Pomoc represjonowanym

Projekt  pomocy represjonowanym – „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi” jest realizowany przez FWiD nieprzerwanie od 2006 roku, przy współpracy z białoruskimi organizacjami działającymi na rzecz obrony praw człowieka.

Był to pierwszy na świecie i jedyny tak rozbudowany projekt zakładający bezpośrednią pomoc materialną dla działaczy politycznych i społecznych w tym kraju poszkodowanych w wyniku represji reżimu Łukaszenki.

Projekt był przez lata finansowany w ramach konkursów Pomocy Rozwojowej MSZ RP, a obecnie przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Departament Stanu USA i Królestwo Norwegii.

Celem projektu jest z jednej strony wzmocnienie aktywności białoruskich elit demokratycznych, przełamanie strachu i poczucia osamotnienia w walce z reżimem oraz osłabienie białoruskiego aparatu represji, z drugiej zaś dokumentowanie represji dzięki którym w przyszłości można będzie pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby popełniające przestępstwa i łamiące prawa człowieka.

Beneficjentami pomocy są działacze polityczni i społeczni, członkowie niezależnych związków zawodowych, mediów, ludzie kultury, nauki, skazywani za działalność prodemokratyczną na grzywny, areszty, kolonie karne i więzienia, wyrzucani z pracy, i tacy, którym ponowne zatrudnienie uniemożliwia KGB, studenci relegowani z uczelni, osoby, którym w wyniku prześladowania konfiskowano mienie, albo rodziny, które ucierpiały w związku z działalnością swoich bliskich.

Dotychczas Fundacja Wolność i Demokracja pomogła ponad 600 osobom represjonowanym, najbardziej wartościowej i aktywnej politycznie części społeczeństwa, walczącej o przemiany demokratyczne i wolność w swoim kraju.
Dzięki pomocy finansowej, ludzie ci uniknęli marginalizacji materialnej i mogli kontynuować pracę w swoich organizacjach, i dalej walczyć o prawa obywatelskie.