Rezultaty realizacji projektu „Polska Platforma Medialna na Białorusi” w roku 2020

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi” polega na wsparciu mediów polskich wydawanych na terenie Białorusi. Są to miesięczniki: „Głos znad Niemna”, „Magazyn Polski”, kwartalnik: „Echa Polesia”, 2 portale internetowe: polesie.org i znadniemna.pl, audycja radiowa „Znad Niemna i Berezyny”, wspierany jest też druk dwutygodnika katolickiego „Słowo Życia”. W ramach realizacji projektu w 2020 roku, osiągnęliśmy następujące rezultaty:

Wydaliśmy:

  • 12 numerów „Głosu znad Niemna”
  • 12 numerów „Magazynu Polskiego”
  • Dodatek specjalny – kalendarz w nakładzie 2000 sztuk
  • 4 numery „Echa Polesia”
  • 23 numery „Słowa Życia” (ze względu na sytuację epidemiczną i polityczną na terenie Białorusi, nie było możliwości wyprodukowania 24 planowanych numerów dwutygodnika – wystąpiła przerwa w druku)
  • 48 audycji radiowych „Znad Niemna i Berezyny”
  • Przez cały rok funkcjonowały portale internetowe: znadniema.pl i polesie.org oraz zostały zmodernizowane
  • Przeprowadziliśmy szkolenia online (wordpress, zarządzanie redakcją, social media)
  • Na portalu youtube ukazywały się filmiki dotyczące życia Polaków na Białorusi

Poprzez realizację działania, polskie społeczeństwo mieszkające na Białorusi miało możliwość kontaktu z językiem polskim oraz kulturą Polski. Była to jedyna możliwość dostarczania do Polaków mieszkających na Białorusi polskich mediów. Jednocześnie projekt realnie wspierał integrację mniejszości polskiej na Białorusi. Podtrzymane zostało również funkcjonowanie języka polskiego na terenie Białorusi, poprzez regularne dostarczanie Polakom mediów w języku ojczystym. Wzrosło również poczucie trwałości i jedności środowiska polskiego na Białorusi, a dzięki szkoleniom, redakcje rozwinęły się, miały możliwość modernizacji stron internetowych i mają szersze możliwości docierania do ważnych wydarzeń i imprez Polaków mieszkających na Białorusi.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji zadania przekładają się bezpośrednio na działania Związku Polaków na Białorusi – realizacja zadania jest jednym z filarów integracji i spajania środowiska polskiego na Białorusi, co bezpośrednio przekłada się na wszystkie inne działania skierowane do Polaków mieszkających na Białorusi.

Działanie jest realizowane w ramach projektu  “Polska Platforma Medialna na Białorusi”