Sokół w Grodnie

Kultywowanie przedwojennych tradycji Towarzystw Gimnastycznych Sokół przez Polski Klub Sportowy “Sokół” w Grodnie.

Założony przez działaczy Związku Polaków na Białorusi w 1996 r. w Grodnie klub “Sokół” zrzesza polską młodzież podejmując rolę wychowawczą w duchu rywalizacji sportowej i patriotyzmu, odwołując się do przedwojennych tradycji Towarzystw Gimnastycznych “Sokół”. Tak jak przed laty, działająca w nim młodzież i dorośli w tym samym stopniu poświęcają się aktywności sportowej, co kultywowaniu polskiego języka, tradycji i kultury. Imprezy sportowe połączone są z działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi, troską o miejsca pamięci narodowej, opieką nad kombatantami Armii Krajowej, upamiętnianiem polskich świąt narodowych.

Angażując młodzież w sportowe współzawodnictwo, klub integruje środowisko polskie na Białorusi i pełni rolę jego reprezentanta poza granicami Republiki Białoruś podczas częstych wyjazdów na turnieje sportowe. W ten sposób także zapewnia utrzymanie więzi środowisk polskich na Białorusi z Rzeczypospolitą Polską (regularne uczestnictwo w turniejach w Polsce). Zarówno Klub jak i jego indywidualni działacze i sympatycy są aktywnie zaangażowani we wspieranie działalności niezależnego Związku Polaków na Białorusi. Działania proponowane do dofinansowania w tym projekcie obejmują organizację dwóch turniejów sportowych, spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Klubu, organizację letnich półkolonii dla młodzieży szkolnej, zlotów turystyczno krajoznawczych, spływów rzeką Niemen i Kotrą oraz zakupu niezbędnego do dalszego funkcjonowania Klubu halowego sprzętu sportowego.

Celem projektu jest wspieranie zaangażowania polskiej młodzieży na Białorusi w działalność sportową i patriotyczną, poprzez udział w imprezach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Polski Klub Sportowy “Sokół” w Grodnie.

Działania projektu:

  • Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia aktywnej działalności klubu sportowego
  • Organizacja rejonowych zawodów sportowych
  • Organizacja półkolonii letnich
  • Organizacja zlotów turystycznych
  • Organizacja spływu po Niemnie i Kotrze
  • Spotkanie opłatkowe
  • Finały Polskiej Mini Ligi siatkarskiej i koszykarskiej

Adresatami działania jest polska młodzież szkolna zamieszkała w rejonie Grodzieńskim, Wołkowyskim, Lidzkim, Szczuczyńskim i Woronowskim na Białorusi. Zgodnie z założeniami projektu, bezpośredni udział w nim weźmie ok. 700 młodych osób. Poprzez zaangażowanie dzieci w działalność sportową i kulturalną, projekt angażuje także ich rodziców i krewnych.

Efekty projektu: Zaangażowanie dzieci i młodzieży w zawody sportowe w duchu funkcjonowania przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” sprzyjać będzie wspieranie kształtowania poczucia tożsamości narodowej poprzez gry sportowe. Sportowa rywalizacja około 700 uczestników projektu przyniesie efekt integracji środowiska polskiego zarówno w dużych jak również w mniejszych miastach. Ponadto poprzez włączenie do projektu dzieci i młodzieży przewidujemy efekt multiplikacji polegający na przekazaniu zdobytego doświadczenia wśród znajomych.

logotypMSZ_

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”