Forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego

Fundacja Wolność i Demokracja realizuje międzynarodowy projekt  Forum Polsko-Rosyjskiego Dialogu Dziennikarskiego. Jego celem jest stworzenie stałej platformy dialogu i współpracy między dziennikarzami polskimi i niezależnymi dziennikarzami rosyjskimi.
W  dniach 29-30 września 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Budowanie mostów -– dialog dziennikarzy”, w której uczestniczyć będą dziennikarze polscy  zajmujący się tematyką wschodnią oraz niezależni dziennikarze rosyjscy z St. Petersburga.
Podczas konferencji zainaugurowana zostanie działalność Funduszu im. Aleksandra Hercena, w ramach którego powstawać będą materiały dziennikarskie dotyczące pozytywnych aspektów relacji polsko-rosyjskich, wspólnej historii , wspólnych tradycji oraz fenomenu przywiązania Polaków do wartości demokratycznych. Będą to zarówno polskie materiały, publikowane w polskich mediach, jak i rosyjskie, publikowane w niezależnych mediach rosyjskich.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszeniem Dziennikarzy St. Petersburga. Forum Polsko-Rosyjskiego Dialogu Dziennikarskiego jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW PRZEZ FUNDUSZ IM. ALEKSANDRA HERCENA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Fundusz im. Aleksandra Hercena został powołany w ramach realizacji projektu „Forum  polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”.
2. Celem działania Funduszu im. Aleksandra Hercena jest wpływ na rozwój pozytywnych relacji polsko-rosyjskich poprzez materiały dziennikarskie publikowane w polskich i rosyjskich mediach.
3. Cele Funduszu im. Aleksandra Hercena realizowane będą poprzez wkład – w formie stypendiów dla dziennikarzy polskich i rosyjskich – w powstawanie wartościowych materiałów dziennikarskich prezentujących pozytywne aspekty relacji polsko-rosyjskich, fenomen przywiązania Polaków do wartości demokratycznych oraz pogłebiających wiedzę o wspólnej tradycji i historii.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania stypendiów.

§ 2. Fundusz im. Aleksandra Hercena

1. Kwota Funduszu im. Aleksandra Hercena ustalona jest w umowie pomiędzy Fundacją Wolność i Demokracja a Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wynosi 32 000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych.
2. Wysokość przyznanego stypendium nie może być niższa niż 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) oraz wyższa niż 3.800 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
3. Wysokość przyznanego stypendium może być niższa niż wnioskowana przez dziennikarza.
4. Wszystkie stypendia wypłacane będą w złotych polskich .
5. Wszystkie środki z Funduszu im. Aleksandra Hercena w ramach projektu „Forum dialogu polsko-rosyjskiego muszą być rozdysponowane i wypłacone do końca listopada 2016 roku.
6. W ramach Funduszu im. Aleksandra Hercena przyznanych zostanie ok. 16 stypendiów, dzięki którym powstaną wartościowe materiały dziennikarskie zgodne z celami Funduszu im. Aleksandra Hercena. Będą to materiały w formie tekstów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, które mogą zostać opublikowane w prasie lub Internecie lub w innej formie, w tym telewizyjnej i radiowej.
7. Wsparcie może zostać udzielone na każdym etapie prac nad materiałem dziennikarskim, a także po ich zakończeniu.
7. Warunkiem uzyskania stypendium jest złożenie poprawnego wniosku o jego przyznanie oraz uzyskanie pozytywnej, wysokiej oceny Komisji Grantowej i podjęcie przez Komisję Grantową decyzji o przyznaniu grantu.
8. Osoby uprawnione do złożenia wniosku to dziennikarze polscy i rosyjscy. Każdy dziennikarz może złożyć równocześnie kilka wniosków, dotyczących różnych materiałów dziennikarskich.

§ 3. Zasady przyznawania stypendiów

1. O przyznaniu stypendium ze środków dostępnych w ramach Funduszu im. Aleksandra Hercena decyduje Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy St. Petersburga.
2. Wniosek powinien być wypełniony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz doręczony Fundacji Wolność i Demokracja w formie elektronicznej na adres e-mail Fundacji [email protected] .
3. Formularz Wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja.
4. Komisja będzie rozpatrywać jedynie podpisane i prawidłowo wypełnione wnioski , zawierające wszystkie wymagane informacje, do których dołączono wszystkie załączniki .
5. Wnioski mogą być składane przez wnioskodawców w okresie 1.10.2016 – 30.11.2016.
6. Wnioskodawca składając wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie, utrwalanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

 

§ 4 Kryteria oceny wniosków

1. Wnioski oceniane są pod kątem zgodności formalnej oraz pod kątem merytorycznym.
2. Do kompetencji Komisji należy ocena spełnienia następujących kryteriów formalnych:
– złożenie wniosku przez osobę uprawnioną,
– zgodność koncepcji materiału dziennikarskiego z celami Funduszu im. Aleksandra Hercena,
– termin złożenia wniosku,
– dołączenie zgody na publikację od wybranej redakcji.
– załączenie dokumentów świadczących o dorobku zawodowym wnioskodawcy lub rekomendacji organizacji dziennikarskich,
– podpisanie wniosku.
Do kompetencji Komisji należy ocena spełnienia kryteriów merytorycznych, z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
– znaczenia materiału dziennikarskiego dla realizacji celów Funduszu im. Aleksandra Hercena,
– kompetencji wnioskodawcy oraz jego dorobku zawodowego i szczególnych osiągnięć,
– relacji potencjalnego wpływu materiału dziennikarskiego do wysokości stypendium,
– realność i adekwatność przedstawionych we wniosku kosztów.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie i nie wymaga ona uzasadnienia.
4. Fundacja Wolność i Demokracja poinformuje osobę wnioskującą o fakcie przyznania stypendium.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 roku.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja publikacji

 

Czas trwania projektu: 1.06. 2016 r. do 30.11.2016 r.

Koordynator projektu:
Dorota Zielińska