2020 

Wybieram polski. Platforma dobrych praktyk.

W ramach realizacji projektu  powstało 2 podręczniki  w wersji on-line i platforma:
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej.
Z innej bajki 2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech.
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej jest to pierwszy na rynku podręcznik służący jednocześnie do nauki języka polskiego i poznawania kultury polskiej. Jego koncepcja została oparta na założeniu, że nie da się uczyć języka w oderwaniu od kultury, która jest w nim opisana.
Zawarte w nim materiały mogą być wykorzystane w nauczaniu języka i kultury polskiej w różnych grupach wiekowych i na różnym poziomie znajomości języka. Ważne, że mogą z nich korzystać uczniowie mieszkający w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Wartością podręcznika jest również to, że zawiera wskazówki dotyczące pracy z uczniami niedowidzącymi i niedosłyszącymi oraz autystycznymi.
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej nie jest podręcznikiem w rozumieniu klasycznym. Zagadnienia językowe są w nim potraktowane bez nadmiernego pogłębienia. Natomiast jest to znakomity przewodnik po kulturze polskiej, pozwalający zgłębić jej tajniki.
Podzielono go na cztery rozdziały: Tradycje polskie, Geografia i przyroda Polski, Życie społeczne oraz Dzieła i ich twórcy. Każdy z nich obejmuje od kilku do kilkunastu podrozdziałów poświęconych konkretnym zagadnieniom tematycznym. Uczeń może poznać tradycje, obyczaje, sztukę, literaturę polską i zarazem zyskać szerszy ogląd kultury Polski. Twórcom zależało też na tym, by pokazać, że jest ona częścią cywilizacji euroatlantyckiej.
Podręcznik jest dostępny na stronie https://wid.org.pl/podrecznik-kompendium-swiadomego-nauczyciela-jezyka-i-kultury-polskiej/  oraz na stronie ORPEG.
II tom podręcznika „Z innej bajki 2. Podręcznik dla dzieci polonijnych w Niemczech”,” oraz platforma edukacyjna www.zinnejbajki.wid.org, jest kontynuacją działań Fundacji Wolność i Demokracja skierowanych na usystematyzowanie metod nauczania przedmiotów ojczystych, zwłaszcza w szkołach społecznych, oraz ich skoordynowanie. Zostały podjęte po to, by podnieść jakość kształcenia oraz wprowadzić podstawowe standardy w nauczaniu języka polskiego i przedmiotów ojczystych.
I część podręcznika „Z innej bajki. Podręcznik dla dzieci polonijnych w Niemczech”, która została wydana w roku 2019, jest efektem trzyletniej współpracy Fundacji WiD z największymi polonijnymi organizacjami w Niemczech. Natomiast w roku 2020 powstał podręcznik „Z innej bajki 2. Podręcznik dla dzieci polonijnych w Niemczech” w wersji do nauczania zdalnego z rozbudowanym komentarzem metodycznym do każdej jednostki lekcyjnej oraz z bogatym materiałem ćwiczeniowym obejmującym sprawdziany, ćwiczenia, zadania i gry sprawdzające wiedzę. Przy jego opracowaniu autorzy zadbali, by uwzględniał lokalną specyfikę kraju zamieszkania ucznia oraz jego wiek i poziom znajomości języka.
Książka zawiera materiały dla przygotowujących się do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla dzieci i młodzieży.
Platforma https://zinnejbajki.wid.org.pl/ zawiera materiały I i II tomu podręczników  „Z innej Bajki”, przy czym materiały II tomu dostosowane są do prowadzenia zajęć on-line, za pośrednictwem platformy uczeń może rozwiązywać zadania i uzyskiwać wyniki.  Ponadto platforma zawiera filmy instruktażowe dla nauczycieli, które wyjaśniają w jaki sposób korzystać z podręcznika i platformy, podane przykłady poprowadzenia lekcji w całości.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 180 000,00 zł

  2019

Wybieram Polski. Program staży i wizyt studyjnych.

W ramach staży i wizyty studyjnej podwyższono kompetencje kadry zarządzającej w zakresie podniesienia jakości nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz  kompetencje językowe i metodyczne wśród uczestników staży.
Działania projektowe były skierowane również na opracowanie i prowadzanie długofalowego systemu doskonalenia zawodowego i językowego nauczycieli uwzględniającego typ szkoły, specyfikę i poziom kompetencyjny nauczyciela. Elementem nowym w projekcie było ukierunkowanie na profesjonalizację nauczania historii przez nauczycieli z Ukrainy oraz wypracowania modelu wdrażania elementów historycznych w edukację polską na Ukrainie przy wsparciu dyrekcji szkół.
W przedsięwzięciach uczestniczyli reprezentanci wszystkich typów szkół.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej; dotacja w wysokości 200 000,00 zł

2018

Wybieram polski. Promocja  języka polskiego w szkołach ukraińskich.

W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte założone cele. Podjęto działania skierowane na budowanie sieci szkół partnerskich, które poprzez wspólne inicjatywy tworzą wspólnotę uczniów i nauczycieli mówiących po polsku, wspólnotę, która jest zainteresowana Polską współczesną, jej wartościami demokratycznymi.
Dzięki działaniom projektowym uczestnicy projektu mieli możliwość poznać bliżej i sposób bardziej atrakcyjny język polski, kulturę oraz Polskę współczesną. Projekt zakładał realizację dwóch komponentów:
I komponent –  zainicjowanie budowania międzynarodowej sieci współpracy szkół, w których jest nauczany język polski jako obcy. Niniejszy komponent został zrealizowany poprzez zainicjowanie budowy partnerstw szkolnych, które w perspektywie dalszej – tworzyć będą sieć szkół, których łączy język polski. 10 szkół ukraińskich aktywnie włączyło się w realizację projektu, poprzez wspólna inicjatywę poświęconą 100. Rocznicy Niepodległości Polskiej.
W ramach II modułu projektowego wypracowano i wprowadzono w 20 szkołach pewien model klasy polonistycznej, który wiąże się z:
1)        Zmianą wizualną i zagospodarowaniem przestrzeni pracowni polonistycznej.
2)        Zapoznaniem nauczycieli i uczniów z atrakcyjnymi metodami nauczania języka polskiego jako obcego oraz co – najważniejsze- podjęcie próby zastosowania wymienionych metodyk w bieżącej pracy przez nauczyciela.
3)        Podwyższeniem motywacji wśród uczniów, którzy podjęli naukę języka polskiego jako obcego.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 164 500,00 zł

Skip to content