Olimpiada Historii Polski na Ukrainie – III etap – komunikat


Olimpiada Historii Polski na Ukrainie – III etap – komunikat

Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – organizatorzy Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – prezentują zagadnienia do III etapu oraz regulamin III etapu. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie proszeni są o uważne zapoznanie się z ich treścią.

III ETAP OLIMPIADY ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE  MIĘDZY 16 A 22 CZERWCA. PROSIMY UCZESTNIKÓW, BY BYLI GOTOWI W TYCH DNIACH PRZYJECHAĆ NA ZAPROSZENIE ORGANIZATORÓW DO POLSKI.

REGULAMIN III ETAPU (fragment Regulaminu Olimpiady)

Rozdział IV.3 Zawody III etapu

§ 11

Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Olimpiady we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Eliminacje III etapu obejmują:

1) test pisemny z całości dziejów Polski, składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Testy oceniają dwaj specjaliści. Przewodniczący Komitetu Olimpiady dokonuje następnie weryfikacji oceny każdej pracy, biorąc pod uwagę opinie specjalistów i analizę porównawczą wszystkich prac z danego tematu. Test trwa 60 minut;

2) ustna interpretacja wylosowanego tekstu źródłowego (zgodnego z zadeklarowaną przez uczestnika Olimpiady na II etapie epoką), oceniana (w formie oceny i opisu) przez dwóch specjalistów. Przewodniczący Komitetu Olimpiady dokonuje następnie weryfikacji oceny każdej analizy tekstu źródłowego, biorąc pod uwagę opinie specjalistów i analizę porównawczą wszystkich interpretacji z danej specjalności.

3) ustna odpowiedź na dwa pytania dotyczące wiadomości z całości dziejów Polski oraz na pytania dotyczące jednej z czterech zgłoszonych przez uczestnika lektur. Uczestnik wybiera lektury zgodnie z zadeklarowaną specjalnością, z pakietu przygotowanego przez Komitet Olimpiady i udostępnionych w formie elektronicznej. Egzamin ustny odbywa się przed trzyosobową komisją.

Przystąpienie ucznia do poszczególnych zadań III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe bądź narzędzia komunikacyjne. Prace pisemne i opracowania tekstów źródłowych są kodowane na czas oceny, która musi być dokonana na formularzu oceny z podaniem uzasadnienia i komentarza.

Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punktów, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad:

Ocena – Test:

Celujący                     50
Bardzo dobry             45
Dobry plus                  40
Dobry                         35
Dostateczny plus        20
Dostateczny               10
Niedostateczny          0

Ocena – Interpretacja źródła:

Celujący                     25
Bardzo dobry             20
Dobry plus                  17
Dobry                         14
Dostateczny plus        10
Dostateczny               5
Niedostateczny          0

Ocena – Odpowiedź ustna:

Celujący                     50
Bardzo dobry             45
Dobry plus                  40
Dobry                         35
Dostateczny plus        20
Dostateczny               10
Niedostateczny          0

§ 12

Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), a Komitet Olimpiady wydaje decyzję o uznaniu za laureatów uczestników, którzy otrzymali 100 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy otrzymali dwie oceny pozytywne (ocena dostateczna lub wyższa) w eliminacjach III stopnia. Uczniowie, którzy otrzymali mniej niż 30 punktów uzyskują status uczestnika eliminacji III stopnia.

Wyniki etapu centralnego ogłaszane są przez Komitet Olimpiady ostatniego dnia eliminacji centralnych, w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady.

§ 13

Dokumentację z zawodów III stopnia stanowią protokoły eliminacji pisemnych i ustnych, prace pisemne uczestników oraz wykaz laureatów i finalistów Olimpiady.

Rozdział V. Sytuacje szczególne

§ 14 Przepisy szczegółowe

14.1. W przypadku udziału w Olimpiadzie osób niepełnosprawnych organizatorzy, po uprzednim ich powiadomieniu przez uczestników lub ich opiekunów, zapewniają im dostęp do sal oraz umożliwiają korzystanie z niezbędnych urządzeń technicznych.

14.2. Nie istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu III stopnia w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikowi udział w nich.

14.3. Komisje właściwe dla eliminacji III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

  1. a) złamanie regulaminu Olimpiady,
  2. b) korzystanie z niedozwolonych pomocy,
  3. c) stwierdzenie rażącej niesamodzielności w opracowywaniu pracy pisemnej.

14.4. Decyzja o dyskwalifikacji jest opiniowana przez Komitet Olimpiady i zatwierdzana przez Przewodniczącego Komitetu Olimpiady.

14.5. Jeżeli przyczyny dyskwalifikacji zostaną wykryte po zakończeniu zawodów, Komitet Olimpiady może zdecydować o odebraniu uczestnikowi uprawnień finalisty lub laureata.

§ 15 Tryb odwoławczy

15.1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji.

15.2. Uczestnik (lub jego opiekun prawny), który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie jest sprawiedliwy i został przyznany niezgodnie z Regulaminem, może złożyć odwołanie na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem.

