Podstawowe informacje dla uczestników olimpiady historycznej

Uczestnikiem Olimpiady może zostać uczeń ostatnich klas szkoły powszechnej (np. IX, X lub XI ukraińskiej) zainteresowany historią Polski, który zgłosi chęć udziału w Olimpiadzie komisji I etapu lub dyrektorowi szkoły.
Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.
W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, którzy zadeklarowali udział
w Olimpiadzie. Uczniowie rozwiązują test, za który można otrzymać od 0 do 36 punktów.
Do II etapu (okręgowego) zostaną zakwalifikowane wyłącznie te osoby, które z testu na etapie szkolnym uzyskały minimum 26 punktów.
Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego wybierają jedną z poniższych epok:
1) średniowiecze, z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
2) epoka nowożytna (1492-1795),
3) dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1795-1918,
4) historia dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej – lata 1918-1945,
5) dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej,
6) dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w.,
7) dzieje kultury polskiej.

II etap (okręgowy) składa się z eliminacji ustnych, w których uczeń:
a) przedstawia przygotowaną pracę pisemną (kilkustronicowy esej) lub prezentację multimedialną
z wybranej przez siebie epoki;
b) odpowiada na wylosowane 2 pytania – jedno z wiedzy ogólnej o historii Polski i jedno z wybranej przez siebie epoki z dziejów Polski;
c) odpowiada na pytania z jednej z dwóch wybranych przez siebie lektur z wybranej epoki,
z zestawu zaproponowanego przez Komitet Główny.

Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli pierwszą lokatę w danym okręgu zostają automatycznie zakwalifikowani do III etapu (centralnego).
Do etapu centralnego zostaną zakwalifikowane również te osoby, które z odpowiedzi na etapie okręgowym uzyskały co najmniej 70 punktów.
Na III etapie (centralnym) uczniowie mają za zadanie:
1) rozwiązać test pisemny składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Test trwa 60 minut.
2) dokonać ustnej interpretacji tekstu źródłowego (zgodnego z deklarowaną przez uczestnika Olimpiady epoką);
3) odpowiedzieć na 2 pytania z zakresu dziejów Polski oraz na pytania z jednej z dwóch wybranych przez siebie lektur z wybranej epoki, z zestawu przygotowanego przez Komitet Główny.

Kolejność lokat ustalana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów (można uzyskać od 0 do 125 punktów). Laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymali 100 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczniowie, którzy otrzymali przynajmniej jedną ocenę pozytywną (ocena dostateczna lub wyższa). Uczniowie, którzy otrzymali trzy oceny niedostateczne, uzyskują status uczestnika.
Laureatom, finalistom i uczestnikom finału przysługują nagrody rzeczowe. Trzem laureatom Olimpiady zostanie zapewniona możliwość podjęcia studiów na kierunku historia lub pokrewnych według zasad określonych przez rektorów uczelni.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Olimpiady, który znajduje się na stronie Fundacji Wolność i Demokracja www.wid.org.pl. Na tej stronie oraz portalu www.kresy24.pl będą publikowane komunikaty dotyczące Olimpiady.