Rekrutacja: 7 szkoleń on-line dla nauczycieli języka i kultury polskiej

Fundacja Wolność i demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza granicami RP do udziału w szkoleniach  on-line.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleniową

Szczegóły na temat szkoleń ( cel, zakres tematyczny szkoleń, termin realizacji) znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym  klikając na nazwę szkolenia.

Jedna osoba może zapisać się maksymalnie na 2 wybrane szkolenia z puli dostępnych 7 szkoleń.

Proponujemy 2 kategorii szkoleń:

Szkolenia dla edukatorów i nauczycieli wspierające ich w rozwoju kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem edukacji zdalnej:

–        Ocenianie kształtujące  Cel szkoleń: wspieranie nauczycieli pracujących w szkołach polskich za granicą RP w zakresie doskonalenia umiejętności nauczania w trybie online. Uczestnicy szkolenia będą doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów,  projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych, w tym wykorzystania technologii informacyjnej, oceniania uczniów, poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych.

–        TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)  dla początkujących Cel szkoleń : zdobycie umiejętności wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela organizującego proces sprzyjający uczeniu się.

–        TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)  dla zaawansowanych Cel szkoleń : pogłębienie umiejętności wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela organizującego proces sprzyjający uczeniu się.

 –        Wykorzystanie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!” oraz innych źródeł i zasobów online wspierających naukę o Polsce i po polsku

–        Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (kompetencji uczenia się) celem przeprowadzenia badania z wykorzystaniem TIK  

Cel szkolenia: poznanie metodyki organizowania i przeprowadzania badania oraz przygotowanie narzędzia do przeprowadzania pomiaru procesu dydaktycznego z ukierunkowaniem na kompetencję uczenia (się).

Szkolenia dla edukatorów i nauczycieli wspierające ich w rozwoju kompetencji psychologicznych wzmacniających pełnione role i funkcjonowanie społeczności szkolnej:

–        Odkrywanie własnego potencjału  Cel szkolenia: poszerzenie świadomości w zakresie własnych zasobów stanowiących kapitał w trudnych czasach.

–        Wartości w szkole – doskonalenie funkcjonowania społeczności szkolnej  Cel szkolenia: uświadomienie sobie świata wartości leżącego u podstaw funkcjonowania każdej społeczności. Identyfikacja wartości będących siłą napędową Waszych szkół. Określenie wspólnych filarów uwzględniających perspektywę uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaplanowanie wdrożenia projektu rozwojowego w oparciu o wyłonione wartości.

Szkolenie realizowane w  ramach projektu “ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych.” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia będą prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i Moodle
Warsztaty będą odbywać się w grupach 12-15 osobowych

Wypełnić formularz zgłoszeniowy można klikając na link z nazwą szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Na zgłoszenie czekamy do 28.08.2020

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń, harmonogramu prac.
Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: [email protected]