Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II


Adres

ul. Radiańska 14, 55-207 Pierwomajsk, obwód mikołajowski


Data założenia

2011 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II


Miejsce działalności dydaktycznej

sala wynajmowana od innego podmiotu


Dyrektor placówki

Walery Kosowski


Liczba uczniów/nauczycieli

30/1


Liczba grup

2


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Pierwomajsku została założona 26 listopada 2011 roku i od tego czasu organizuje nauczanie języka polskiego. Oczekiwała tego lokalna społeczność polska, która zaczęła się interesować językiem przodków oraz odtworzeniem więzi z Polską poprzez odrodzenie polskich obyczajów i tradycji. Języka polskiego z elementami historii i kultury Polski uczy ks. proboszcz Władysław Pietrzyk, mający wykształcenie wyższe. Z oferty edukacyjnej korzysta 30 słuchaczy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – w soboty, w godz. 10.00-12.00 oraz 19.00-21.00, w salce parafialnej wyposażonej w podstawowe meble szkolne. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy wiekowe.

Kontakt: [email protected]