Pomóż doprowadzić do ich uwolnienia!

Amnesty International zainicjowała akcję pomocy więźniom politycznym z białoruskiego  “Wiasna”.

Międzynarodowa  zwraca się do wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi, którzy ryzykując utratą wolności pomagali represjonowanym przez  Białorusinom. Teraz sami potrzebują pomocy.

Liderzy białoruskiego Centrum Praw Człowieka “Wiasna” Aleś Bialacki, Waliancin Stefanowicz, Władimir  Łabkowicz i jego żona Nina zostali zatrzymani 14 lipca na fali masowych aresztów działaczy na rzecz praw człowieka, dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów. Tego dnia, zgodnie z zapowiedzią białoruskich władz doszło do zakrojonego na szeroką skalę, skoordynowanego ataku reżimu Łukaszenki na białoruskie społeczeństwo obywatelskie.

Aleś Bialacki,  Centrum Praw Człowieka “Wiosna”,  “Wiasny” Uładzimir Łabkowicz i jego żona Nina Łabkowicz oraz zastępca przewodniczącego “Wiosny” Waliancin Stefanowicz czekają w areszcie śledczym na formalne zarzuty.

 z Amnesty International proszą wszystkich, którym nie jest obojętny ich los o pomoc w ich uwolnieniu.

Wystarczy tylko wydrukować, podpisać i wysłać  zwykłą pocztą. Można też skopiować tekst apelu i wysłać go na adres e-mail (podany niżej).

TEKST APELU:

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

Piszę do Pana, aby wyrazić moje  zaniepokojenie zatrzymaniem w dniu 14 lipca, a następnie przewiezieniem do aresztu śledczego 17 lipca szefa Centrum Praw Człowieka “Wiasna” Alesia Bialackiego, prawnika “Wiasny” Uładzimira Łabkowicza, Niny Łabkowicz i wiceprzewodniczącego “Wiasny” Waliancina Stefanowicza.

Zostali oni zatrzymani wraz z innymi aktywistami 14 lipca podczas nalotów przeprowadzonych przez funkcjonariuszy organów ścigania w biurach co najmniej kilkunastu głównych białoruskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i środowisk opozycyjnych, a także w domach liderów społeczeństwa obywatelskiego. Te naloty i arbitralne zatrzymania są kolejnym przykładem prześladowań obrońców praw człowieka, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, które trwają od czasu ogłoszenia wysoce kontrowersyjnych wyników wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r., kiedy to tysiące Białorusinów wyszło na ulice w przeważnie pokojowych protestach.

W lutym Amnesty International udokumentowała już masowe naloty i przesłuchania pracowników “Wiasny”, Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, niezależnego związku zawodowego REP oraz dziesiątków działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Naloty te zostały przeprowadzone w ramach bezpodstawnego postępowania karnego z art. 342 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi (“organizacja i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny”) w celu “ustalenia okoliczności finansowania działalności protestacyjnej”. W marcu Komitet Śledczy Białorusi wszczął sprawę karną w związku z działalnością “Wiasny” na podstawie artykułu 342 Kodeksu Karnego.  342 był stale nadużywany przez  w celu wnoszenia bezpodstawnych spraw przeciwko działaczom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom i obrońcom praw człowieka.

W związku z powyższym wzywam Pana do zrobienia wszystkiego, co w Pańskiej mocy, aby zapewnić natychmiastowe uwolnienie Waliancina Stefanowicza, Uładzimira Łabkowicza, Niny Łabkowicz i Alesia Bialackiego, ponieważ nie popełnili oni żadnego  i są prześladowani w odwecie za swoją działalność na rzecz praw człowieka.

Z poważaniem, _____.

TEKST PO ROSYJSKU:

Уважаемый г-н Генеральный прокурор,

Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с задержанием 14 июля и последующим переводом в СИЗО 17 июля председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, юриста «Весны» Владимира Лабковича, Нины Лабкович, а также заместителя председателя «Весны» Валентина Стефановича.

Они были задержаны 14 июля вместе с другими активистами в ходе рейдов, проведённых сотрудниками правоохранительных органов в офисах по меньшей мере десятка крупных белорусских организаций гражданского общества, правозащитных организаций и оппозиционных групп, а также в домах лидеров гражданского общества. Эти рейды и произвольные задержания – очередной пример репрессий против правозащитников, организаций гражданского общества и независимых СМИ, которые продолжаются после оглашения крайне спорных результатов президентских выборов в августе 2020 года, когда тысячи белорусов вышли на улицы в ходе по большей части мирных протестов.

В феврале Amnesty International уже документально фиксировала массовые рейды и допросы сотрудников «Весны», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и   десятков активистов гражданского общества. Эти рейды проводились в рамках необоснованного уголовного производства по статье 342 Уголовного кодекса Республики  («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») с целью «установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». В марте Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с деятельностью «Весны» по статье 342 Уголовного кодекса. Власти постоянно злоупотребляют статьёй 342 для возбуждения необоснованных дел против активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников.

В свете вышеизложенного я призываю Вас сделать всё, что в Ваших силах, чтобы обеспечить немедленное освобождение Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Нины Лабкович и Алеся Беляцкого, поскольку они не совершили никаких преступлений и преследуются в отместку за свою правозащитную деятельность.

С уважением, _____.

ADRES:

Андрею Шведу
Генеральному прокурору Республики Беларусь
Ул. Интернациональная, 22
220030 Минск, Беларусь
poczta elektroniczna: [email protected]
: https://t.me/prokuraturabelarus
VK: https://vk.com/prokuraturarbbel
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby
: https://www.facebook.com/prokuraturaby
Instagram: https://www.instagram.com/prokuratura

źródło: https://kresy24.pl/pomoz-doprowadzic-do-ich-uwolnienia/