15.3. Odwołanie od decyzji komisji na I i II etapie uczestnik składa do Komitetu Olimpiady. Na III etapie zażalenia i skargi rozpatruje Przewodniczący Komitetu Olimpiady. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika, należy dostarczyć do właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia w formie skanu przesłanego drogą mailową.

15.4. Komitet Olimpiady udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

15.5. Komitet Olimpiady ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu.

15.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący właściwego Komitetu podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej lub w przypadku egzaminu ustnego o ponownym egzaminie. O decyzji informowany jest uczeń oraz nauczyciel prowadzący.

KONIEC REGULAMINU

ZAGADNIENIA

Przedstawione poniżej zagadnienia stanowią podstawę egzaminu ustnego, który obejmuje historię Polski od średniowiecza do czasów współczesnych. Każdy z uczestników będzie odpowiadał na dwa wylosowane pytania z przedstawionych zagadnień. W celu usprawnienia przygotowywania się do odpowiedzi ustnej podzielono je na epoki.

I ŚREDNIOWIECZE
1. Chrzest Polski w 966 roku i jego znaczenie.
2. Koronacje królewskie w XI wieku – okoliczności i ich znaczenie.
3. Od Bolesława Chrobrego do Bolesława II Szczodrego – polityka zagraniczna państwa Piastów.
4. Czasy Bolesława III Krzywoustego i jego ustawa sukcesyjna (testament).
5. Czasy dwóch ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
6. Unie Polski z Litwą w XIV i XV wieku.
7. Przywileje szlacheckie w XIV i XV wieku.
8. Panowanie Władysława Jagiełły i wielka wojna z zakonem krzyżackim.
9. Kultura polska w X-XV wieku.

II NOWOŻYTNOŚĆ
1. Unia lubelska 1569 roku – przyczyny i konsekwencje dla państwa polsko-litewskiego.
2. Sejm Rzeczypospolitej – struktura, rola polityczna i ustrojowa.
3. Sejmiki szlacheckie – rodzaje, rola polityczna i ustrojowa.
4. Bezkrólewia i elekcje po 1572 roku – procedura, przebieg, konsekwencje „wolnego” wyboru króla.
5. Stefan Batory i jego polityka wschodnia.
6. Wojny ze Szwecją i Moskwą w XVII wieku.
7. Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1654 – konsekwencje dla Rzeczypospolitej i ziem ukraińskich.
8. Rzeczpospolita w okresie wielkiej wojny północnej 1700-1721.
9. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny, przebieg i konsekwencje.
10. Próby ratowania państwa i ich fiasko– Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, targowica, powstanie Kościuszki.

III XIX WIEK
1. Legiony Dąbrowskiego.
2. Księstwo Warszawskie – okoliczności powstania i ustrój.
3. Ziemie polskie po 1815. Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska.
4. Powstanie listopadowe – przyczyny i przebieg, z uwzględnieniem działań na Litwie i Ukrainie.
5. Wielka Emigracja i jej znaczenie w dziejach Polski.
6. Powstanie styczniowe – geneza, charakter działań zbrojnych i skutki.
7. Autonomia Galicji w 2. połowie XIX wieku.
8. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie wyboru.
9. Polacy, którzy rozsławili Polskę w świecie – XIX w. (kultura, nauka, polityka).

IV II RP i II WOJNA ŚWIATOWA
1. Dwie drogi. Przedstaw i oceń zasługi R. Dmowskiego i J. Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.
2. Nowy powojenny ład – traktat wersalski a Polska.
3. Walka o granice (1918-1922) ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej (sowieckiej).
4. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939 (konstytucje marcowa i kwietniowa).
5. Węzłowe problemy gospodarcze i społeczne Polski okresu międzywojennego.
6. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w międzywojennej Europie.
7. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego realizacja.
8. Dwie okupacje – porównanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polaków.
9. Polskie Państwo Podziemne i Rząd Polski na Uchodźstwie.
10. Powstanie warszawskie – geneza i znaczenie.

V POLSKA W LATACH 1945-2010
1. Skutki gospodarcze i społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich.
2. Kształtowanie się władzy ludowej w Polsce po II wojnie światowej (manifest PKWN).
3. Wydarzenia roku 1956 i 1968 – przebieg i znaczenie.
4. Przemiany polityczne lat 70. XX wieku.
5. „Solidarność” i lata 80. XX wieku. Rola Jana Pawła II.
6. Dzieje po 1989 roku. Wejście Polski do NATO i UE.
7. Polska w XXI wieku – do 2010 roku.

LEKTURY

LEKTURY na potrzeby 3 części III etapu (patrz: regulamin) zostaną niebawem udostępnione opiekunom finalistów za pomocą dysku google’a (chmury).

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY W SKŁADZIE:

Piotr Bednarz, Marek Białokur, Tomasz Ciesielski, Robert Czyżewski, Rafał Dzięciołowski, Maciej Maria Jastrzębski, Andrzej Korytko, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Krzysztof Mikulski, Marek Witold Sioma, Henryk Stroński, Dominik Szczęsny-Kostanecki.


Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.