzących z różnych obwodów Ukrainy odbyło czterotygodniową wizytę studyjną w Polsce. W jej ramach zaplanowany był kurs z zakresu: Specyfika nauczania dorosłych, Sprawny edukator albo psychologiczne umiejętności w pracy edukatora, Szkolenia w praktyce albo organizacja procesu doskonalenia, Zarządzanie projektem planowanie, realizacja i ewaluacja, Kompetencje instytucjonalne w pracy edukatora, Przygotowanie do praktyki edukatorskiej, który poprowadzili eksperci z danej dziedziny, oraz 20 godzin praktyki edukatorskiej. Jednym z najważniejszych aspektów wizyty studyjnej było doskonalenie znajomości języka polskiego. Program przewidywał również wymianę doświadczeń z polskimi metodykami i nauczycielami w trakcie wizyt w wybranych szkołach w Warszawie i w ośrodku doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotacja w wysokości 199 711,43 zł

Skip to content