Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja

Nazwa podmiotu nauczania

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja (placówka niepubliczna polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie)


Adres

Ul. Szewczenki 191, 82400 Stryj, Ukraina


Data założenia 

16 listopada 2001 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

Liczba uczniów  – 150

Liczba nauczycieli etatowych – 5

Liczba nauczycieli wolontariuszy – 2


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

KOC im. K. Makuszyńskiego w  Stryju zgodnie z kwalifikacyjnymi danymi według KBED91.33.0 Organizacja pozarządowa, rodzaje działalności 80.42.0 Nauka dorosłych i inne rodzaje oświaty oraz oświata pozaszkolna. W  dniu 03.10.2006 roku Centrum otrzymało licencję na oświatową działalność placówki pozaszkolnej mniejszości narodowej.

Placówka realizuje swoją działalność w następujących kierunkach:

1. Krajoznawczo-historyczny

– sekcja historycznego dziedzictwa polskiego narodu

2. Humanistyczny

-kurs nauczania języka i literatury polskiej dla młodzieży i dorosłych jako języka ojczystego

-kurs przygotowania do Certyfikacji z języka polskiego jako obcego na poziomie B-1 i B-2

-sekcja “Klub Europejski”

-Świetlica “Elementarz” (dzieci od 3 do 7 lat – posiadacze Karty Polaka)

-sekcja języków obcych ( angielski i niemiecki)

3. Artystyczno-estetyczny

– sekcja recytatorsko – teatralna(teatr dziecięcy)

4. Centrum Integracji Europejskiej

Organizujemy następujące przedsięwzięcia:

1.      Festiwal Teatrów Dziecięcych Polskich Organizacji na Ukrainie pt. “Podaruj Dzieciom Uśmiech”. Cyklicznie 1-2 czerwca.

2.      Akcja charytatywna “Stryjskie Pola Nadziei” (tydzień przed Niedzielą Palmową )

100 uczniów naszej placówki posiada Certyfikat poświadczania znajomości języka polskiego na różnych poziomach.

zajęcia grupy Certyfikatowej