Odbyły się Ogólnoukraińskie eliminacje Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2020

W dniach 7-8 marca w Kijowie odbyły się III etap eliminacji do Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem skierowanym do uczniów 11 klasy     szkół średnich z nauczaniem języka polskiego oraz młodzieży polskich szkół sobotnich, jednak uczestniczą w niej również uczniowie 10 klasy .

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa
w życiu społecznym, przyczyniając się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej i tożsamości kulturowej.

W części pisemnej zawodów trzeciego stopnia uczeń rozwiązuje test językowy, z poziomu średnio-zaawansowanego oraz pisze krótką rozprawkę na temat, przy którego omówieniu będzie się mógł wykazać swoją wiedzą o literaturze i kulturze (zarówno polskiej, jak i kraju, w którym

mieszka). Elementy z poziomu zaawansowanego w sprawdzianie znajomości języka polskiego jako obcego to: w zakresie słownictwa – umiejętność posługiwania się różnymi odmianami funkcjonalnymi języka polskiego, a w zakresie gramatyki – znajomość różnic aspektowych między czasownikami (głównie dla uczestników, których rodzimym językiem jest język niesłowiański), i składni zdań złożonych.

Część ustna etapu ogólnokrajowego obejmuje analizę językowych środków stylistycznych w utworze wybranym przez uczestnika z listy i rozmowę na temat (również wskazanej przez ucznia) epoki w rozwoju literatury i kultury polskiej i kraju zamieszkania (wedle takich samych zasad, jak w etapie drugim).

Część pisemna:

  1. Test językowy
  2. Rozprawka na tematy literackie lub analiza i interpretacja utworu literackiego.

Część ustna:

Rozmowa – pytania o wybrane lektury, literaturę obcą, współczesne życie literackie

Zwycięzcami OLiJP zostali uczestnicy, którzy uzyskali najlepsze łączne wyniki obu części trzeciego etapu eliminacji w swoim kraju. Osoby te organizatorzy zawodów za granicą zgłoszeni do zawodów  OLiJP w Polsce, które odbędą się 01-04 kwietnia 2020r.

20 uczniów wyłonionych w dwustopniowych eliminacjach pisało w sobotę test sprawdzający kompetencję językową oraz rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym. W niedzielę, podczas egzaminu ustnego, sprawdzana była ich wiedza i umiejętności interpretacyjno – analityczne. Wszyscy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Ambasadę RP w Kijowie.

Do odbywającego się w Polsce finału Olimpiady zakwalifikowano następujące osoby: Alinę Kowalczuk, Anastazję Dołobańko, Danutę Grabowską, Marię Szamborską, Sofię Plaszko, Wiktorię Bartoszuk, Zofię Szczypanowską i Marię Chomiuk.

Wcześniej miały miejsce eliminacje szkolne – etap lokalny lub obwodowy (25 stycznia 2020), po którym zwycięzcy przystąpiły do  etapu II okręgowego (15-16 lutego 2020r. w Chmielnickim)

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.