ORPEG zorganizował kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

W dniach 6-9 lipca br. w Warszawie odbywa się kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.  Kurs jest organizowany przez ORPEG.

Przez minione 2 dni uczestnicy zostali zapoznani z ideą i ogólnymi warunkami skierowania nauczycieli, przepisami prawnymi, zasadami rejestracji organizacji polonijnych w bazie ORPEG oraz procedurą zamawiania podręczników.

Pani Małgorzata Kamińska, wicedyrektor ORPEG, przybliżyła kursantom – w formie warsztatów – metodykę i specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego oraz charakter pracy w środowiskach polonijnych.

Program obejmował także zapoznanie i przeszkolenie kandydatów do pracy w zakresie korzystania z zasobów sieciowych ORPEG. Panel ten przeprowadzili: Bartłomiej Barlakowski, specjalista ds. systemów informatyczno-administracyjnych oraz Dawid Skowyra – specjalista informatyk.

Kolejne dni przyniosły spotkania z gośćmi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Pamięci Narodowej podczas których omówione zostali m.in. zasady bezpieczeństwa w miejscach pobytów nauczycieli, oferta edukacyjna IPN oraz historia deportacji i zsyłek na Wschód. Pan Mariusz Wychódzki oraz Stanisław Świętek z Wydziału Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą ORPEG przybliżyli współpracę z konsulatami RP i organizacjami polonijnymi oraz stowarzyszeniami w Polsce wspierającymi oświatę polską za granicą w krajach skierowania.

Pani Julia Saweliewa  z Fundacji „Wolność i Demokracja”   zaprezentowała ofertę programową kierowaną przez Fundację  do Polaków przebywających poza granicami kraju.  Projekty oświatowe Fundacji  WID  są skierowane do wszystkich krajów na świecie,  z szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi.  Fundacja Wolność i  Demokracja od  7 lat realizuje na Ukrainie projekt Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie., który  jest próbą  utworzenia skoordynowanego systemu wsparcia oświaty polskiej na Ukrainie.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.   W ramach projektu Fundacja kompleksowo  wspiera   wszystkie poziomy  nauczania języka i kultury polskiej  na Ukrainie  od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku.,  prowadzi stały monitoring nauczania na wszystkich poziomach, zapewnia podwyższenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa polskiego na Ukrainie.  W ramach projektu  w 2020 roku  opieką finansową i merytoryczną objęto  135 podmiotów oświatowych na Ukrainie,  w których naukę pobiera około 17000 osób. Fundacja realizuje  szereg projektów  dla nauczycieli, takich jak  ” Nauczyciel PLUS”,  w ramach którego zostaną wyróżnieni  nagrodą  finansową doświadczeni nauczyciele  pracujący na rzecz oświaty Polskiej na Ukrainie , a dla  młodych nauczycieli, którzy angażują się na rzecz szkolnictwa polskiego na Ukrainie zostaną przyznane  stypendia.   Ponadto  Fundacja WID realizuje  szkolenia i staże dla nauczycieli polonijnych  z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Niemiec. Po zakończeniu prezentacji  Pani Julia miała możliwość  porozmawiać z uczestnikami kursu, część z nich  już pracowała wcześniej poza granicami kraju, aktywnie włączając się w projekty Fundacji WID.