Biało-czerwone ABC. Wspieranie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie

Realizowany od 2014 roku projekt edukacyjny Fundacji jest adresowany do polskich mieszkańców Ukrainy – w każdym wieku – uczących się języka przodków. By ich nauka była efektywna, Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo działające na Ukrainie szkoły i punkty nauczania.

Rezultaty realizacji projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” 2020

Informator “Placówki oświatowe na Ukrainie”

Zamierzonym efektem tych działań jest podniesienie poziomu uczenia języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród mniejszości polskiej. Wsparcie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu pomocy oświacie polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia ma służyć zachowaniu tożsamości narodowej.

W ramach projektu opieką merytoryczną i finansową objęto 6 szkół z polskim językiem nauczania, 5 pionów polskich, 6 polskich grup przedszkolnych oraz co najmniej 75 społecznych punktów nauczania języka polskiego na Ukrainie, w których uczy się obecnie łącznie około 10 000 tys. osób.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie wzrost jakości nauczania języka polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi. Z dofinansowania korzystają: placówki przedszkolne, szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania, szkoły stacjonarne z pionami klas polskich, szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego, szkoły sobotnio-niedzielne oraz uniwersytety trzeciego wieku.

Oprócz bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe oraz materiały edukacyjne – w 2014 roku Fundacja dostarczyła do 42 punktów na Ukrainie 1800 egzemplarzy bezpłatnych Elementarzy opracowanych przez MEN, a także pozyskała podręczniki i materiały dydaktyczne od sponsorów, m.in. z UJ i WSiP – projekt przewiduje wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, organizowanie konkursów i olimpiad, a nawet dowóz dzieci do szkół. Ważnym aspektem jest też pomoc metodyczna dla nauczycieli języka polskiego, udzielana przez ekspertów dyżurujących w wyznaczonych miejscach i godzinach.

Sztandarowymi działaniami podjętymi w trakcie realizacji Biało-czerwonego ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie są: Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego na Ukrainie (w 2014 roku przystąpiło do niego około 2000 osób w 17 miastach), Konkurs „Co wiem o Polsce?”, Ogólnoukraińska Olimpiada Języka Polskiego.

W ramach projektu opracowano moduł oświatowy w portalu Fundacji Wolność i Demokracja zawierający wiele cennych informacji dla uczących bądź uczących się języka polskiego. Trwają prace nad podręcznikiem do nauki języka polskiego, który przygotowują eksperci z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum przy UW we współpracy ze specjalistami z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Przygotowywany jest też długofalowy program rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, który ma posłużyć do opracowania ukraińskiego rządowego dokumentu „Strategia rozwoju oświaty polskiej mniejszości na Ukrainie”.

Partnerami projektu są: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnoukraińskie Centrum Nauczania Języka Polskiego na Ukrainie.

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content