Rezultaty realizacji projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” 2020

 

Rezultaty osiągnięte poprzez realizację projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

– Zapewniono funkcjonowanie placówek oświatowych poprzez dofinansowanie opłat czynszowych, eksploatacyjnych, drobnych remontów, kosztów utrzymania 98 placówek oświatowych.

– Wzbogacono zaplecze edukacyjne  119 placówek oświatowych –  grup przedszkolnych, przedszkola, szkół polskich, pionów polskich, szkół sobotnio-niedzielnych w atrakcyjne i niezbędne dla dzieci materiały wyposażeniowe, pomoce metodyczne, materiały edukacyjne

– Dofinansowano dojazd uczniów do 2 placówek oświatowych – 12 uczniów na trasie Radenice – Hatki – Strzelczyska i 98 uczniów do pionu polskiego w Szepetówce

– Podwyższono motywację 409 nauczycieli uczących języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz pracowników szkół poprzez wypłatę nagród i wynagrodzeń.

– Wzbogacono ofertę szkolną oraz podwyższono motywację u uczniów poprzez organizację przedsięwzięć szkolnych, w których uczestniczyło 8 158 uczniów.

– Wypromowano nauczanie języka polskiego wśród seniorów oraz ruch UTW na Ukrainie         poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukrainie

-Wzbogacono ofertę pozaszkolną o dodatkowe atrakcyjne konkursy, olimpiady; podwyższenie motywacji wśród uczniów i nauczycieli poprzez organizację 1 olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnoukraińskiego Dyktanda „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” online oraz w 27 miejscowościach na Ukrainie, w których wzięło udział ponad 1 800 uczestników, organizację 1 konferencji dla ok. 100  nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz kadry zarządzającej polskimi szkołami

– Wzbogacono ofertę edukacyjną szkół społecznych o nauczanie kulturologiczne, geograficzne i historyczne; podniesiono konkurencyjność placówek sobotnio-niedzielnych poprzez wypłatę wynagrodzeń dla 65 nauczycieli.

– Zorganizowano dwa jubileusze:

  1. lecie szkoły polskiej nr 24 we Lwowie połączone z rocznicą śmierci Marii Konopnickiej – patronki szkoły
  2. lecie szkoły sobotniej w Charkowie

– Utrzymano strukturę i działalność metodyczną Ogólnoukraińskiego Centrum Metodycznego w Drohobyczu poprzez dofinansowanie utrzymania i działalności 1 centrum metodycznego.

-Wypromowano działania projektu, donora poprzez zamieszczenie 200 informacji o realizowanych przedsięwzięciach na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.