Szkoła Kresowych Liderów

Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą

Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektu, którego realizację Fundacja rozpoczęła w 2014 roku.

Potrzeba wzmocnienia polskich środowisk płynie z diagnozy ich sytuacji społecznej. Polacy na Ukrainie, jak się okazuje, mają na ogół niski status społeczny i materialny, a kolejne pokolenia niejako dziedziczą go. Wynika to m.in. z konsekwentnie realizowanej przez kolejne władze polityki, nieprzychylnej wobec mniejszości narodowych. Ten stan mogą zmienić młodzi ludzie.

Projekt jest zatem adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji społecznych, przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.

W ramach projektu do Polski zapraszamy kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży polskiego pochodzenia (w 2014 było to 30 osób), rekrutujące się spośród najzdolniejszych uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania języka polskiego. Doskonalenie polszczyzny jest bowiem elementem towarzyszącym warsztatom.

Warsztaty obejmują: szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu technik liderskich, pracę w grupie metodą projektową, zarządzanie projektem społecznym, sposoby pozyskiwania środków finansowych i nawiązywania współpracy w środowisku, gry edukacyjne, doskonalenie języka polskiego, zapoznanie się z polskim doświadczeniem aktywności społecznej i wolontariatu. Są organizowane spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych, aktywnie zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom z Ukrainy zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi (Sejm RP).

Zdaniem pomysłodawców projektu udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomoże przygotować młodzież polskiego pochodzenia do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie ich kompetencji w tym względzie, podbudować i zainspirować ją do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Tak, by po powrocie do kraju została ambasadorem polskości w środowiskach lokalnych na Ukrainie.

Koordynator projektu: Julia Savelieva

Projekt „Ja – LIDER. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe