Doskonalenie nauczycieli

 

Głównym zadaniem projektu jest wdrożenie programu pilotażowego mającego na celu wyszkolenie grupy edukatorów, którzy w przyszłości przejmą rolę lokalnych metodyków i ekspertów. Edukatorzy zostaną wyłonieni spośród kadry szkół stacjonarnych, niektórych placówek społecznych oraz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. 45 zrekrutowanych nauczycieli pochodzących z różnych obwodów Ukrainy odbędzie czterotygodniową wizytę studyjną w Polsce. W jej ramach zaplanowany jest kurs z zakresu: Specyfika nauczania dorosłych, Sprawny edukator albo psychologiczne umiejętności w pracy edukatora, Szkolenia w praktyce albo organizacja procesu doskonalenia, Zarządzanie projektem planowanie, realizacja i ewaluacja, Kompetencje instytucjonalne w pracy edukatora, Przygotowanie do praktyki edukatorskiej, który poprowadzą eksperci z danej dziedziny, oraz 20 godzin praktyki edukatorskiej. Jednym z najważniejszych aspektów wizyty studyjnej będzie doskonalenie znajomości języka polskiego. Program przewiduje również wymianę doświadczeń z polskimi metodykami i nauczycielami w trakcie wizyt w wybranych szkołach w Warszawie i w ośrodku doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy uczestnik wizyty studyjnej otrzyma pakiet materiałów metodycznych i edukacyjnych. Ważnym zadaniem, które stawiamy sobie w projekcie, jest wdrożenie nauczycieli polonijnych do samouczenia się, kultury współpracy i uczenia się od siebie. Następnym etapem projektu będzie wykorzystanie przez przeszkolonych edukatorów zdobytego doświadczenia w praktyce. Praktyka edukatorska wymagać będzie przygotowania dwóch zajęć warsztatowych z dorosłymi przynajmniej dwie 1,5-godzinne sesje na tematy, które wynikać będą ze zdiagnozowanych potrzeb. Zajęcia zostaną przeprowadzone w parach. Element praktyczny pozwoli osiągnąć efekt multiplikacji, a zarazem wprowadzić indywidualne podejście do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wymienione działania skierowane są na tworzenie w oparciu o kadrę szkół stacjonarnych i niektórych placówek społecznych ośrodków, które dzięki swojemu doświadczeniu staną się lokalnymi punktami konsultacyjnymi z zakresu metodyki nauczania i zarządzania szkołą dla mniejszych (jedno-, dwuosobowych) zespołów szkolnych, a także nowo powstałych punktów nauczania. Kolejnym elementem projektu będzie zorganizowanie trzech szkoleń i warsztatów dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych w oparciu o Centrum Metodyczne w Drohobyczu. W sposób szczególny chcielibyśmy objąć wsparciem przedmiotowym i metodycznym pedagogów rozpoczynających pracę, w tym studentów studiów podyplomowych języka polskiego w Drohobyczu i absolwentów. Nauczyciele języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego muszą wnikliwie obserwować współczesne procesy zachodzące w kulturze oraz nieustannie aktualizować swą wiedzę, by móc lepiej i skuteczniej przekazywać polskie dziedzictwo narodowe zwłaszcza dzieciom i młodzieży, dla których świat nowych technologii jest czymś całkowicie naturalnym. Proponowane przez nas szkolenia/warsztaty stawiają w centrum uwagi współczesną polszczyznę, ponieważ stanowi ona dla naszych rodaków wartość największą. W polszczyźnie zakodowane są treści kulturowe, zarówno tzw. wysokiego, jak i niskiego kanonu. Język polski XXI wieku ewoluuje w tempie dotąd niespotykanym; dlatego warto rozmawiać m.in. o potocyzacji mowy, o rozmyciu granic między językiem oficjalnym i nieoficjalnym, o zmieniającym się dyskursie społeczno-politycznym. Wiedza na powyższe tematy pozwoli uzyskać lepszą kompetencję językową i świadomość językową słuchaczy. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej wprowadzić tematy poświęcone zmieniającej się po 2004 roku niezwykle dynamicznie i pod wpływem tzw. nowych technologii polskiej kulturze. W celu dotarcia do szerszej grupy uczestników szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Kolejnym działaniem projektu jest wsparcie bieżącej działalności Centrum Metodycznego w Drohobyczu, dofinansowanie kosztów dojazdu pracowników metodycznych centrum do Beneficjentów projektu, w celu udzielenia konsultacji merytorycznych. Sfinansowane zostanie co najmniej 37 wyjazdów konsultacyjnych. Ważnym wydarzeniem projektu będzie zorganizowanie we współpracy z Centrum metodycznym konferencji naukowej pt. Romantyzm, Tradycja. Pogranicze” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Narodowego w Kijowie. Konferencja, poza tematem badawczym dot.polsko-ukraińskich stosunków w epoce Romantyzmu, będzie miejscem dyskusji na temat perspektyw rozwoju polonistyk na Ukrainie. Działanie to zakłada również skoordynowanie działań poszczególnych polonistyk w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i lektoratów na ukraińskich uczelniach, mających na celu promocję Polski i języka polskiego w środowisku ukraińskim.

Uczestnicy kursów założyli grupę na facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczają relacje z warsztatów czy informacje na ten temat.

Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz

Materiały do pobrania

błędy językowe cv i list motywacyjny korespondencja pisana ćwiczenia na pamięć

zapamiętywanie


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe