Wystawa i warsztaty poświęcone XIX-wiecznym Kresom w Łagiewnikach

W dniach 27.02-12.03 w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach gościła wystawa pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

Projekt, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży z Dolnego Śląska, wkładu Kresów Wschodnich w rozwój gospodarczy Polski, realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Ekspozycję umieszczono w głównym holu szkolnym, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mieli do niej swobody dostęp w godzinach pracy szkoły.
9 marca odbyły się warsztaty poświęcone tematowi wystawy, które poprowadzili trenerzy: historyk Janusz Maniecki i ekonomistka Magdalena Salińska, przy udziale i pomocy nauczycieli gimnazjum. Uczestniczyło w nich 54 uczniów. Warsztaty zorganizowano w sposób angażujący ich uczestników do czynnego udziału. Przyjęta forma i atrakcyjne środki dydaktyczne pomogły uczniom łatwiej przyswoić sobie dość trudne i abstrakcyjne dla nich pojęcia z zakresu ekonomii i gospodarki, a aktywne uczestnictwo w zajęciach pomogło w ugruntowaniu wiedzy dotyczącej bogatego kontekstu historycznego oraz utrwaleniu informacji o bohaterach wystawy.
Warsztaty rozpoczęła pogadanka poprowadzona przez trenera Janusza Manieckiego, który przedstawił zarys historii rozwoju przemysłu w Polsce i Europie, podkreślając rolę Kresów Wschodnich w kształtowanie ówczesnej gospodarki. Opisał zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące na ziemiach polskich w XIX wieku. Przybliżył sylwetkę twórcy klasycznej ekonomii Adama Smitha, omówił założenia liberalizmu gospodarczego i protekcjonizmu oraz przedstawił postać Franciszka Druckiego-Lubeckiego.
W dalszej części warsztatów zaproszono młodzież do udziału w grze edukacyjnej, której celem było przybliżenie sylwetek postaci przedstawionych na wystawie oraz zaprezentowanie dynamiki zmian gospodarczych zachodzących na ziemiach polskich w XIX wieku. Gimnazjalistom wyjaśniono zasady gry. Polegała ona na symulacji zdarzeń ekonomicznych: zdobywania kapitału niezbędnego do otwarcia spółki akcyjnej, banku czy kasy oszczędności i pożyczek oraz symulacji sesji giełdy kupieckiej z ustalonymi notowaniami i obrotem akcjami powstałych spółek. W czasie gry przybliżono uczniom pojęcia takie jak: kapitał, inwestycja, spółka akcyjna, spółdzielczość.
Osobą prowadzącą giełdę kupiecką i pełniącą funkcję narratora gry był trener wcielający się w postać Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Spośród uczniów wylosowano 6 osób, które wcieliły się w bohaterów wystawy: Leona Sapiehę, Ignacego Łukasiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego oraz Franciszka Stefczyka. Pozostali uczniowie występowali w grze jako inwestorzy. Inwestorom rozdano banknoty Banku Polskiego, natomiast uczniom wcielającym się w postacie bohaterów wystawy – po 10 akcji (o ustalonych wartościach) oraz udziały kasy oszczędności i pożyczek  przeznaczone do sprzedaży.
Uczniowie wcielający się w przedsiębiorców otrzymali eleganckie cylindry i zobowiązani zostali przez postać Franciszka Druckiego-Lubeckiego do przedstawienia potencjalnym inwestorom swoich życiorysów i dokonań oraz opisania inwestycji, do realizacji której potrzebują pozyskać kapitał od inwestorów.
Młodzież dysponowała życiorysami bohaterów wystawy, na podstawie których miała przygotować swoje wystąpienia. Dzięki prezentacji postaci utrwalono informacje przedstawione na wystawie oraz umożliwiono młodzieży doskonalenie umiejętności w zakresie budowania wypowiedzi i wystąpień publicznych.
Po zakupieniu przez uczniów od inwestorów akcji i udziałów przeprowadzono notowania giełdy kupieckiej i umożliwiono dalszy obrót akcjami oraz udziałami kasy oszczędności i pożyczek. Przedstawiono także makiety ówczesnych gazet. Jeszcze raz omówiono zasady dotyczące obrotu kapitałem oraz podsumowano warsztaty.

        


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017