Komunikacja i współpraca w zarządzaniu projektami – szkolenie dla zespołu Fundacji WID

W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja odbyło się szkolenie dotyczące komunikacji i współpracy w zarządzaniu projektem skierowane do pracowników Fundacji.

Celem szkolenia było:

– nabycie i/lub pogłębienie kompetencji z zakresu efektywnej współpracy w okolicznościach zarządzania projektem

– samopoznanie w zakresie własnych talentów oraz ich związku z pełnionymi zadaniami

– uświadomienie istoty potencjału grupowego przez pryzmat optymalizacji ról zespołowych w kontekście zadań do wykonania

– uświadomienie sobie związku pomiędzy kulturą organizacyjną w Fundacji i wartościami organizacji, a motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Program szkolenia obejmował:

– analizę systemową jako punkt wyjścia do pracy w zespole projektowym

– profil kompetencyjny osób pełniących określone funkcje w zespole

– potencjał osobowy wynikający z roli zespołowej – mocne strony i ryzyka

– style komunikacyjne członków zespołu vs. sytuacje trudne

– obieg informacji w projekcie

– kultura Action Learning w zespole – znaczenie informacji zwrotnej

– identyfikacja efektywności zespołu projektowego

– wyprowadzenie wniosków i określenie kierunków rozwojowych optymalizujących współpracę w zespole

 

Szkolenie było finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030