W Łucku odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

15 lutego na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku odbył się II etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej na Ukrainie przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Konsulatami Generalnymi RP. W eliminacjach okręgowych wzięło udział 11 uczniów z Kowla, Łucka, Równego i Tarnopola.

Konsulat reprezentowała konsul Małgorzata Kasperkiewicz, która w imieniu konsula generalnego Wiesława Mazura otworzyła i zamknęła Olimpiadę, podziękowała uczestnikom za zgłębianie literatury polskiej, opiekunom za wysiłek w przygotowanie uczniów i jurorom za sprawne przeprowadzenie egzaminu.

II etap Olimpiady, w którym weryfikowano opanowanie znajomości języka polskiego jako obcego na średnim poziomie zaawansowania, składał się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej było dyktando, test gramatyczny, sprawdzian rozumienia ze słuchu i do wyboru napisanie rozprawki lub interpretacji i analizy jednego z dwóch wierszy. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą w zakresie: poprawność pisania, gramatyka (czasy i tryby czasownika, przypadki rzeczownika, budowa zdań współrzędnych i podrzędnych, przymiotniki i imiesłowy), układanie zdań w logiczny tekst, umiejętność zadawania pytań. Tematy rozprawki i interpretacji wierszy brzmiały następująco:

  1. Obraz szkoły w literaturze i we wspomnieniach w XIX i w XX wieku. Omów to zagadnienie, odwołując się do konkretnych autorów i utworów, ukazując postawy bohaterów i sposoby przedstawiania szkolnego środowiska.
  2. Młodzi o starych – od Gustawa i Kordiana do „Ferdydurke”.
  3. Bohaterowie literatury polskiej i obcej w poszukiwaniu wartości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
  4. Zinterpretuj wiersz Wacława Rzewuskiego „Gaj”, przedstawiając rolę poezji idyllicznej w polskiej literaturze dawnej – czy podobne funkcje pełni ona również w literaturze współczesnej?
  5. Zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej „Perspektywa” jako refleksję o braku więzi między ludźmi.

Część ustna, do udziału w której kwalifikował pozytywny wynik uzyskany w części pisemnej, obejmowała rozmowę z uczestnikami o lekturach (dwóch lub trzech) wybranych przez nich wcześniej z listy przygotowanej przez organizatorów. Na liście znalazły się utwory – wiersze, nowele, opowiadania, powieści – ze wszystkich epok literackich.

W jury eliminacji okręgowych zasiedli: Julia Wasejko, przewodnicząca, Natalia Ciołyk, Marianna Seroka (ORPEG), Piotr Kowalik (ORPEG) i Wiesław Pisarski (ORPEG).

Do III etapu, ogólnoukraińskiego, zakwalifikowały się: laureatka I miejsca Sofia Plaszko ze Szkoły Polskiej przy TKP w Kowlu, II miejsca – Krystyna Piweń z tej samej szkoły, III miejsca – Wiktoria Bartoszczyk ze Szkoły Polskiej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku.

Etap ogólnoukraiński OLiJP odbędzie się w dniach 7-8 marca w Kijowie. Trzymamy kciuki za uczennice i życzymy im powodzenia.

Anatolij Herka, prezes TKP w Kowlu